Kalite Politikamız
KALİTE POLİTİKASI VE HEDEFLER
KALİTE POLİTİKASI
 • Daima planlı, düzenli, sistematik ve istikrarlı çalışma
 • Her konuda işbirliği, dayanışma ve ekip çalışması
 • İhtiyaçlara, yararlı olana ve kaliteye odaklanma
 • Çalışma alanlarında temizlik, düzen ve iş güvenliği   
 • Katılımcı, adil, şeffaf ve hesap verebilir yönetim
 • Zamanda, emekte ve kaynakta etkinlik ve verimlilik
 • Kaliteyi sürekli iyileştirme, geliştirme ve yenilik
 • Hedeflere yönelik performans değerlendirmesi
 • Paydaşlarla ilişkilerde anlayış, güven ve samimiyet
 
            KALİTE HEDEFLERİ
 • Üniversite mensuplarının kuruma aidiyet duygusunu güçlendirmek ve memnuniyet düzeyini yükseltmek           
 • Üniversite bünyesindeki bütün süreçlerde, çevre ve sağlık bilincini geliştirmeye yönelik faaliyetlere hız vermek,  konuya ilişkin sosyal sorumluluk projeleri geliştirmek
 • İdari faaliyetlerin kalitesini artırmak, bu birimlerde çalışanların yeterlilik ve yetkinliklerini yükseltmek
 • Üniversitenin bütün kaynaklarını en etkin ve verimli şekilde kullanılmasını sağlayacak tedbirleri geliştirmek.
 • Üniversitenin bütün çalışma alanlarında Kalite Yönetim Sistemi’ni akademik ve idari personele benimseterek uygulamada sürekliliğini sağlamak
 • Üniversitenin faaliyetlerinde etkinliği ve verimi yükselterek ulusal ve uluslararası alanda güvenilen, saygı duyulan ve tercih edilen bir yükseköğretim kurumu olmasını sağlamak
 • Çağdaş akademik programlarla, mesleğine ilişkin bilgi ve becerilerle donanmış, sorun çözme yeteneği gelişmiş, öz güveni yüksek, yeniliğe açık, girişimci, milli kültür ve değerlere saygılı, sorumluluk sahibi mezunlar yetiştirmek
 • Eğitim-öğretim ve Ar-Ge faaliyetlerini çağın gerektirdiği düzeyde gerçekleştirmek için, akademik birimlerdeki görevlilerin yeterlilik ve yetkinlik düzeylerini yükseltmek
 • Bilim, teknoloji ve sanat alanlarında, ihtiyaç duyulan Ar-Ge faaliyetlerini geliştirmek, üretilen bilgi ve edinilen tecrübelerle topluma hizmet etkinliğini artırmak
 • Kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile yürütülen işbirliklerini, ortak araştırma ve geliştirme çalışmalarını üst düzeye çıkarmak
 • Eğitim-Öğretim, araştırma ve topluma hizmet faaliyetleri için gerekli olan fiziki alt yapı, alet-teçhizat ve finansman kaynaklarını güçlendirmek
 • Öğrencilere, akademik ve idari personele sağlıklı, huzurlu ve güvenli çalışma ortamlarını geliştirmek
 
Batman Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Kalite Politikası:
 • Üniversite kalite politikaları ile uyumlu faaliyetler yürütmek
 • Tüm akademik ve idari faaliyetlerde sürekli iyileştirme politikası takip etmek
 • Katılımcı, adil, şeffaf ve hesap verebilir yönetim kurmak
 • Öğrenci odaklı yaklaşım sergilemek
 • Etik, toplumsal, çevresel değerlere saygılı bir yapı oluşturmak
 • Geri bildirimleri ve şikâyetleri dikkate alan süreçler tasarlamak
 
Batman Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Kalite Hedefleri:
 • Öğrencilerimizin seminer ve tez çalışmalarının benzerlik oranlarının %30’un altında bir değere sahip olmasını sağlamak
 • Öğrencilerimizin araştırma kabiliyetlerini artırmak için eğitim-öğretim döneminde seminer ve tez sunum faaliyetlerinin bilimsel toplantılar şeklinde yapılmasını sağlamak
 • Öğrencilerimizin burs ve yurtdışı eğitim gibi imkanlardan yararlanması için ilgili kurumların takip edilmesi ve duyurulması
 • Akademik ve idari personel memnuniyetini artırmak için katılımcı yönetim anlayışı sergilemek
 • Enstitümüzde yayınlanan tez çalışmalarında makale sayısını artırmak,
 • Geri bildirim ve şikayetler için Rektörlük ile koordinasyonu sağlamak
 
Batman Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Paydaşları:
İç Paydaşlar: Rektörlük üst yönetim; enstitü personeli; öğrenciler; akademik birimler; idari birimler
Dış Paydaşlar: Yükseköğretim Kurulu, Bakanlıklar, diğer üniversiteler, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları