Tez Savunma Sınavına Girebilmek İçin Yerine Getirilmesi Gereken Şartlar
 • Tezli yüksek lisans derecesiyle kayıt olan öğrenciler için en az 7 ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 21 kredi ve bir eğitim-öğretim yılı 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla toplam en az 240 AKTS krediyi tamamlamış olmak, başarısız veya sonuçlandırılmamış hiçbir dersi bulunmamak,
 • Kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az sekiz yarıyılı tamamlamış olmak,
 • En geç beşinci yarıyılın sonuna kadar Yeterlik Sınavına girmek ve en geç ikinci yeterlik sınavında başarılı olmak,
 • Tez önerisi savunma sınavında başarılı olmak,
 •  En az üç tez izleme raporunda başarılı olmak,
 • Doktora/Sanatta Yeterlik öğrencilerinin (1’i doktora tezinden üretilmiş 1’i de bağımsız çalışma olması şartıyla), ulusal veya uluslararası dergilerde yayınlanmış (yayın kabul yazısı da yeterlidir) olması koşuluyla aşağıdaki seçeneklerden birini yerine getirmiş olması; (Üniversitemiz Senatosunun 25.08.2022 tarih ve 28 (yirmi sekiz) sayılı toplantısında alınan 2022/28-07 sayılı kararı gereği)
  a) 2 araştırma makalesi
  b) 2 kitap bölümü yazarlığı
  c) 1 araştırma makalesi ve 1 kitap bölümü yazarlığı
  ç) AHCI, SCI, SSCI, SCI-e indeksli dergilerde 1 adet araştırma makalesi
  d) (Belgelendirilmiş olmak koşuluyla) alanıyla ilgili 1 kişisel sanatsal etkinlik/resital ve 1 araştırma makalesi