12
Şubat
2024
2024 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) Ön Başvuru İlanı

2024 yılında ülke genelinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda Kalkınma Ajansları tarafından yürütülecek olan Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı'na (SOGEP) ilişkin Ajansımız tarafından Bölgemiz genelinde (Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak) proje hazırlık süreci başlatılmıştır.

Programın Hedefi

Uygulandığı illerde, yerel dinamikleri harekete geçirerek yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunları gidermek, değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara karşılık vermek, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılmalarını sağlamak, istihdam edilebilirliği artırmak, sosyal içermeyi, sosyal girişimciliği ve yenilikçiliği desteklemek ve sosyal sorumluluk uygulamalarını yaygınlaştırmaktır.
 

Başvurularda Dikkat Edilecek Hususlar

Proje fikirleri sunulurken aşağıda belirtilen hususların göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

 • Program kapsamında yukarıda belirtilen öncelik alanlarına uygun projeler desteklenir.
 • Program kapsamında doğrudan bir üst limit belirlenmemiş olsa da programın genel kısıtları göz önüne alındığında alt limite yakın bütçelendirilmiş projeler önceliklendirilecektir.
 • Projelerin bütçe yanı sıra faaliyetleri anlamında da açık ve net olarak planlanarak uygulanabilirliğin göz önüne alınması önerilmektedir. Bu çerçevede çok fazla faaliyet ve dağınık bir odak içeren projelerdense belirli bir konuya odaklanmış net tanımlanmış projeler önceliklendirilecektir.
 • Projeler ilgililik, yöntem, kurumsal kapasite ve sürdürülebilirlik ana kriterleri çerçevesinde değerlendirilir. Program dâhilinde, kapasite geliştirmeye yönelik, sosyal etki düzeyi yüksek, özel nitelikli model projeler desteklenir.
 • Proje değerlendirmesinde sosyo-ekonomik gelişmişlik bakımından daha alt kademede yer alan il ve ilçeler önceliklendirilecektir.
 • Genç, kadın ve engellilerin istihdamını hedefleyen, yenilikçilik, ortaklık ve iş birliği boyutu güçlü projeler önceliklendirilecektir.
 • Doğrudan sosyal sorumluluk projesi olmasa da özel sektörün/STK’ların içerisinde yer aldığı ve nakdi eş finansman katkısı sunmayı taahhüt ettiği projeler önceliklendirilecektir.
 • Proje kapsamında kullanılması öngörülen fiziksel mekânın sıfırdan bir inşaat yerine atıl kamu binalarının değerlendirilerek karşılanmasını öngören projeler önceliklendirilecektir.
 • Projelerin belirlenen soruna yönelik yenilikçi ve model olarak önerilebilecek nitelikte olması beklenmektedir.
 • Başvuruda belirli bir ön çalışma (fizibilitesi hazırlanmış, yeri belirlenmiş, maliyet ve faaliyetleri tasarlanmış vb.) yapılmış fikirlerin önceliklendirilecektir.
 • Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından 2024 yılı teması olarak belirlenen “Kadın İstihdamı” temasıyla uyumlu olarak kadınların istihdamını içeren proje fikirleri önceliklendirilecektir.

Desteklenmeyecek Projeler

 • Temel sosyal hizmet sunumuna yönelik yenilikçi niteliği olmayan projeler,
 • Yurtdışı ziyaret ile yurtdışı seminer, konferans, eğitim vb. faaliyetleri içeren proje kalemleri,
 • Sosyal yardım ve nakdi sosyal transfer mahiyetindeki unsurlar içeren projeler,
 • Okul derslerini takviye amaçlı etüt faaliyetleri ve sınavlara hazırlık amacı taşıyan kurs projeleri,
 • Proje amaçları ile ilişkilendirilmemiş ve sürdürülebilirliği zayıf eğitim faaliyetlerine odaklanan projeler,
 • Hâlihazırda başka bir kurum tarafından rutin olarak sunulan hizmetleri içeren projeler,
 • Hedef kitle ile faaliyetleri arasında ilişki kurulamayan projeler,
 • Sosyal sorunların tespiti ve bu sorunların çözümüne ilişkin sosyal araştırma, analiz ve raporlama faaliyetleriyle sınırlı projeler.
 • Daha önce sosyal amaçlı olarak geliştirilmiş ve hayata geçirilmiş projelerin devamı niteliğinde tasarlanmış veya tamamlayıcı özelliğe sahip yeni projeler dışında kalan hâlihazırda başka bir finansman kaynağından desteklenen projeler program kapsamında desteklenemez.

Başvuru Süreci

2024 yılı için bu programa başvuru süreci iki aşamalı olarak yürütülecektir.

İlk aşamada programa ilişkin ön başvurular/proje fikirleri için (Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt) Yatırım Destek Ofislerinden veya Mardin'de bulunan Program Yönetim Biriminden randevu alınarak proje fikirleri için yönledirmeler yapılacaktır. Proje fikirlerinin uygunluğuna göre proje havuzu oluşturulacaktır. İkinci aşamada ise, uygun bulunan proje fikirlerinin geliştirilmesi ve nihai başvuruların alınması Ajans koordinasyonunda gerçekleştirilecektir. Proje ön başvurularının değerlendirmeye alınabilmesi için, proje ön başvuru formunun başvuru sahibi tarafından proje@dika.org.tr e-posta adresine gönderilmesi gerekmektedir. Ön başvuru formunu posta/kargo yoluyla ya da elden teslim etmeye gerek bulunmamaktadır.

Programa ilişkin her türlü soru ve görüşleriniz için;

Dicle Kalkınma Ajansı Program Yönetimi Birimi

Tel: 0 (482) 212 11 14

Mail: proje@dika.org.tr

Hatırlatma: Programa ilişkin ön başvurular, 2024 Yılı SOGEP Usul ve Esasları henüz yayınlanmadığından 2023 Yılı SOGEP Usul ve Esasları doğrultusunda alınacaktır. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 2024 Yılı SOGEP Usul ve Esasları yayınladığında, Dicle Kalkınma Ajansı’nın programa ilişkin değişiklik yapma hakkına sahiptir.

SOGEP Bilgi Notu için tıklayınız.

Proje Ön Başvuru Formu için tıklayınız.