Formlar
FR-068-Görev devri rapor formu
FR-201-----
FR-202----
FR-203----
FR-204----
FR-205-5434_Istifa-Ayrilma-Ucretsiz_Izin_(Tam_Maas)_Formu
FR-206-5434_Istifa-Ucretsiz_Izin_(Kist_Maas)_Formu
FR-207-5510-Istifa-Ayrilma_(Tam-Kist_Maas)_Formu
FR-208-5510-Ucretsiz_Izin_(Tam-Kist_Maas)_Formu
FR-209-Kalıntı Risk Tespit Formu
FR-210- Kamu yatırım harcamaları izleme formu
FR-211-KBS,Sgb.net ve MYS Kullanıcı ve Yönetici Taahhütnamesi
FR-212-Konsolide Risk Raporu Formu
FR-213-Mesaj Formu
FR-214-Muhasebe Yetkilisi Mutemedi Kontrol Tutanak Formu
FR-215-Muhtasar Beyannameye Esas Bilgi Formu
FR-216-Nitelikli ve Özellikli İşleri Yürüten Personel Listesi
FR-217-Personel görev, yetki ve sorumluluklar formu
FR-218-Risk Kayıt Formu
FR-219-Risk Oylama Formu
FR-220-Risk Tespit Formu
FR-221-Süreç Analiz Formu
FR-222-Taşınır Hesap Kodu İstek Formu
FR-223-Ödenek Talep Formu
FR-224-Ek Ders Ödemesi Formu-BTÜGF37_5
FR-225-Doğrudan Temin 22a-b-c Formu-BTÜGF37_22
FR-226-Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu Formu-BTÜGF37_4
FR-227-Kira Ödemesi Formu-BTÜGF37_27
FR-228-Doğrudan Temin 22-d Formu-BTÜGF37_1
FR-229-4857 Sayılı İş Kanunu Kapsamına Giren İşlerde Çalışan İşçilere Yapılacak Kıdem Tazminatı Ödemeleri-BTÜGF37_34
FR-230-Maaş Ödemeleri Formu-BTÜGF37_2
FR-231-Yapı, Tesis Ve Onarım Giderleri Formu-BTÜGF37_12
FR-232-Ön Ödeme Formu-BTÜGF37_10
FR-233-Yurtdışında Lisans Ve Lisansüstü Öğrenim Yapan Öğrencilere Yapılan Aylık, Yolluk Ve Diğer Ödemeler-BTÜGF37_31
FR-234-Sözleşmeli Personel Ödemeleri Formu-BTÜGF37_9
FR-235-Doğrudan Temin İçin Taahhüt Dosyası Formu-BTÜGF37_21
FR-236-İlan Giderleri Formu-BTÜGF37_16
FR-237-Aylıklarla Birlikte Ödenmeyen Personel Ödemeleri Formu-BTÜGF37_19
FR-238-Toplum Yararına Program Kapsamındaki İşçi Ödemeleri Formu-BTÜGF37_20
FR-239-İhale İçin Taahhüt Dosyası Formu-BTÜGF37_11
FR-240-Çeşitli Hizmet Alımları Formu-BTÜGF37_14
FR-241-Elektrik, Su, Doğalgaz Ve Benzeri Tüketim Giderler Formu-BTÜGF37_15
FR-242-Öğrenci Harçların İadesi Formu-BTÜGF37_28
FR-243-Ulaştırma Ve Haberleşme Giderleri Formu-BTÜGF37_18
FR-244-SGK Görev Zararı Formu-BTÜGF37_24
FR-245-Tüketim Mal Ve Malzemeleri, Demirbaş, Makine, Teçhizat Ve Taşıt Alım Giderleri Ödemesi Formu-BTÜGF37_13
FR-246-Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu Formu-BTÜGF37_3
FR-247-Tazminatlar Formu-BTÜGF37_7
FR-248-Jüri Üyelik Ücreti Formu-BTÜGF37_8
FR-249-Doğum Yardımı Formu-BTÜGF37_6
FR-250-Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri Formu-BTÜGF37_26
FR-251-Stajyer Öğrencilerin Sgk Prim Ödemesi Formu-BTÜGF37_25
FR-252-Mahkeme Harç Ve Giderleri İle Vekalet Ücreti Ödemeleri Formu-BTÜGF37_29
FR-253-Kısmi Zamanlı Çalışanların Ücretleri İle Stajyer Öğrencilerin Ücretlerinin Ödemesi Formu-BTÜGF37_23
FR-254-İlama Bağlı Borçlar Formu-BTÜGF37_32
FR-255-Devlet Malzeme Ofisinden Ve Bağlı Döner Sermaye Biriminden Yapılacak Alımlar Formu-BTÜGF37_17
FR-256-Vergi, Resim, Harç Ve Benzeri Giderlere İlişkin Ödemeler Formu-BTÜGF37_33
FR-257-4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 Üncü Maddesinin (E) Bendine Göre Yapılacak Alımlar Formu-BTÜGF37_30
FR-261-Hata Veya Noksanı Bulunan Ödeme Belgesi Ve Eki Belgeler Listesi
FR-171-Tedarikçi Listesi Formu
FR-172-Tedarikçi Firma Değerlendirme Formu

FR-363-Şifre Yetki Talep Formu
FR-364-Harcama Yetkilisi Devir Formu
FR-369-Ön Mali Kotrol İhale İşlem Dosyası Dizi Pusulası Formu
FR-471- Bağlam Formu
FR-472- Beklenti İstek Formu