Hassas Görevler
 

 
   
BATMAN ÜNİVERSİTESİ
HASANKEYF MESLEK YÜKSEKOKULU
Hassas Görevler Listesi
 
Doküman No      :
İlk Yayın Tarihi :
Revizyon Tarihi :
Revizyon No :
Birim                                                                               Hasankeyf Meslek Yüksekokulu
Sıra No İlgili Birim Hassas Görev Sorumlu Personel Sorumlu Yönetici Vekalet Risk Düzeyi Görevin Yerine Getirilmeme
Sonucu
Alınması Gereken Önlemler veya
Kontroller
1 Müdürlük 2547 sayılı Yükseköğretim
Kanununun 4. ve 5. maddelerinde belirtilen amaç ve ilkelere uygun hareket etmek
Müdür Müdür Müdür Yardımcısı Yüksek Eğitim öğretimin
aksaması, kurumsal hedeflere ulaşmada
aksaklıklar yaşanması, kurumsal temsil ve yetkinlikte sorunlar
yaşanması
İlgili maddeler ve gereklilikleri konusunda bilgilendirilme yönünde gerekli çalışmaların
tamamlanması
2 Müdürlük Yüksekokul kurullarına
başkanlık etmek ve kurul kararlarının
uygulanmasını sağlamak.
Yüksekokul birimleri arasında düzenli
çalışmayı sağlamak
Müdür Müdür Müdür Yardımcısı Yüksek Kurulların ve idari işlerin aksaması ile hak kaybı Zamanında kurullara başkanlık etmek Kurul
kararlarının uygulanmasını sağlamak
3 Müdürlük Her yıl Yüksekokulunun analitik bütçesinin
gerekçeleri ile birlikte hazırlanmasını sağlamak
Müdür Müdür Müdür Yardımcısı Yüksek Bütçe açığı ve mali kayıp Bilinçli ve ileriki yıllarda oluşacak harcamanın öngörülerek hazırlanması
4 Müdürlük Yüksekokulnin kadro
ihtiyaçlarını belirleyerek üst Yönetime sunmak
Müdür Müdür Müdür Yardımcısı Yüksek Eğitim öğretimin ve idari işlerin aksaması Planlı ve programlı bir şekilde yürütmek
5 Müdürlük Taşınırların etkili, ekonomik, verimli ve hukuka uygun olarak edinilmesini ve
kullanılmasını; kontrollerinin
yapılmasını, "taşınır
Müdür Müdür Müdür Yardımcısı Yüksek Cezai yaptırım, görevin aksaması Yasa ve yönetmeliklerin düzenli takibi ve
uygulanması
                   
 
 
    kayıt yetkilisi" ve "taşınır kontrol yetkilisi"
vasıtasıyla kayıtlarının saydam bir şekilde
tutulmasını sağlamak
           
6 Müdürlük Yüksekokulun birimleri
üzerinde genel gözetim ve denetim görevini
yapmak.
Müdür Müdür Müdür Yardımcısı Orta Kaliteli eğitimin verilememesi Hak ve adalet kaybı Müdür Yardımcıları, Bölüm başkanları ve Yüksekokul sekreteri ile koordineli
çalışma
7 Müdürlük Stratejik Planlama Kurulu toplantılarına katılmak Müdürlüğünün personelinin her türlü özlük işlerini organize edip yürütülmesini
sağlamak
Müdür Müdür Müdür Yardımcısı Yüksek İtibar kaybı, personelin hak kaybı Müdür Yardımcıları, Bölüm Başkanları ve Yüksekokul Sekreteri ile koordineli
çalışma
8 Müdürlük Müdürlüğünün Bölümleri arasında koordinasyonu sağlamak, Müdür Müdür Müdür Yardımcısı Orta Kaliteli eğitimin verilememesi Müdür Yardımcıları, Bölüm   Başkanları ve Yüksekokul Sekreteri ile koordineli
çalışma
9 Müdürlük Yüksekokulda yapılacak işlerin yasa, tüzük ve
yönetmeliklere uygun bir şekilde Rektörlük
Makamının talimatları doğrultusunda
zamanında yapılmasını sağlamak,
Müdür Müdür Müdür Yardımcısı Yüksek Eğitim öğretimin
aksaması hak kaybı
Müdür Yardımcıları, Bölüm başkanları ve Yüksekokul Sekreteri ile koordineli
çalışma, yasa ve
yönetmeliklerin düzenli takibi ve uygulaması
10 Müdürlük Kuruluşun amaç ve hedefleriyle değişen fırsatlar arsındaki
uyumun korunması ve
yönetilmesine destek vermek
Müdür Müdür Müdür Yardımcısı Orta  
Görevin aksaması
Planlanan hedeflerin yerine getirilmesi için gerekli iç denetimi sağlamak
11 Müdür Yardımcısı (Öğrenci İşlerinden Sorumlu) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 4. ve
5.maddelerinde belirtilen amaç ve ilkelere uygun
Müdür Yardımcısı Müdür Müdür Yardımcısı Yüksek Eğitim öğretimin
aksaması, kurumsal hedeflere ulaşmada
aksaklıklar yaşanması, kurumsal temsil ve
İlgili maddeler ve gereklilikleri konusunda bilgilendirilme yönünde gerekli çalışmaların
tamamlanması
 
