Yönetmelik
A.YÜKSEKÖĞRETİM KURULU
DŞ-031- Doçentlik Sınav Yönetmeliği
DŞ-032-  Mevlana Değişim Programına İlişkin Yönetmelik
DŞ-033- Yükseköğretim Denetleme Kurulu Teşkilât, Görev ve Çalışma Usulleri Yönetmeliği
DŞ-034- Yükseköğretim Kurulu Rektörler Komitesi Kurulması Hakkında Yönetmelik 
DŞ-035- Yükseköğretim Kurulu Teşkilâtı ve Çalışma Usulleri Yönetmeliği 
DŞ-036- Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği 
DŞ-037- Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği
DŞ-038- Doçentlik Değerlendirmesi ile Öğretim Üyeliğine Atanma Süreçlerinde Görev Alan Jüri Üyelerine Ödenecek Ücrete İlişkin Usul ve Esaslar​

B.ÜNİVERSİTELERARASI KURUL 
DŞ-039- Lisansüstü Öğrenim Görenlerden Öğretim Yardımcısı Kadrolarına Atanacakların Hak ve Yükümlülükleri İle Tıpta Uzmanlık Öğrencilerinin Giriş Sınavları Hakkında Yönetmelik 
DŞ-040- Tıpta Uzmanlık Eğitimi İçin Öğrenci Seçme Sınavları Hakkındaki Yönetmelik 
DŞ-041- Üniversitelerarası Kurulun ve Kurula Bağlı Komisyonların Çalışma Esasları Yönetmeliği

C.AKADEMİK TEŞKİLAT VE ÖĞRETİM ELEMANLARI
DŞ-042- Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda uygulanacak Merkezi Sınav Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
DŞ-043- Bir Üniversite Adına Bir Diğer Üniversitede Lisansüstü Eğitim Gören Araştırma Görevlileri Hakkında Yönetmelik 
DŞ-044- Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliği 
DŞ-044a- Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği 
DŞ-045- Üniversitelerde Akademik Teşkilât Yönetmeliği 
DŞ-046- Yurtiçinde ve Dışında Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik 
DŞ-047- Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik 
DŞ-048- Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları İle Yabancı Uyruklu Elemanları Geliştirme Eğitimi Yönetmeliği
DŞ-049- Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Kurulların Oluşturulması ve Bilimsel Denetim Yönetmeliği 
DŞ-050- Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumları Sicil Yönetmeliği 
DŞ-051- Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik

D.EĞİTİM-ÖĞRETİM VE ÖĞRENCİLER 
DŞ-052- Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği 
DŞ-053- Açık Yükseköğretim Yönetmeliği 
DŞ-054- Devlet Konservatuvarları Orta ve Lise Devreleri Öğrenci Disiplin Yönetmeliği 
DŞ-055- Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik 
DŞ-056- Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 
DŞ-057- Öğretmen Yetiştiren Yüksekokul Mezunlarının Lisans Öğrenimi Yapmaları Hakkında Yönetmelik 
DŞ-058- Teknik Öğretmenler İçin Düzenlenecek Mühendislik Programlarının Uygulama Esas ve Usulleri Yönetmeliği
DŞ-059- Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programına İlişkin Yönetmelik
DŞ-060- Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Tanıma ve Denklik Yönetmeliği
DŞ-061- Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği
DŞ-062- Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve YükseköğretimKurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği 
DŞ-063- Yükseköğretim Kurumları Engelliler Danışma ve Koordinasyon Yönetmeliği ​
DŞ-064- Yükseköğretim Kurumları, Mediko-Sosyal Sağlık, Kültür ve Spor İşleri Dairesi Uygulama Yönetmeliği
DŞ-065- Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik
DŞ-065a- Yükseköğretim Kurumlarının Yurtiçindeki Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelik 
DŞ-065b- Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği 
DŞ-066- Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, ÇiftAnadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik 
DŞ-067- Doktorluk, Hemşirelik, Ebelik, Diş Hekimliği, Veterinerlik, Eczacılık Ve Mimarlık Eğitim Programlarının Asgari Eğitim Koşullarının Belirlenmesine Dair Yönetmelik 
DŞ-068- Yükseköğretim Kurumlarının Yurt Dışı Yükseköğretim K​​​urumlarıyla Ortak Eğitim Öğretim Programlarına Dair Yönetmelik
DŞ-069- Click here for the Unofficial English Translation of the Regulation on Joint Education and Training Programs Between Turkish Higher Education Institutions and Higher Education Institutions Abroad
DŞ-070- Yükseköğretimde Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliği​

E. DİĞER İLGİLİ YÖNETMELİKLER 
DŞ-071- Yükseköğretim Şurası Usul ve Esasları​
DŞ-072- Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yü​kseköğretim Kurumları Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Giriş Sınavı ve Atama Yönetmeliği  
DŞ-073- Akademik Teşvik Ödeneği Hakkında Yönetmelik 
DŞ-074- Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
DŞ-075- Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Tesisleri ve Üniversitelere Ait İlgili Birimlerin Birlikte Kullanımı ve İşbirliği Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
DŞ-076- Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği 
DŞ-077- Vakıf Yükseköğretim Kurumlarının 2547 Sayılı Kanunun Ek 9 uncu Maddesi Kapsamında Ücretsiz Öğrenci Okutulmasına Yönelik Usul ve Esaslar
DŞ-078- 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 58. Maddesine Göre Döner Sermaye İşletmelerinin Kurulmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik 
DŞ-079- Üniversiteler Yayın Yönetmeliği 
DŞ-080- Üniversitelerde Ders Aracı Olarak Kullanılan Kitaplar, Teksirler ve Yardımcı Ders Kitapları Dışındaki Yayınlarla İlgili Yönetmelik 
DŞ-081- Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik