Sason Meslek Yüksekokulu Tanıtım
TARİHÇE
Sason Meslek Yüksekokulu, 01.02.2013 tarihinde Yükseköğretim Genel Kurulu kararıyla 2547 Sayılı Kanunun 2880 Sayılı Kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca Batman Üniversitesi bünyesinde kurulmuştur.
 
MİSYON
Ülkemizin ihtiyaçları doğrultusunda mesleki eğitim almış, mesleki yeterliliği olan, iş hayatına uyum sağlayacak, insan ilişkilerinde başarılı, toplumsal kalkınmada pay sahibi, milli değerlerine bağlı, liderlik özellikleriyle donanmış, gelişen teknolojileri takip edebilen ve yaşam boyu mesleki gelişimin önemini kavramış bireyler yetiştirmek, ayrıca çeşitli projeler vasıtasıyla sanayi ve hizmet sektörleri ile ilişkileri güçlendirerek yöre kalkınmasına katkıda bulunmak.
 
VİZYON
Ülkemizde gelişmekte olan alanlardaki nitelikli eleman ihtiyacının karşılanmasına katkıda bulunacak, uygulamaya yönelik eğitim, öğretim, araştırma ve geliştirmeyi amaçlayan, iş dünyasında aranan ve yurtdışında da çalışabilecek yeterlilikte mezunlar veren, kendini sürekli geliştiren, öncü ve yenilikçi bir meslek yüksekokulu seviyesine gelmek ve bu şekilde mesleki eğitim ve öğretim alanlarında ülke çapında tercih edilen öncü bir kurum olmak.
 
 
TEMEL DEĞERLER
 • Adalet ve sorumluluk duygusuyla hareket etmek
 • Yenilikçi, araştırmacı ve problem çözücü olmak
 • Uyum, işbirliği ve dayanışmaya önem vermek
 • İçinde yaşadığı topluma hizmet etmek
 • İnsan hakları, hukuk ve meslek ahlakına saygı göstermek
 • Katılımcı ve şeffaf olmak

SASON MESLEK YÜKSEKOKULU AMAÇ VE HEDEFLERİ
 
A. İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ:
 • Yüksekokulumuzun Bölüm ve programlarını ilgilendiren yenilikleri sürekli olarak incelemek, bu konuda akademik araştırma yapmak ve bu araştırmaları yapacak öğretim elemanları yetiştirmek
 • Eğitim sektörü ile sürekli işbirliği ve eşgüdüm içinde olmak
 • Ulusal ve uluslararası alanda gerek kuramsal gerekse uygulamaya dönük araştırma sonuçlarını yayın haline getirmek, bu amaçla bilgi üretimine katkıda bulunmak
 • Ulusal ve uluslararası alanda bölüm ve programlarımıza benzer statüdeki eğitim kurumları ile işbirliği yaparak, gerek öğrencilerin daha iyi yetişmesi ve gerekse öğretim elemanlarının bilgi düzeyini arttırmak için çalışmalarda bulunmak
 • Eğitim-Öğretim ilgili hedeflerimiz doğrultusunda ulusal, uluslararası düzeyde toplantı, seminer, kongre düzenlemek ve diğer kurumlar tarafından düzenlenen toplantılara aktif veya dinleyici olarak katılmak
 • Topluma açık, sürekli eğitim programları düzenleyerek ve eğitim potansiyelinden toplumun da yararlanmasını sağlayarak toplumsal gelişmeye katkıda bulunmaktır.
 • Akademik kadroyu geliştirmek, personel sayısını artırmak ve derslerin işleniş şekillerini müfredatlarını geliştirerek eğitim kalitesinin artmasını sağlamak.
 • Öğrenci merkezli eğitim yapısını güçlendirerek öğrencilere düşünme ve düşündüğünü ifade etme imkânı sağlamak.
B. TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER:
Eğitim politikamız, öğrencilerimizi “bilimsel ve sosyo-kültürel birikim” ekseninde şekillendirmektir.  “Bilimsel birikim” amacı doğrultusunda; eğitim alanında geçmişten günümüze değişerek gelen, şu anda kullanılan ve uygulanan mevcut yaklaşımlar ile teknolojik gelişmeler öğrencilere aktarılır. Ayrıca, gelecekte oluşabilecek farklı senaryolar eksenindeki değişimler, öğrencilerin aktif olarak yer alacağı şekilde tartışılır. İşyeri stajı dönemi, teorik eğitimin iş yerinde çalıştırarak desteklendiği ve öğrencinin aktif olarak katıldığı pratik eğitimdir. Eğitimdeki temel felsefemiz; mezun olduğunda “kendini tanıyan” teknolojiye uyum sağlayabilen, bilgiye ulaşmayı bilen, hizmet ettiği alanda farklılık oluşturacak ve olayların gelişiminin zihinsel kurgusunu yapabilecek bireyler yetiştirmektir. “Kültürel birikim”, Batman Üniversitesi Sason Meslek Yüksekokulu’lu olmak ayrıcalığıyla ilgilidir. Batman Üniversitesi Sason Meslek Yüksekokulu diplomasını ilk alacaklardan itibaren; yurt içinde veya yurt dışında pek çok farklı sektörde ve görevde çalışacak olan mezunlarımızın birbirine daima destek olan, ayrıcalıklı bir güç olmaları bilincini sağlamaktır. Batman Üniversitesi Sason Meslek Yüksekokullu olan her birey bu kültürel birikimle donanır.