İş Akışları
İA-055-Birim faaliyet raporu hazırlama işlemi iş akışı
İA-084-Taşınır çıkışları iş akışı
İA-085-Taşınır girişleri iş akışı
İA-087-Taşınır yıl sonu işlemleri iş akışı
İA-088-Taşınmaz mal yönetim işlemleri taşınmazların kaydı iş akışı
İA-184-Bütçe hazırlama işlemi iş akışı
İA-185-Bütçe iptal işlemleri iş akışı
İA-186-Kurum ödeneklerinin birimlere dağıtım işlemi iş akışı
İA-187-Ödenek ekleme aktarma iş akışı
İA-188-İdare faaliyet raporları hazırlama iş akışı
İA-189-Kamu yatrımları izleme ve değerlendirme raporu hazırlanması iş akışı
İA-190-Kurumsal mali durum ve beklentiler raporu hazırlama iş akışı
İA-191-Ödenek gönderme belgesi iş akışı
İA-192-Tenkis belgesi düzenleme iş akışı
İA-193-Yatırım bütçesi hazırlama iş akışı
İA-194-Toplu proje detay programı iş akışı
İA-195-Performans programı hazırlama iş akışı
İA-196-Avans ve kredi işlemleri iş akışı
İA-197-Geçici teminatın iade edilmesi işlemleri iş akışı
İA-198-Emekli kesenekleri ödeme iş akışı
İA-199-Şartname gelirlerinin takibi iş akışı
İA-200-Ödenek gönderme belgeleri kontrolü iş akışı
İA-201-İç kontrol sistemi izleme raporunun hazırlanması işlemi iş akışı
İA-202-İç kontrol değerlendirme raporu iş akışı
İA-203-Ödenek aktarma kontrolü iş akışı
İA-204-Stratejik plan hazırlanması işlemi iş akışı
İA-205-Yatırım programının revizesinin yapılması işlemi iş akışı 
İA-206-Ayrıntılı finasman programı hazırlama işlemi iş akışı 
İA-207-Hazine yardım talebi iş akışı
İA-208-İç kontrol standartları uyum eylem planı işlemi iş akışı 
İA-209-Yan ödeme cetvellerinin ön mali kontrol süreci iş akışı
İA-210-Yıl sonu işlemleri iş akışı
İA-211-Kesin hesap tasarısı hazırlama işlemi iş akışı
İA-212-Vergi beyannamesi işlemleri iş akışı
İA-213-Yevmiyelerin arşivlenmesi işlemleri iş akışı
İA-214-Banka hesabı işlemleri iş akışı
İA-215-Diğer ödeme işlemleri iş akışı
İA-216-SGK veya vergi borcu işlemleri iş akışı
İA-217-Kişilerden alacak işlemleri iş akışı
İA-218-Taşınmaz kira tahakkuk ve tahsilat süreci işlemleri iş akışı
İA-219-Kurum iç değerlendirme raporu hazırlama işlemleri iş akışı
İA-220-İcra takip işlemleri iş akışı
İA-221-Emanetlerin ödeme işlemleri iş akışı
İA-222-Yüzdenonluk kullanım raporu işlemleri iş akışı
İA-223-Avans verme evrakları kontrol süreci işlemleri iş akış
İA-224-Avans kapatma evrakları kontrol süreci işlemleri iş akışı
İA-225-Nakit dışı değerlerin teslim alınması ve iade işlemleri süreci iş akışı
İA-226-Ek ders yükü kontrol süreci iş akışı
İA-227-Ek ders ödeme süreci iş akışı
İA-228-Gönderme ve ödeme emri işlemleri iş akışı
İA-229-Hibe evrakları kontrol süreci iş akışı
İA-230-Yazılım geiliştirme süreci iş akışı
ı
İA-231-Sendika aidatlarının ödenmesi süreci iş akışı
İA-232-Kasa fazlasının bankaya gönderilmesi süreci iş akışı
İA-233-Üç aylık kefalet aidatları bordrosunun hazırlanma ve gönderilmesi süreci iş akışı
İA-234-Kasa ihitiyacının bankadan karşılanması iş akışı
İA-235-Bap evrakları kontrol süreci iş akışı
İA-236-Faiz tahakkuku işlemleri iş akışı
İA-237-Kamu idare hesabı işlemleri iş akışı
İA-238-Ödeme evrakları kontrol süreci işlemleri iş akışı
İA-239-San-Tez ödeme evrakları kontrol süreci işlemleri iş akışı
İA-240-Taahhüt evrakı ve sözleşme tasarısı ön mali kontrol süreci işlemleri iş akışı
İA-241-TUBİTAK ödeme evrakları kontrol süreci işlemleri iş akışı
İA-242-Yatırım programı hazırlama süreci işlemi iş akışı
İA-243-Prim ödeme işlemleri iş akışı
İA-86- Taşınır sayım işlemi iş akışı
İA-415 Yatırım Harcamaları Gerçekleştirme Raporu ve Kamu Yatırımları Özet Tablosu İşlemi İş Akışı
İA-416-Tahakkuk Kaydı Yapılan Ve Tahakkuksuz Elde Edilen Gelirlerin Tahsil Edilmesi İşlemleri İş Akışı