Amaç ve Hedeflerimiz

A. AMAÇ VE HEDEFLERİMİZ

 
Stratejik Amaç 1: Gelişen dünya koşullarına ayak uydurabilen, değişen teknolojiye yön verebilen, toplumsal dinamikleri oluşturabilen bir Teknoloji Fakültesi olmak.
 
Bu amaç ve hedeflere ilişkin izlenecek stratejiler:
 
 • Öğrencilere matematik, fen ve mühendislik bilgilerini uygulama becerisinin kazandırılması
 • Öğrencilere deney tasarlama, deney yapma, deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisinin kazandırılması
 • Öğrencilere istenen gereksinimleri karşılayacak biçimde bir sistemi, parçayı ya da süreci tasarlama becerisinin kazandırılması
 • Öğrencilere disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisinin kazandırılması
 • Öğrencilere mesleki ve etik sorumluluk bilincinin kazandırılması
 • Öğrencilere etkin iletişim kurma becerisinin kazandırılması
 • Öğrencilere yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ve bunu gerçekleştirebilme becerisinin kazandırılması
 • Öğrencilerin çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmasının sağlanması
 • Öğrencilere mühendislik ve mimarlık uygulamaları için gerekli olan teknikleri ve modern araçları kullanma becerisinin kazandırılması
 
Stratejik Amaç 2:  Enformasyon teknolojilerinin ders, proje ve seminerlerde etkin şekilde kullanımını hayata geçirmek.
 
Hedef  1: Ders ve seminer verme konusunda diğer üniversitelerle işbirliği yapmak.
 
Bu amaç ve hedeflere ilişkin izlenecek stratejiler:
 
 • Bu yolla verilecek derslerin etkinliği konusunda tüm öğrenci ve öğretim elemanlarının bilgilendirilmesi ve ikna edilmesi
 
Stratejik Amaç 3: Eğitim-Öğretim kalitesini arttırmak.
 
Hedef  1: 2022 yılı sonuna kadar öğretim elemanlarının, eğitim-öğretim programlama, ölçme ve değerlendirme konusunda eğitilmesi ve söz konusu eğitimin sürekliliğinin sağlanması.
Bu amaç ve hedefe ilişkin izlenecek stratejiler:
 
 • Bu konuda diğer Üniversite Fakültelerinden yardım alınması
 • Üniversite dışında bu amaçla yapılan eğitim programlarına katılımın sağlanması
 • EK 1 ve EK 2’de verilen sınav formatı ve ders yönergesi ile öğrencilerin derse olan motivasyonlarının artırılması ve öğretim elemanının ise müfredatını daha etkin bir şekilde uygulanması hedeflenmektedir. Ayrıca sınav sonuçlarında elde edilen en yüksek notlu cevap kâğıdı, orta ve en düşük notlu cevap kâğıdı bağımsız bir eğitim öğretim komisyonu tarafında izlenerek öğretim kalitesinin artırılması açısından objektif çözüm yollarının bulunmasına katkı sağlayacaktır. Aynı zamanda tüm sınav kağıtlarının bir arşiv odasında saklanarak, herhangi bir itiraz durumunda hiçbir kuşkuya yer vermeyecektir.
 • Akademik yükseltmelerde bu tür eğitim programlarına katılanlara belirli bir puan verilmesi konusunda girişimlerde bulunulması
 • Final sınavlarının ilanından sonra 15 gün içinde dönem içindeki bütün sınav ve değerlendirme evrakları kapalı ve imzalı zarf içerisinde Dekanlık İlgili Memuru aracılığı ile arşive kaydedilerek saklanacaktır.
 
Stratejik Hedef 2: 2023 yılının sonuna kadar tüm bölümlerin eğitim araç-gereç (Projeksiyon cihazı, bilgisayar vb.) ve laboratuvar donanım ve personel gereksinimlerinin karşılanması kütüphane, atölye ve laboratuvarların daha uzun süreli çalışması ve çağdaş standartlara getirilmesinin sağlanması.
 
Bu amaç ve hedefe ilişkin izlenecek stratejiler:
 
 • Laboratuvarlarda görev yapacak teknik ve idari personelin alınması için Rektörlük nezdinde girişimlerde bulunulması
 • Bölümlerin eksik teçhizat ve donanımlarının tamamlanması ve gerektiğinde güncellenmesi
 
Stratejik Amaç 4: Araştırma potansiyelini iyileştirmek.
 