 
    hareket etmek     Müdür Yardımcısı   yetkinlikte sorunlar yaşanması  
12 Müdür Yardımcısı (Öğrenci İşlerinden Sorumlu) Müdürün bulunmadığı zamanlarda Yüksekokul Akademik Kurulu, Yüksekokul Kurulu ve Yüksekokul
Yönetim Kurulu gibi kurullara başkanlık etmek
Müdür Yardımcısı Müdür Müdür Yardımcısı Yüksek Kurulların ve idari işlerin aksaması ile hak kaybı Zamanında kurullara başkanlık etmek adına
planlama ve diğer Müdür
yardımcısıyla koordinasyon
13 Müdür Yardımcısı (Öğrenci İşlerinden Sorumlu) Ders planları,
dersliklerin dağıtımı, sınav programları ile ilgili çalışmaları
planlamak, bu işler için oluşturulacak gruplara başkanlık etmek
Müdür Yardımcısı Müdür Müdür Yardımcısı Yüksek Kaliteli eğitimin
verilememesi, haksız ders dağılımı olması durumunda hak kaybı
Bölümler ve idari
birimlerle irtibat içerisinde gerekli düzenlemeleri
yapmak ve sıkı kontrol sisteminin geliştirilmesi
14 Müdür Yardımcısı (Öğrenci İşlerinden Sorumlu) Öğrencilerin
mezuniyetine ilişkin
işlemlerin yürütülmesini sağlamak ve kontrolünü yapmak
Müdür Yardımcısı Müdür Müdür Yardımcısı Orta Mezuniyet işlemlerinin gecikmesi durumunda öğrencinin hak kaybı Bölümler ve idari
birimlerle irtibat içerisinde en hızlı şekilde işlemlerin yapılması için gerekli
düzenlemeleri yapmak ve sıkı kontrol sisteminin
geliştirilmesi
15 Müdür Yardımcısı (İdari İşlerden Sorumlu) 2547 sayılı Yükseköğretim
Kanununun 4. ve 5. maddelerinde belirtilen amaç ve ilkelere uygun hareket etmek
Müdür Yardımcısı Müdür Müdür Yardımcısı Yüksek Eğitim öğretimin
aksaması, kurumsal hedeflere ulaşmada
aksaklıklar yaşanması, kurumsal temsil ve yetkinlikte sorunlar
yaşanması
İlgili maddeler ve gereklilikleri konusunda bilgilendirilme yönünde gerekli çalışmaların
tamamlanması
16 Müdür Yardımcısı (İdari İşlerden Sorumlu) Müdürün bulunmadığı zamanlarda Yüksekokul Akademik Kurulu, Yüksekokul Kurulu ve Yüksekokul
Yönetim Kurulu gibi kurullara başkanlık etmek
Müdür Yardımcısı Müdür Müdür Yardımcısı Yüksek Kurulların ve idari işlerin aksaması ile hak kaybı Zamanında kurullara başkanlık etmek adına
planlama ve diğer Müdür yardımcılarıyla koordinasyon
 
