Yönetmelikler
A.YÜKSEKÖĞRETİM KURULU  
DŞ-031 Doçentlik Sınav Yönetmeliği Görüntüle
DŞ-032 Mevlana Değişim Programına İlişkin Yönetmelik Görüntüle
DŞ-033 Yükseköğretim Denetleme Kurulu Teşkilât, Görev ve Çalışma Usulleri Yönetmeliği Görüntüle
DŞ-034 Yükseköğretim Kurulu Rektörler Komitesi Kurulması Hakkında Yönetmelik Görüntüle
DŞ-035 Yükseköğretim Kurulu Teşkilâtı ve Çalışma Usulleri Yönetmeliği Görüntüle
DŞ-036 Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği Görüntüle
DŞ-037 Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği Görüntüle
DŞ-038  Doçentlik Değerlendirmesi ile Öğretim Üyeliğine Atanma Süreçlerinde Görev Alan Jüri Üyelerine Ödenecek Ücrete İlişkin Usul ve Esaslar​ Görüntüle
 
B.ÜNİVERSİTELERARASI KURUL   
DŞ-039 Lisansüstü Öğrenim Görenlerden Öğretim Yardımcısı Kadrolarına Atanacakların Hak ve Yükümlülükleri İle Tıpta Uzmanlık Öğrencilerinin Giriş Sınavları Hakkında Yönetmelik  Görüntüle
DŞ-040 Tıpta Uzmanlık Eğitimi İçin Öğrenci Seçme Sınavları Hakkındaki Yönetmelik  Görüntüle
DŞ-041 Üniversitelerarası Kurulun ve Kurula Bağlı Komisyonların Çalışma Esasları Yönetmeliği Görüntüle
     
C.AKADEMİK TEŞKİLAT VE ÖĞRETİM ELEMANLARI  
DŞ-042 Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda uygulanacak Merkezi Sınav Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Görüntüle
DŞ-043 Bir Üniversite Adına Bir Diğer Üniversitede Lisansüstü Eğitim Gören Araştırma Görevlileri Hakkında Yönetmelik  Görüntüle
DŞ-044 Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliği  Görüntüle
DŞ-044a Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği  Görüntüle
DŞ-045 Üniversitelerde Akademik Teşkilât Yönetmeliği  Görüntüle
DŞ-046 Yurtiçinde ve Dışında Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik  Görüntüle
DŞ-047 Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik  Görüntüle
DŞ-048 Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları İle Yabancı Uyruklu Elemanları Geliştirme Eğitimi Yönetmeliği Görüntüle
DŞ-049 Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Kurulların Oluşturulması ve Bilimsel Denetim Yönetmeliği  Görüntüle
DŞ-050 Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumları Sicil Yönetmeliği  Görüntüle
DŞ-051 Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik Görüntüle
 
D.EĞİTİM-ÖĞRETİM VE ÖĞRENCİLER   
DŞ-052  Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Görüntüle
DŞ-053  Açık Yükseköğretim Yönetmeliği Görüntüle
DŞ-054  Devlet Konservatuvarları Orta ve Lise Devreleri Öğrenci Disiplin Yönetmeliği Görüntüle
DŞ-055  Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik Görüntüle
DŞ-056  Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Görüntüle
DŞ-057  Öğretmen Yetiştiren Yüksekokul Mezunlarının Lisans Öğrenimi Yapmaları Hakkında Yönetmelik Görüntüle
DŞ-058  Teknik Öğretmenler İçin Düzenlenecek Mühendislik Programlarının Uygulama Esas ve Usulleri Yönetmeliği Görüntüle
DŞ-059  Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programına İlişkin Yönetmelik Görüntüle
DŞ-060  Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği Görüntüle
DŞ-061  Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği Görüntüle
DŞ-062  Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve YükseköğretimKurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği Görüntüle
DŞ-063  Yükseköğretim Kurumları Engelliler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliği ​ Görüntüle
DŞ-064  Yükseköğretim Kurumları, Mediko-Sosyal Sağlık, Kültür ve Spor İşleri Dairesi Uygulama Yönetmeliği Görüntüle
DŞ-065  Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik Görüntüle
DŞ-065a  Yükseköğretim Kurumlarının Yurtiçindeki Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelik Görüntüle
DŞ-065b Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği Görüntüle
DŞ-066  Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, ÇiftAnadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik Görüntüle
DŞ-067  Doktorluk, Hemşirelik, Ebelik, Diş Hekimliği, Veterinerlik, Eczacılık Ve Mimarlık Eğitim Programlarının Asgari Eğitim Koşullarının Belirlenmesine Dair Yönetmelik Görüntüle
DŞ-068  Yükseköğretim Kurumlarının Yurt Dışı Yükseköğretim K​​​urumlarıyla Ortak Eğitim Öğretim Programlarına Dair Yönetmelik Görüntüle
DŞ-069  Regulation on Joint Education and Training Programs Between Turkish Higher Education Institutions and Higher Education Institutions Abroad Görüntüle
DŞ-070  Yükseköğretimde Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliği​ Görüntüle
     
E. DİĞER İLGİLİ YÖNETMELİKLER   
DŞ-071 Yükseköğretim Şurası Usul ve Esasları​ Görüntüle
DŞ-072  Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yü​kseköğretim Kurumları Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Giriş Sınavı ve Atama Yönetmeliği   Görüntüle
DŞ-073 Akademik Teşvik Ödeneği Hakkında Yönetmelik  Görüntüle
DŞ-074 Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Görüntüle
DŞ-075 Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Tesisleri ve Üniversitelere Ait İlgili Birimlerin Birlikte Kullanımı ve İşbirliği Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Görüntüle
DŞ-076   Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği Görüntüle
DŞ-077  Vakıf Yükseköğretim Kurumlarının 2547 Sayılı Kanunun Ek 9 uncu Maddesi Kapsamında Ücretsiz Öğrenci Okutulmasına Yönelik Usul ve Esaslar​ Görüntüle
     
DŞ-078  2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 58. Maddesine Göre Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik   
DŞ-079  Üniversiteler Yayın Yönetmeliği  Görüntüle
DŞ-080 Üniversitelerde Ders Aracı Olarak Kullanılan Kitaplar, Teksirler ve Yardımcı Ders Kitapları Dışındaki Yayınlarla İlgili Yönetmelik  Görüntüle
DŞ-081 Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik  Görüntüle