Hedef  1: BAP, TÜBİTAK ve AB gibi ARGE proje sayısını arttırmak.
Bu amaç ve hedeflere ilişkin izlenecek stratejiler:
 
 • Fakültemiz bünyesinde proje birimi oluşturulması
 • Sanayiye Fakültemizin Ar-Ge faaliyetlerinin tanıtımının yapılması
 • Lisansüstü eğitimin güçlendirilmesi
 • Lisansüstü öğrencilere sanayinin mevcut sorunlarına yönelik uygulamalı lisansüstü tezlerinin verilmesi.  
 
 
Stratejik Amaç 5: Ulusal ve uluslararası hakemli dergilerdeki yayın sayılarını arttırmak.
 
Hedef  1: Bu amaç ve hedeflere ilişkin izlenecek stratejiler:
 
 • Hazırlanan makalelerin Proje Biriminde dil açısından incelenmesi
 • İnsan kaynaklarının (idari ve akademik) arttırılması
 
Stratejik Amaç 6: Toplumla ve özellikle sanayi ile daha yakın ilişkiler içinde olmak, üretilen bilgiyi etkin ve hızlı şekilde paydaşlarımıza aktarmak.
 
 
Hedef  1: Fakültenin toplumla bütünleşmesini sağlamak.
 
Bu amaç ve hedeflere ilişkin izlenecek stratejiler:
 
 • Topluma Hizmet uygulamaları ders projelerinin yaygınlaştırılması ve etkinliğinin arttırılması
 • Fakültede paydaşlara yönelik açık günler düzenlenmesi
 • Batman belediyesi ve Batman üniversitesi Teknoloji Fakültesi işbirliği ile yapılan meslek edindirme kursları (BELTEK) ile  fakültenin toplumla bütünleşmesi daha etkin bir şekilde sağlanacaktır.
 
 
Amaç 7: Fakültenin tanınırlığını arttırmak.
 
Hedef  1: Paydaşlarımız (Sanayi, yerel yönetimler)
 
Bu amaç ve hedeflere ilişkin izlenecek stratejiler:
 
 • Tanıtım materyallerinin (kitap, broşür, kitapçık, CD, web ortamı vb.) değişik dillerde hazırlanması
 • Bitirme ödevleri, öğrenci projeleri, stajlar, teknik gezilerin arttırılması için ulaşılabilir ve kullanılabilir formlar ve yöntemi açıklayan kılavuzlar hazırlanması,
 • Seminer, bitirme projelerinin sunumu, ortak eğitim programlarının hazırlanması amacıyla ulaşılabilir ve kullanılabilir formlar ve yöntemi açıklayan kılavuzlar hazırlanması,
 • Gerekli belgelere ve formların Web ortamından kolay ulaşılabilir hale getirilmesi
Amaç 8: Yazılı iletişim sürecini şeffaf ve etkin hale getirmek.
 
Hedef  1: Bürokrasinin minimuma indirildiği şeffaf bir sistem kurma.
 
Bu amaç ve hedeflere ilişkin izlenecek stratejiler:
 
 • Dokümantasyon sisteminin iyileştirilmesi ve yaygınlaştırılmasının teşvik edilmesi
 • Tüm idari süreçlerin çalışma usul ve esaslarına ilişkin yönergelerin hazırlanması, görev, yetki ve iş yapma biçimlerinin yazılı hale getirilmesi ve uygulanması,
 • İş Akış şemalarıyla sürecin anlaşılır ve takip edilebilir hale getirilmesi,
 • İş Tanımların yapılması ve güncel tutulması.
 
 
Amaç 9: Fakültemizde performansa dayalı değerlendirme sistemini hayata geçirmek.
 
Hedef  1: Yönetim kademelerinde görev alan öğretim elemanlarının, AR-GE ve diğer faaliyetleriyle üniversitemize kurumsal katkıda bulunan elemanların ayrıcalıklı olarak değerlendirilmesi, kısaca performansa dayalı değerlendirilmenin yapılması.
 
Bu amaç ve hedeflere ilişkin izlenecek stratejiler:
 
 • İdari ve akademik personelin motivasyonunu yükseltecek yöntemlerin geliştirilmesi.
 
Amaç 10: Paydaş memnuniyetini arttırmak.
 
Hedef  1: Öğrenci memnuniyetini arttırmak.
 