 
17 Müdür Yardımcısı (İdari İşlerden Sorumlu) Yüksekokul binalarının      işlevsel olarak
kullanımını ve
gerektiğinde onarımını koordine etmek.
Binaların bölümlere göre dağılımını yapmak ve
verimli bir şekilde sürdürülmesini sağlamak
Müdür Yardımcısı Müdür Müdür Yardımcısı Yüksek Fiziki sorunlar ile hak kaybının ortaya çıkması Bölümler ve idari
birimlerle irtibat içerisinde gerekli düzenlemeleri yapmak
18 Müdür Yardımcısı (İdari İşlerden Sorumlu) İkinci öğretimin düzenli yürütülmesi amacıyla Yüksekokul ihtiyaçlarının
karşılanması, görevli personelin seçimi ve
denetlenmesini sağlamak
Müdür Yardımcısı Müdür Müdür Yardımcısı Yüksek Eğitim-öğretim ve idari işlerde aksamaların
yaşanması ve hak kaybı
Bölümler ve idari
birimlerle irtibat içerisinde gerekli düzenlemelerin
yapılması
19 Müdür Yardımcısı (İdari İşlerden Sorumlu) Temizlik hizmetleri ile çevre düzenlemelerinin kontrolünü sağlamak Müdür Yardımcısı Müdür Müdür Yardımcısı Yüksek Çalışma veriminin ve kalitesinin düşmesi Günlük rutin kontrollerin yapılmasını denetlemek, gerekli uyarı ve
düzenlemeleri sağlamak
20 Müdür Yardımcısı (İdari İşlerden Sorumlu) Satın alma ve ihale
çalışmalarını ile taşınır kayıtlarını denetlemek
Müdür Yardımcısı Müdür Müdür Yardımcısı Yüksek Personelin çalışma veriminin düşmesi, iş
akışında aksaklıkların yaşanması
Bölüm ve idari birimlerle irtibat içerisinde ihtiyaç
duyulan teçhizatın teminini usulüne uygun bir şekilde sağlamak ve gerekli
yazışmaların takibini üstlenmek
21 Müdür Yardımcısı (İdari İşlerden Sorumlu) İç kontrol, stratejik plan ve faaliyet raporlarına katılmak Müdür Yardımcısı Müdür Müdür Yardımcısı Yüksek Eğitim-öğretimin
aksaması, kurumsal
hedeflere ulaşılamaması, verim düşüklüğü
Bölüm ve idari birimlerle irtibat içerisinde veri
akışını sağlayıp eğitim yılı ile ilgili gerekli iş bölümü çerçevesinde güncelleme
paylaşımının yapılmasını sağlamak
22 Yüksekokul Sekreteri Kanun, yönetmelik ve
diğer mevzuatın takibi ve uygulanması
Yüksekokul Sekreteri Müdür Yüksekokul Sekreteri Vekaleti Yüksek Hak kaybı, Yanlış işlem, kaynak israf Kanun ve yönetmelik
değişikliklerini takip etmek
23 Yüksekokul Sekreteri Görevden ayrılan personelin yerine
görevlendirme yapılması,
Yüksekokul Sekreteri Müdür Yüksekokul Sekreteri Vekaleti Yüksek Görevin aksaması Özlük hakkı kaybı Birimler arası koordinasyon sağlamak ve
görevlendirmeleri
 
