Tez Savunma Sınavına Girebilmek İçin Şartlar
 • Tezli yüksek lisans programının süresi, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır. AKTS kredi zorunluluğunu ve seminerini başarıyla tamamlayan ve üçüncü yarıyılda tez çalışmasını sonlandırıp tez savunmasında başarılı olan öğrenci süresinden önce mezun olabilir.
 • Bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren ders hariç en az yedi ders, Seminer dersi dâhil en az dokuz ders ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS ve 21 krediyi tamamlamış olmak, başarısız veya sonuçlandırılmamış dersi bulunmamak,
 • Yüksek Lisans öğrencilerinin (tezinden üretilmesi şartıyla), ulusal veya uluslararası dergilerde yayınlanmış (yayın kabul yazısı da yeterlidir) olması koşuluyla aşağıdaki seçeneklerden birini yerine getirmiş olması; (Üniversitemiz Senatosunun 25.08.2022 tarih ve 28 (yirmi sekiz) sayılı toplantısında alınan 2022/28-07 sayılı kararı gereği)
  a) 1 araştırma makalesi
  b) 1 kitap bölümü yazarlığı
  c) 1 kitap kritiği
  ç) Sempozyum/kongrede 1 bildiri/poster
  d) (Belgelendirilmiş olmak koşuluyla kişisel veya karma) alanıyla ilgili 1 sanatsal etkinlik