Diğer Hususlar
  • Tez Savunma Sınav Jürisi tarafından tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, ilgili yönetmelik maddesinde belirtilmiş olan süre (doktora programları için en geç altı ay, yüksek lisans programları için en geç üç ay) içerisinde gerekli düzeltmeleri yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunmalıdır. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrencinin düzeltmeden sonra ikinci tez savuma sınavı için ilgili ana bilim/sanat dalına tekrardan başvurması, iş ve işlemlere ait sürecin en az bir ay öncesinden ilk başvurudaki gibi yeniden başlatılması gerekmektedir.
  • Mezuniyet sürecindeki iş ve işlemler için hazırlanan bu yol haritasında belirtilmeyen hususlar için Batman Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ne ve Enstitü internet sayfasındaki diğer düzenlemelere bakılabilir.
  • https://batman.edu.tr/Birimler/1539/sayfalar/17990