 
    personel yoksa üst
makamı bilgilendirilmesi
          zamanında yapmak,
Yeni görev alan personele, görevden ayrılan personelin rapor hazırlayarak bilgilendirilmesini
sağlamak
24 Yüksekokul Sekreteri Yüksekokul Kurulu, Yüksekokul Yönetim Kurulu ve Disiplin Kurulu
kararlarının yazılması
Yüksekokul Sekreteri Müdür Yüksekokul Sekreteri Vekaleti Yüksek Zaman kaybı Hak kaybı Kurul kararlarının
zamanında yazılmasını ve dağıtımını sağlamak
25 Yüksekokul Sekreteri Kadro talep ve çalışmaları Yüksekokul Sekreteri Müdür Yüksekokul Sekreteri Vekaleti Yüksek Hak kaybı Planlı ve programlı bir şekilde yürütmek
26 Yüksekokul Sekreteri Bütçenin hazırlanması ve yönetimi Yüksekokul Sekreteri Müdür Yüksekokul Sekreteri Vekaleti Yüksek Bütçe açığı ve hak kaybı Geçmiş yıldaki
harcamaların göz önünde bulundurmak ve gelecek yıllarda oluşacak
harcamanın öngörmek
27 Yüksekokul Sekreteri Gizli yazıların hazırlanması Yüksekokul Sekreteri Müdür Yüksekokul Sekreteri Vekaleti Yüksek İtibar ve güven kaybı Gizliliğe riayet etmek konusunda tüm personelin bilgilendirilmesi
28 Bölüm Başkanı ve Yardımcıları 2547 sayılı Yükseköğretim
Kanununun 4. ve 5. maddelerinde belirtilen amaç ve ilkelere uygun hareket etmek
Bölüm Başkanı,
Bölüm Başkan Yardımcıları
Müdür Bölüm Başkan Yardımcıları Yüksek Eğitim öğretimin
aksaması, kurumsal hedeflere ulaşmada
aksaklıklar yaşanması, kurumsal temsil ve yetkinlikte sorunlar
yaşanması
İlgili maddeler ve gereklilikleri konusunda bilgilendirilme için idari birimlerle irtibata geçme
29 Bölüm Başkanı ve Yardımcıları Ders programı ve ders görevlendirmelerinin
adil, objektif ve öğretim elemanlarının bilim
alanlarına uygun olarak yapılmasını sağlamak
Bölüm Başkanı,
Bölüm Başkan Yardımcıları
Müdür Bölüm Başkan Yardımcıları Yüksek Eğitim-öğretimin
aksaması, öğrenci hak kaybı, kurumsal hedeflerin yerine getirilememesi
Bölüm Akademik kurul toplantılarının düzenli
olarak yapılması, öğretim elemanları arasında koordinasyon sağlama, güncel kontrollerin
yapılması
30 Bölüm Başkanı ve Yardımcıları Ders dağılımı ile bölüm kadro yapısı arasındaki
eşgüdümü denetlemek ve kadro ihtiyacını belirlemek
Bölüm Başkanı,
Bölüm Başkan Yardımcıları
Müdür Bölüm Başkan Yardımcıları Yüksek Eğitim-öğretimin aksaması, mevcut
öğretim Görevlilerine aşırı yük düşmesi, tüm
zamanın eğitime
Bölüm Akademik kurul toplantılarının düzenli
olarak yapılması, Öğretim elemanlarından ders yoğunluğu ve verimi
 
