Tez Savunma Sınavına Girebilmek İçin Yerine Getirilmesi Gereken Şartlar
 • Tezli yüksek lisans derecesiyle kayıt olan öğrenciler için en az 7 ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 21 kredi ve bir eğitim-öğretim yılı 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla toplam en az 240 AKTS krediyi tamamlamış olmak, başarısız veya sonuçlandırılmamış hiçbir dersi bulunmamak,
 • Kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az sekiz yarıyılı tamamlamış olmak,
 • En geç beşinci yarıyılın sonuna kadar Yeterlik Sınavına girmek ve en geç ikinci yeterlik sınavında başarılı olmak,
 • Tez önerisi savunma sınavında başarılı olmak,
 •  En az üç tez izleme raporunda başarılı olmak,
 • Üniversitemiz Senatosu'nun 30.05.2024 tarihli ve 2024/20-02 sayılı kararı gereğince: 
        Doktora/sanatta yeterlik öğrencileri, tez konusu veya alanıyla ilgili olması ve yayında Üniversitemiz adının yer alması koşuluyla aşağıdaki seçeneklerden en az birini tez savunma sınavından önce yerine getirmelidir:
 1. AHCI, SCI, SSCI, SCI-e indeksli dergilerde yayınlanmış veya yayına kabul edilmiş bir araştırma makalesi,
 2. Birinci maddenin dışındaki uluslararası/ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış veya yayına kabul edilmiş iki araştırma makalesi,
 3. Uluslararası/ulusal nitelikte yayınevlerinden yayımlanmış iki kitap bölümü yazarlığı veya bir kitap bölümü yazarlığı ve bir kitap editörlüğü,
 4. Birinci maddenin dışındaki uluslararası/ulusal hakemli dergilerde yayınlanmış veya yayına kabul edilmiş bir araştırma makalesi ve bir kitap bölümü yazarlığı,
 5. Belgelendirilmiş olmak koşuluyla alanıyla ilgili bir kişisel sanatsal etkinlik/resital ve bir araştırma makalesi.