Hedef  2: Mezun memnuniyetini arttırmak.
 
Hedef  3: Çalışan memnuniyetini arttırmak.
 
Hedef  4: Toplum memnuniyetini arttırmak.
 
Bu amaç ve hedeflere ilişkin izlenecek stratejiler:
 
 • Yatay ve dikey yönde iletişim kanallarının etkin şekilde çalıştırılması
 • Performansa göre değerlendirme sisteminin benimsenmesi
 • Şikâyet ve öneri sisteminin etkin şekilde işletilmesi
 • Tedarikçi seçme ve değerlendirme sisteminin kurulması
 • Mezunlarla etkin iletişim kanallarının oluşturulması
 
 
B. Temel Politika ve Öncelikler
 

Politikalar:
 
 1. Eğitim-öğretimde kaliteyi gözetmek
 2. Bilimsel araştırma ve uygulamaları teşvik etmek
 3. Akademik liyakata önem vermek
 4. Başarıyı önemsemek
 5. Gelişime açık olmak
 6. Çalışanların yönetime katılımını öngören yönetim politikası uygulamak
 7. Ulusal kimlikle evrensel değerleri bağdaştırmak
 8. Etik düşünceye ve anlayışa sahip olmak
 9. İnovasyon düşüncelere açık olmak ve desteklemek
 10. Kaynakları etkin ve verimli şekilde kullanmak
 11. Özgürlük içinde disiplini öngörmek
 12. Tutarlı ve adaletli bir yönetim politikası izlemek
 13. Topluma ve çevreye duyarlı olmak
 14. Ulusal ve kültürel değerleri gözetmek
 
Öncelikler:
 
 1. Fakültemizde çağdaş eğitim-öğretiminin gerektirdiği kaliteli eğitim-öğretim hizmetlerinin verilebilmesi için fiziki mekânların iyileştirilmesinin sağlanması
 2.  Derslik ve araştırma laboratuvarların alt yapı ve donanımlarının geliştirilmesi
 3. Makine-teçhizat ve malzeme eksikliklerinin giderilmesi
 4. Öğretim üyesi sayısını artırarak, öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı oranını en iyi seviyeye getirmek
 
KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
 
A. Zayıf Yanlar

 
 • Yetişmiş ve kaliteli öğretim elemanı teminindeki güçlükler
 • Akademik personelin sayısal yetersizliği
 • Ek kaynak yetersizliği
 • Sosyal hizmetlerin yetersizliği
 • Uluslararası düzeyde eğitim tecrübesine sahip personelin azlığı
 • Üretkenlik kapasitesinin yüksek olmaması
 • Teknik işleri yürütecek kadronun yetersizliği
 • Müfredat geliştirmede endüstri ile yeterince işbirliğinin sağlanamaması,
 • Fakültemize ait binanın hala olmaması,
 
 
B. Güçlü Yanlar
 
 • İstikrarlı ve güvenilir yönetim
 • Ekip çalışması
 • Güçlü çevre desteği
 • İtibar ve güven
 • Akademik personelin yeniliklere açık olması
 • Kendini geliştirme isteklerinin bulunması
 • Yönetimle uyum içinde çalışma isteği
 • Problem çözme kabiliyetlerinin yüksekliği
 • Danışmanlık hizmetlerindeki isteklilik
 • Mensubiyet ve aidiyet şuurunun yerleşmiş olması
 • Sorumluluk duygusunun gelişmiş olması
 • Kurum içi ilişkilerde uyumluluk
 • Personelin bilişim teknolojilerini kullanabilme yeteneklerindeki gelişmişlik düzeyi
 • Uyumlu ve işe karşı istekli olma
 • Takım anlayışı ile çalışma
 • Yeniliklere açık olma
 • Yeni teknolojilere uyum sağlayabilme özelliği 
 • İdari kadroda görev yapan kişilerin alanında yeterli kapasitede olması
 • Mensubiyet şuurunun gelişmiş olması
 • Tecrübeli personelin bulunması
 • Müfredat geliştirme konusunda öğretim elemanı ve yönetimin istekliliği
 • Müfredatları uygulayabilecek öğretim elemanı ve teçhizatın varlığı
 • Uluslararası standartta geliştirilmiş müfredat
 • Yükseköğretim Kurumunun ve Üniversitenin yetkili organlarının desteği