 
          Bölüm Başkan Yardımcıları   verilmesinin zorunluluk haline gelmesi ve
araştırma ve yayın yapmaya gerekli asgari zaman ve kaynağın
aktarılmaması
hakkında geri bildirim alma, gerekli kontrol,
temas, talep, iletişim ve yazışmaların yapılması
31 Bölüm Başkanı ve Yardımcıları Bölüm faaliyet, stratejik plan, performans kriterlerinin
hazırlanmasını sağlamak
Bölüm Başkanı,
Bölüm Başkan Yardımcıları
Müdür Bölüm Başkan Yardımcıları Orta Eğitim-öğretimin
aksaması, kurumsal
hedeflere ulaşılamaması, verim düşüklüğü
Bölüm akademik
kurullarının zamanında toplanmasını sağlamak, dönem ve eğitim yılı ile
ilgili gerekli iş bölümü ve
güncelleme paylaşımının yapılmasını sağlama
32 Bölüm Başkanı ve Yardımcıları Erasmus, Farabi gibi değişim programlarıyla ilgili çalışmaları
yürütmek
Bölüm Başkanı,
Bölüm Başkan Yardımcıları
Müdür Bölüm Başkan Yardımcıları Orta Öğrenci ve öğretim görevlisinin hak kaybı, verimin düşmesi, eğitimin ulusal ve uluslararası seviyeye ulaşamaması ve monoton eğitim yapısının oluşması Bölüm Erasmus ve Farabi koordinatörü elemanların ilgili talepler ve gereklilikler çerçevesinde çalışmasını sağlama, yurt içi bağlantılar ve yurt dışı ile ikili anlaşmalar
yapılmasını sağlama
33 Bölüm Başkanı ve Yardımcıları   Bölüm Başkanı,
Bölüm Başkan Yardımcıları
Müdür Bölüm Başkan Yardımcıları Yüksek Birim içi koordinasyon ve verimin düşmesi, güncel işlerin zamanında ve gereğince
yapılamaması, yönetim
zaafı, kurumsal hedeflere ulaşamama
Periyodik faaliyetlerin zamanında yapılmasını sağlamak üzere gerekli talimatların verilmesi, gerekli iş bölümünün
yapılması, aktüel denetim ve periyodik raporlama ve yazışma adına zamanında uyarıların yapılması
34 Öğretim Görevlileri 2547 sayılı Yükseköğretim
Kanununun 4. ve5. maddelerinde belirtilen amaç ve ilkelere uygun hareket etmek
Bölüm öğretim Görevlileri Bölüm Başkanı Bölüm öğretim Görevlileri Yüksek Eğitim öğretimin
aksaması, kurumsal hedeflere ulaşmada
aksaklıklar yaşanması, kurumsal temsil ve yetkinlikte sorunlar
yaşanması
Bölüm öğretim Görevlilerinin ilgili maddeler ve gereklilikleri konusunda bilgilendirilmesi, durumun hassasiyeti bağlamında
iletişim kurulması
35 Öğretim Görevlileri Ders içeriklerinin hazırlanması ve Bölüm öğretim Görevlileri Bölüm Başkanı Bölüm öğretim Görevlileri Yüksek Bölüm akademik
hedeflerine ulaşmada,
Bölüm akademik
çalışmalarının başkanlık ve
 
 
    planlanması
çalışmalarına katılmak, ders programlarının
eksiksiz yürütülmesini sağlamak üzere hazır bulunmak
    Bölüm öğretim Görevlileri   derslerin düzenli ve
eksiksiz yürütülmesinde sorunlar yaşanması, öğrenci hak kaybı
üyeler arasında kurulan bir koordinasyonla
yürütülmesi, ders
içeriklerinin güncel ve
yetkin hazırlanması ve ilgili komisyonların kurulup
eşgüdüm sağlanması
36 Öğretim Görevlileri Öğrenci danışmanlık hizmetlerine katılmak,
öğrencilerin ders seçimi, ders kayıtlanması, bölüm ve çevreye uyum
sağlamalarına yardımcı olmak
Bölüm öğretim Görevlileri Bölüm Başkanı Bölüm öğretim Görevlileri Yüksek Öğrenci hak kaybı, eğitim ve öğretimin
aksaması, öğrencinin çevreyle ve kurumla uyum halinde bir öğrenim süreci
aşamasında aksaklıklar yaşanması
Öğrenciler için belirlenen danışman öğretim
Görevlileri/elemanlarının öğrencilere gerekli ve
yeterli zamanlarda eğitim, öğretim, psikolojik vb. konularda destek sunulması
37 Öğretim Görevlileri Müdürlük ve Bölüm Başkanlığının ön gördüğü toplantılara
(eğitim-öğretim, sosyal ve kültürel) katılmak, faaliyetlere destek vermek
Bölüm öğretim Görevlileri Bölüm Başkanı Bölüm öğretim Görevlileri Orta Akademik ve idari işlerin yürütülmesinde gerekli olan Müdürlük-Bölüm Koordinasyonunda
aksamalar doğması ve gerekli bilgi ve iletişim ağının sağlanamaması
Gerekli koordinasyonun ve iletişim ağının kurulabilmesi ve buradan sağlanacak sinerjinin dinamizme edilebilmesi
için öğretim Görevlilerine yazılı ve şifahen
toplantıların önceden
bildirilmesi, Görevlilerin de
mazeretlerini önceden bildirmeleri
38 Öğretim Görevlileri Bilimsel araştırmalar yapmak, bilimsel alanda ulusal ve uluslararası kongrelere katılmak ve düzenlenmesine
yardımcı olmak
Bölüm öğretim Görevlileri Bölüm Başkanı Bölüm öğretim Görevlileri Yüksek Kurumsal hedeflerin en önemli kısımlarından olan akademik
araştırmaların makul bir düzen ve sayıda
yapılmaması, kamu zararı
Öğretim Görevlilerinin
dönemsel olarak makul bir sayıda bilimsel çalışmalar yürütmelerinin kurumsal hedefler için öneminin
toplantılarda vurgulanması, bu bağlamda dönem dönem verilerin toplanması,
gerekli araştırmalar için destek sunulması
39 Öğretim Görevlileri Bölümde eğitim -öğretim
faaliyeti, stratejik plan performans kriterleri gibi
Bölüm öğretim Görevlileri Bölüm Başkanı Bölüm öğretim Görevlileri Orta Bölüm akademik ve idari
faaliyetlerde aksama, koordinasyon eksikliği ve
Kurumun dönemsel çalışmalarının
güncellenmesi ve ileriye
 
 
    her yıl yapılması zorunlu çalışmalara destek vermek   Bölüm öğretim Görevlileri     kamu zararı taşınması için eşgüdümün öneminin vurgulanması ve bu yönde belli kriterlerin düzenliliği için çaba sarf edilmesi
40 Öğretim Görevlileri Erasmus, Farabi ve Mevlâna gibi değişim programlarıyla ilgili çalışmaları yürütmek Bölüm öğretim Görevlileri Bölüm öğretim Görevlileri Bölüm Başkanı Orta Kurumun ulusal ve uluslararası düzeyde akademik kaliteye
ulaşmasında aksaklıklar yaşanması, kurumun akademik hedeflere
ulaşılamaması, mezun profilinde gerekli
yetkinliğin
sağlanamaması
Belirlenen Farabi, Erasmus ve Mevlâna değişim programı koordinatörlerinin yurt içi ve dışı öğrenci ve öğretim elemanı
değişiminin akademik takvime uygun olarak takibinin sağlanması
41 Öğretim Görevlileri Eğitim-öğretim faaliyetlerinde Akademik takvimin esas alınması ve zamanında
uygulanması
Bölüm öğretim Görevlileri Bölüm öğretim Görevlileri Bölüm Başkanı Yüksek Güven ve itibar kaybı, başarı kaybı, tercih edilme konusunda geriye düşme Eğitim-öğretim başlamadan akademik takvimin incelenmesi, ders
programlarının ve sınav uygulamalarının
planlanması adına öğretim
elemanları arasında gerekli koordinasyonun sağlanması
42 Öğretim Görevlileri Engelli ve yabancı uyruklu öğrencilerin sorunlarıyla ilgilenmek Bölüm öğretim Görevlileri Bölüm öğretim Görevlileri Bölüm Başkanı Orta Dezavantajlı kesim ve yabancı uyruklu
öğrencilerin uyum sorunları yaşaması, akademik hedeflere ulaşmada aksamalar,
kurumun uluslararası bir hüviyete taşınması için gerekli yetkinlik
düzeyine ulaşamama
Engelli öğrencilerin eğitsel, mekânsal, teknolojik vb. sorunlarının çözülmesi için gerekli faaliyetlerde
bulunulması, yabancı uyruklu öğrencilerin
akademik başarıları için gerekli uyumun
sağlanabilmesi için ilgili kişilerle eşgüdümle
sağlanan bir çabanın sergilenmesi
43 Öğretim Görevlileri Kaynakların verimli etkin ve ekonomik
kullanılmasını sağlamak, çalışma odasının
Bölüm öğretim Görevlileri Bölüm öğretim Görevlileri Bölüm Başkanı Yüksek Kamu zararı, kurumsal hedeflere ulaşmada
aksamalar, hak kaybı
Bölüm öğretim Görevlilerinin ilgili maddeler ve
gereklilikleri konusunda bilgilendirilmesi, kurumun
 
 
    kullanılması ve korunması konusunda
ilgililere yardımcı olmak
    Bölüm öğretim Görevlileri     hassasiyeti bağlamında
iletişim kurulması, kamu mallarının korunması için eşgüdüm sağlanması
44 Öğretim Görevlileri Yüksekokulunun Etik
Kurallarına uymak, iç kontrol faaliyetlerini desteklemek, hassas görevleri bulunduğunu bilmek ve buna göre hareket etmek
Bölüm öğretim Görevlileri Bölüm Başkanı Bölüm öğretim Görevlileri Yüksek Akademik hedeflerden sapma, idari koordinasyonda
aksaklıklar, kurumsal yetkinlik ve temsil sorunu
Öğretim Görevlilerinin ilgili değer ve normları koruma ve uygulama bağlamında hassasiyet göstermeleri bağlamında
bilgilendirilmesi, kriterlerin
uygulanmasının denetlenmesi
45 Öğretim Görevlileri Sınav kağıtlarının okunması ve elektronik ortama aktarılması Bölüm öğretim Görevlileri Bölüm Başkanı Bölüm öğretim Görevlileri Orta Hak kaybı
Görevin aksaması Cezai yaptırımlar
Görevin zamanında yerine getirilmesi ve akademik
takvime uyulmasının denetlenmesi
46 Öğretim Görevlileri 2547 sayılı Yükseköğretim
Kanununun 4. ve5. maddelerinde belirtilen amaç ve ilkelere uygun hareket etmek
Öğretim Görevlileri Bölüm Başkanı Bölüm öğretim Görevlileri Yüksek Eğitim öğretimin
aksaması, kurumsal
hedeflere ulaşmada
aksaklıklar yaşanması, kurumsal
temsil ve yetkinlikte sorunlar
Bölüm öğretim Görevlilerinin ilgili maddeler ve gereklilikleri konusunda bilgilendirilmesi, durumun hassasiyeti bağlamında
iletişim kurulması
47 Öğretim Görevlileri Mezuniyet töreni ve uyum programı ile ilgili verilen görevleri yapmak Öğretim Görevlileri Bölüm Başkanı Bölüm öğretim Görevlileri Orta Mezuniyet töreni ve uyum programlarında aksama Bölüm başkanlığı
tarafından görevlendirilen Öğretim görevlileri
mezuniyet töreni
provalarında ve törende öğrencilerin başında bulunarak etkinliğin
sağlıklı işlemesine katkıda bulunmalarının sağlanması
48 Öğretim Görevlileri Spor şenliklerinde
Yüksekokulu temsil eden öğrenci gruplarına önderlik etme
Öğretim Görevlileri Müdür Bölüm öğretim Görevlileri Orta Spor Faaliyetlerinde aksama, sporcu
öğrenciler arası sorunlar çıkma riski
Müdürlük tarafından
görevlendirilen Öğretim görevlileri Yüksekokulu temsil eden spor takımlarının
hazırlanmasında
antrenörlük danışmanlık vs.
 
