Tez Savunma Sınavı Sonrası Yapılacak İşlemler
Tez Savunma Sınavından sonra gerekli olan formları:
  • Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri, tez hakkında en az salt çoğunlukla kabul, ret veya düzeltme kararı verir.
  • Savunma sonucunda ret kararı veren jüri üyesinin olması durumunda ret gerekçeleri tutanağa eklenir.
  • Tez savunma sınavında tez başlığında değişiklik olması durumunda yapılan değişiklik Tez Savunma Sınav Tutanağında belirtilir.
  • Jüri üyeleri tarafından imzalanan Tez Savunma Sınavı Tutanağı,  anabilim/anasanat dalı başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde Enstitüye gönderilir.
  • Jüri üyeleri tarafından imzalanan 3 adet Tez Onay Sayfası basımı yapılacak tez nüshalarına konulmak üzere öğrencide kalır.
  • Tez savunma sınavında başarılı olan öğrenci jüri tarafından kendisine verilen düzeltmeleri yaptıktan sonra, tez çalışmasını Enstitünün ilgili anabilim dalında görevli tez şekilsel inceleme komisyonu görevlisine mail olarak gönderir. (Tez Şekilsel İnceleme Komisyonu için tıklayınız) Tez şekilsel inceleme görevlisi, inceleme neticesini mail olarak öğrenciye bildirir. Öğrenci düzeltilmesi gereken yerleri de düzelttikten sonra tez çalışmasını yeniden tez şekilsel inceleme görevlisine gönderir. Tez şekilsel inceleme görevlisi, Savunma Sonrası Şekilsel Tez İnceleme Formu ile birlikte tezin son halini lisansustu@batman.edu.tr adresine gönderir. Enstitü öğrenci işleri birimi, tezin son halinin intihal raporunu alır. İntihal/benzerlik taramasında benzerlik oranının %30’u geçmemesi durumunda, öğrenci imzalanmış Tez Onay Sayfaları ile birlikte tezini baskıya götürür. Tezinin ciltlenmiş en az üç kopyası ile bir elektronik kopyasını tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde Enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenci, diploma almaya hak kazanır. Enstitü Yönetim Kurulu başvuru üzerine teslim süresini en fazla bir ay daha uzatabilir.