Birim Kalite Komisyonu
T.C. BATMAN ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
BİRİM KALİTE KOMİSYONU
Unvanı Adı-Soyadı Görevi
Doç. Dr. Yusuf ÇINAR (Dekan Yardımcısı/Başkan)
Doç. Dr. Makbule ŞİRİNER ÖNVER Üye
Doç. Dr. Hamza ŞİMŞEK Üye
Doç. Dr. Fulya KÖKSOY KAVAK Üye
Dr. Öğr. Üyesi Uyum ELİTOK Üye
Dr. Öğr. Üyesi Arzu EKİNCİ DEMİRELLİ Üye
Arş. Gör. Dr. Mehmet RAKİPOĞLU Üye
Arş. Gör. Merve ÖZTÜRK Üye
Arş. Gör. Sidar ATALAY ŞİMŞEK Üye
Arş. Gör. Nurcan CEYHAN Üye
Arş. Gör. Tahsin Galip TEKİN Üye
Fakülte Sekreteri V. Ali TURAN Üye
Şef Mehmet Mehdi ŞAHİN Üye(Raportör)
Şef Cengiz ÖNER Üye
Bilgisayar İşletmeni Emrah ÖGÜT Üye
Memur Hüseyin ORHAN Üye
Akademik ve İdari Birim Kalite Komisyonunun Çalışma Esasları, Toplanma Biçimi ve Süresi
MADDE 12- (1) Akademik ve İdari Birim Kalite Komisyonu aşağıda belirtilen esaslar doğrultusunda çalışır:
a) Akademik ve İdari Birim Kalite Komisyonu üç ayda birden az olmamak üzere yılda en az dört defa başkanın çağrısı veya kurul üyelerinin salt çoğunluğunun yazılı isteği ile toplanır.
b) Toplantı gündemi, tarihi ve yeri Başkan tarafından belirlenir ve üyelere duyurulur.
c) Akademik ve İdari Birim Kalite Komisyonu, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla karar alır. Oyların eşit olması durumunda Komisyon Başkanının oyu doğrultusunda karar alınmış sayılır.

Akademik ve İdari Birim Kalite Komisyonunun Görev ve Sorumlulukları
MADDE 13- (1) Akademik ve İdari Birim Kalite Komisyonunun görev ve sorumlulukları:
a) Batman Üniversitesi Kalite Komisyonunun belirleyeceği usul ve esaslar doğrultusunda faaliyetleri yürütür,
b) Birimin kalite hedeflerini hazırlar,
c) Birim Kalite Komisyonu, Üniversitenin hedefleri doğrultusunda, birimdeki akademik ve idari hizmetlerin değerlendirilmesi, kalitenin geliştirilmesi ve akreditasyon sürecinde gerçekleştirilecek faaliyetlerin yürütülmesini sağlar,
ç) Birim İç Değerlendirme Raporu’nu hazırlar,
d) Birimde Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili bağımsız kuruluşlar tarafından yapılacak olan belgelendirme çalışmaları için gerekli hazırlıkları yapar,
e) Kalite Komisyonunun kararlarını ilgili birimin alt birimlerine duyurur uygulamalarına katkı sağlar ve sonuçlarını izler,
f) Birimin faaliyetleriyle ilgili olarak hazırlayacakları yıllık raporu Aralık ayı sonuna kadar Kalite Komisyonuna sunar.