Yönetmelikler

BATMAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ
LİSANS ÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM ENSTİTÜLERİNİN TEŞKİLÂT VE İŞLEYİŞ YÖNETMELİĞİ
BATMAN ÜNİVERSİTESİ UZMANLIK ALAN DERSİ AÇMA VE UYGULAMA YÖNERGESİ
BATMAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARDA TEZ ÇALIŞMASI İNTİHAL RAPORU YÖNERGESİ
BATMAN ÜNİVERSİTESİ YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ ADAYLARININ LİSANSÜSTÜ PROGAMLARA BAŞVURU, KABUL VE KAYIT YÖNERGESİ
BATMAN ÜNİVERSİTESİ MUAFİYET VE İNTİBAK İŞLEMLERİ YÖNERGESİ
BATMAN ÜNİVERSİTESİ TEZLİ VE TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI ARASI GEÇİŞ YÖNERGESİ
BATMAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARDA DERS YÜKÜ TESPİTİ VE EK DERS ÜCRETİ ÖDEMELERİNDE UYULACAK ESASLAR İLE İLGİLİ YÖNERGE
BATMAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ TEZ HAZIRLAMA YÖNERGESİ
BATMAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ DANIŞMAN ATAMA VE DEĞİŞİKLİK YÖNERGESİ
LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİ KABULÜNDE BAŞVURU KABUL VE DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ


A.YÜKSEKÖĞRETİM KURULU
DŞ-031- Doçentlik Sınav Yönetmeliği
DŞ-032-  Mevlana Değişim Programına İlişkin Yönetmelik
DŞ-033- Yükseköğretim Denetleme Kurulu Teşkilât, Görev ve Çalışma Usulleri Yönetmeliği
DŞ-034- Yükseköğretim Kurulu Rektörler Komitesi Kurulması Hakkında Yönetmelik 
DŞ-035- Yükseköğretim Kurulu Teşkilâtı ve Çalışma Usulleri Yönetmeliği 
DŞ-036- Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği 
DŞ-037- Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği
DŞ-038- Doçentlik Değerlendirmesi ile Öğretim Üyeliğine Atanma Süreçlerinde Görev Alan Jüri Üyelerine Ödenecek Ücrete İlişkin Usul ve Esaslar​

B.ÜNİVERSİTELERARASI KURUL 
DŞ-039- Lisansüstü Öğrenim Görenlerden Öğretim Yardımcısı Kadrolarına Atanacakların Hak ve Yükümlülükleri İle Tıpta Uzmanlık Öğrencilerinin Giriş Sınavları Hakkında Yönetmelik 
DŞ-040- Tıpta Uzmanlık Eğitimi İçin Öğrenci Seçme Sınavları Hakkındaki Yönetmelik 
DŞ-041- Üniversitelerarası Kurulun ve Kurula Bağlı Komisyonların Çalışma Esasları Yönetmeliği

C.AKADEMİK TEŞKİLAT VE ÖĞRETİM ELEMANLARI
DŞ-042- Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda uygulanacak Merkezi Sınav Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
DŞ-043- Bir Üniversite Adına Bir Diğer Üniversitede Lisansüstü Eğitim Gören Araştırma Görevlileri Hakkında Yönetmelik 
DŞ-044- Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliği 
DŞ-044a- Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği 
DŞ-045- Üniversitelerde Akademik Teşkilât Yönetmeliği 
DŞ-046- Yurtiçinde ve Dışında Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik 
DŞ-047- Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik 
DŞ-048- Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları İle Yabancı Uyruklu Elemanları Geliştirme Eğitimi Yönetmeliği
DŞ-049- Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Kurulların Oluşturulması ve Bilimsel Denetim Yönetmeliği 
DŞ-050- Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumları Sicil Yönetmeliği 
DŞ-051- Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik

D.EĞİTİM-ÖĞRETİM VE ÖĞRENCİLER 
DŞ-052- Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği 
DŞ-053- Açık Yükseköğretim Yönetmeliği 
DŞ-054- Devlet Konservatuvarları Orta ve Lise Devreleri Öğrenci Disiplin Yönetmeliği 
DŞ-055- Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik 
DŞ-056- Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 
DŞ-057- Öğretmen Yetiştiren Yüksekokul Mezunlarının Lisans Öğrenimi Yapmaları Hakkında Yönetmelik 
DŞ-058- Teknik Öğretmenler İçin Düzenlenecek Mühendislik Programlarının Uygulama Esas ve Usulleri Yönetmeliği
DŞ-059- Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programına İlişkin Yönetmelik
DŞ-060- Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği
DŞ-061- Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği
DŞ-062- Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve YükseköğretimKurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği 
DŞ-063- Yükseköğretim Kurumları Engelliler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliği ​
DŞ-064- Yükseköğretim Kurumları, Mediko-Sosyal Sağlık, Kültür ve Spor İşleri Dairesi Uygulama Yönetmeliği
DŞ-065- Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik
DŞ-065a- Yükseköğretim Kurumlarının Yurtiçindeki Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelik 
DŞ-065b- Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği 
DŞ-066- Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, ÇiftAnadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik 
DŞ-067- Doktorluk, Hemşirelik, Ebelik, Diş Hekimliği, Veterinerlik, Eczacılık Ve Mimarlık Eğitim Programlarının Asgari Eğitim Koşullarının Belirlenmesine Dair Yönetmelik 
DŞ-068- Yükseköğretim Kurumlarının Yurt Dışı Yükseköğretim K​​​urumlarıyla Ortak Eğitim Öğretim Programlarına Dair Yönetmelik
DŞ-069- Click here for the Unofficial English Translation of the Regulation on Joint Education and Training Programs Between Turkish Higher Education Institutions and Higher Education Institutions Abroad
DŞ-070- Yükseköğretimde Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliği​

E. DİĞER İLGİLİ YÖNETMELİKLER 
DŞ-071- Yükseköğretim Şurası Usul ve Esasları​
DŞ-072- Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yü​kseköğretim Kurumları Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Giriş Sınavı ve Atama Yönetmeliği  
DŞ-073- Akademik Teşvik Ödeneği Hakkında Yönetmelik 
DŞ-074- Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
DŞ-075- Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Tesisleri ve Üniversitelere Ait İlgili Birimlerin Birlikte Kullanımı ve İşbirliği Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
DŞ-076- Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği 
DŞ-077- Vakıf Yükseköğretim Kurumlarının 2547 Sayılı Kanunun Ek 9 uncu Maddesi Kapsamında Ücretsiz Öğrenci Okutulmasına Yönelik Usul ve Esaslar
DŞ-078- 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 58. Maddesine Göre Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik 
DŞ-079- Üniversiteler Yayın Yönetmeliği 
DŞ-080- Üniversitelerde Ders Aracı Olarak Kullanılan Kitaplar, Teksirler ve Yardımcı Ders Kitapları Dışındaki Yayınlarla İlgili Yönetmelik 
DŞ-081- Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik