Kişisel Verileri Koruma

BATMAN ÜNİVERSİTESİ

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU

AYDINLATMA METNİ

 
İş bu aydınlatma metni, 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (bundan böyle “KVK Kanunu” olarak ifade edilecektir) hususunda Batman Üniversitesi (bundan böyle “Üniversite” olarak ifade edilecektir) olarak “Veri Sorumlusu” sıfatıyla kanunun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10’uncu maddesi gereğince hazırlanmış olup bilgilendirme amaçlıdır.
Üniversitemiz, 6698 Sayılı KVK Kanunu gereğince kişisel verilerin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermektedir/ gösterecektir. Bu kapsamda kişisel veri sahiplerinin “Veri İşleyen” sıfatıyla toplamış olduğu kişisel verileri aşağıda açıklandığı gibi ilgili mevzuat tarafından belirlenen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.
 

1.Veri Sorumlusu

Bu aydınlatma metni, 24/3/2016 tarihli ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (KVKK) 10. maddesi ile 10.03.2018 tarih ve 30356 sayılı Resmî Gazete yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla, Batman Üniversitesi tarafından hazırlanmıştır.   
Batman Üniversitesi olarak, kişisel verilerinizi KVKK ’ya uygun olarak ve aşağıda belirtilen amaçlar ve sınırlar kapsamında işlemekte ve verilerinizin korunması için gerekli idari ve teknik tedbirleri almaktayız.   
 

2. Veri Özneleri

Akademik ve idari personeller, öğrenciler, aday öğrenciler, katılımcılar, çalışan adayları, çalışanlar, stajyerler, tedarikçi çalışanları, tedarikçi yetkilileri, ürün veya hizmet alan kişiler, avukatlar, arabulucular, hastalar, hasta yakınları, veli, vasi ve temsilciler, ilgili kamu kurumu çalışanları, jüri üyeleri, ziyaretçiler ile diğer üçüncü şahıslara ait kişisel veri sahipleri bu metin ile bilgilendirilmektedir.
 

3. İşlenen Kişisel Veriler

 • Kimlik (Ad soyad, Anne - baba adı, anne kızlık soyadı, doğum tarihi, doğum yeri, medeni hali, nüfus cüzdanı seri sıra no, TC kimlik no vb.)
 • İletişim (Adres no, E-posta adresi, iletişim adresi, kayıtlı elektronik posta adresi (KEP), telefon no vb.)
 • Lokasyon (Bulunduğu yerin konum bilgisi)
 • Özlük (Bordro bilgileri, disiplin soruşturması, işe giriş belgesi kayıtları, mal bildirimi bilgileri, özgeçmiş bilgileri, performans değerlendirme raporları vb.)
 • Hukuki İşlem (Adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, dava dosyasındaki bilgiler vb.)
 • Müşteri İşlem (Fatura, senet, çek bilgileri, sipariş bilgisi, talep bilgisi vb.)
 • Fiziksel mekân güvenliği (Çalışan ve ziyaretçilerin giriş çıkış kayıt bilgileri, kamera kayıtları vb.)
 • İşlem Güvenliği (IP adresi bilgileri, İnternet sitesi giriş çıkış bilgileri, şifre ve parola bilgileri vb.)
 • Risk Yönetimi (Risklerin yönetilmesi için işlenen bilgiler) 
 • Finans (Fatura bilgileri, IBAN no/banka hesap numarası)
 • Mesleki Deneyim (Diploma bilgileri, gidilen kurslar, meslek içi eğitim bilgileri, sertifikalar, transkript bilgileri, kurum ve unvan bilgisi vb.)
 • Görsel ve İşitsel Kayıtlar (Fotoğraf/video kaydı)
 • Dernek Üyeliği Bilgileri
 • Sendika Üyeliği Bilgileri
 • Sağlık Bilgileri (Engellilik durumuna ait bilgiler, kan grubu bilgisi, kişisel sağlık bilgileri, vb.)
 • Ceza Mahkûmiyeti ve Güvenlik Tedbirleri (Ceza mahkûmiyetine ilişkin bilgiler, güvenlik tedbirlerine ilişkin bilgiler vb.)
 • Biyometrik Veri (Parmak izi)

4. Kişisel Veri ve Veri İşlemede İlkeler

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi kişisel veridir. Kimlik ve iletişim bilgileri, sağlık verileri kişisel veriye örnek olarak verilebilir. Kişisel verileriniz aşağıdaki temel ilkeler çerçevesinde işlenmektedir.
 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma
 • Doğru ve güncel olma
 • Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme
 • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme.
 

5. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Üniversitemiz tarafından toplanan kişisel verileriniz,  
 
amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde işlenmektedir.
 

6. Kişisel Verileri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi    

7. Kişisel Verilerin Aktarımı  

Üniversitemizde işlenen kişisel veriler, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde yer alan hükümler çerçevesinde yurtiçinde; ilgili gerçek kişiler (Avukat, arabulucu gibi) veya özel hukuk tüzel kişileri (üniversiteler gibi), mal veya hizmet sağlayan tedarikçiler, YÖK başta olmak üzere yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılmaktadır. Kişisel verileriniz (Fotoğraf/video kaydı) yurtdışında sosyal medya şirketleri ile paylaşılmaktadır.

8. Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. Maddesindeki Hakları
Kişisel veri sahipleri,
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
Kişisel veri sahipleri olarak yukarıdaki haklarınıza ilişkin taleplerinizi, ‘KVKK Başvuru Formu’nu doldurarak, Kültür Mahallesi 2606/A Sokak No: 2C/ Merkez Batman adresine, Üniversitemize daha önce bildirdiğiniz elektronik posta adresinizle kvkk@batman.edu.tr    adresine veya Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun belirlemiş olduğu diğer yöntemlerle iletebilirsiniz.     
Başvurunuz talebin niteliğine göre, en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir.


 
KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KOMİSYONU
 
Unvan / Ad Soyad Birimi Görevi
Dr. Öğr. Üyesi Hafzullah İŞ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Üye
Deniz ÇAKAR Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Üye
     
     
 
Mevzuat:
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI
BATMAN ÜNİVERSİTESİ VERİ SAKLAMA VE İMHA POLİTİKASI 

Aydınlatma Metinleri

1.Eduroam Kullanıcısı Aydınlatma Metni
2. Jüri Üyesi Aydınlatma Metni 
3. Kısmi Zamanlı Çalışan Öğrenci Aydınlatma Metni 
4. Kütüphane Kullanıcısı Aydınlatma Metni
5. Öğrenci Adayı Aydınlatma Metni
6. Öğrenci Aydınlatma Metni
7. Öğrenci Velisi Yakını Aydınlatma Metni
8. Personel Adayı Aydınlatma Metni
9. Personel Aydınlatma Metni
10. Tedarikçi Aydınlatma Metni
11. Ziyaretçi Aydınlatma Metni
12.Akademik Personel Aydınlatma Metni
13.Arabulucu Aydınlatma  Metni
14.Başvurucu Avukat Aydınlatma  Metni
15. Kamu Kurumu Çalışanı Aydınlatma Metni
16. Katılımcı Aydınlatma Metni
17.Hasta Aydınlatma
18. Hasta Yakını Aydınlatma  Metni
19. Psikolojik Destek Alan Aydınlatma Metni
20. Eğitmen-Eğitmen Adayı Aydınlatma Metni
21. İş Aktiyle Çalışan Personel Aydınlatma Metni
22. Uuslararası Öğrenci Adayı Aydınlatma Metni
23. Uluslararası Öğrenci Aydınlatma Metni
24.Yabancı Akademik Personel Aydınlatma Metni
25. Yabancı Öğrenci Aydınlatma Metni
26. Üçüncü Kişi Aydınlatma Metni
27. Sosyal Medya Üçüncü Kişi Açık Rıza Metni

Formlar:
KİŞİSEL VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU
AÇIK RIZA BEYAN FORMU