 
                görevlerinin denetlenmesi
49 Öğretim Görevlileri Ders ve sınav programlarının hazırlanması
çalışmalarına katılmak ve sınavlarda
gözetmenlik yapmak
Öğretim Görevlileri Bölüm Başkanı Bölüm öğretim Görevlileri Yüksek Ders ve Sınav programlarında ve akademik işleyişte aksama Bölüm sınav ve ders programlarını hazırlayacak komisyona yardımcı olmak konusunda gerekli denetim ve yönlendirmelerin
yapılması
50 Öğretim Görevlileri Bölümün eğitim-öğretim faaliyetleri stratejik plan, performans kriterleri gibi her yıl yapılması zorunlu çalışmalarına katılmak Öğretim Görevlileri Bölüm Başkanı Bölüm öğretim Görevlileri Yüksek Bölüm akademik ve idari faaliyetlerde aksama Bölümün Eğitim-öğretim faaliyetleri, stratejik plan performans kriterleri gibi her yıl yapılması zorunlu çalışmaları hazırlamakla sorumlu komisyonlara
yardımcı olma hususunda gerekli denetim ve
yönlendirmelerin yapılması
51 Tahakkuk Birimi Yüksekokulda görev yapan personelin maaş, ek ders, sınav ücretleri, yolluk ve sosyal yardımlar ile ilgili tahakkuk, bordro
işlemlerini yürütmek, yazışmalarını yapmak, zamanında ve eksiksiz
teslim etmek
Mutemet / Tahakkuk Personeli Yüksekokul Sekreteri Mutemet / Tahakkuk Personeli Vekaleten Yüksek Hak kaybı Birimler arası koordinasyon sağlanması ve zamanında yapılması Kanun,
yönetmelik ve tebliğlerdeki değişiklikleri takip etmek
52 Tahakkuk Birimi Emekli Sandığı
tarafından istenilen Emekli Kesenekleri ile ilgili form ve belgeleri düzenlemek ve gerekli
işlemleri sonuçlandırmak
Mutemet / Tahakkuk Personeli Yüksekokul Sekreteri Mutemet / Tahakkuk Personeli Vekaleten Yüksek İdari Para Cezası İşlemleri zamanında yapmak, Hata kabul edilemez
53 Tahakkuk Birimi Yüksekokuldan ayrılan
personele Maaş Nakil Bildirimi düzenlemek, SGK işe giriş ve çıkış işlemlerini takip etmek
Mutemet / Tahakkuk Personeli Yüksekokul Sekreteri Mutemet / Tahakkuk Personeli Vekaleten Yüksek İdari para cezası Hak kaybı Birimler arası iletişimin sağlanması ve işlerin
zamanında yapılması
54 Tahakkuk Birimi Yüksekokul harcamaları ile
ilgili bütçe ve ödenekleri
Mutemet / Tahakkuk Yüksekokul Sekreteri Mutemet / Tahakkuk Personeli Vekaleten Yüksek Bütçe açığı, Eğitimin aksaması, Görevin Düzenli kontrol, zamanında müdahale
 
 
    takip etmek, ek ödenek taleplerini hazırlamak Personeli       aksaması  
55 Öğrenci İşleri Birimi Öğrencilerin her türlü işlemlerini ve
uygulamalarını 2547 Sayılı kanun, YÖK Genel Kurulu ve
yürütme kurulu kararları, Üniversite Eğitim
Öğretim ve Sınav
Yönetmeliği, Üniversite Senatosu ve Yönetim Kurulu
Kararları, Yüksekokul Kurulu ve Yönetim Kurulu
Kararlarında yer alan hükümlere göre
düzenlemek ve yürütmek
Öğr.İşleri personeli Yüksekokul Sekreteri Öğr.İşleri personeli Vekaleten Orta Hak kaybı Çalışma takvimine göre ve yönetmelik
değişikliklerinin düzenli takibi
56 Öğrenci İşleri Birimi Muafiyet talebinde bulunan öğrencilerin durumlarını bölüm
başkanlıklarının görüşü doğrultusunda alınan Yüksekokul Yönetim Kararı doğrultusunda Öğrenci Bilgi Sistemine
kaydetmek
Öğr.İşleri personeli Yüksekokul Sekreteri Öğr.İşleri personeli Vekaleten Orta Hak kaybı Çalışma takvimine göre ve yönetmelik
değişikliklerinin düzenli takibi
57 Öğrenci İşleri Birimi Ders kaydı değişimlerini Öğrenci Bilgi Sistemine kaydetmek Öğr.İşleri personeli Yüksekokul Sekreteri Öğr.İşleri personeli Vekaleten Yüksek Hak kaybı Zamanında ve düzenli çalışma
58 Öğrenci İşleri Birimi Staj İşlemlerin takibi ve stajını yapan öğrencilerin bilgilerinin sisteme girilmesi Öğr.İşleri personeli Yüksekokul Sekreteri Öğr.İşleri personeli Vekaleten Yüksek Hak Kaybı Yönetmelik takibi
Zamanında ve düzenli çalışma
59 Öğrenci İşleri Birimi Öğrenci Bilgi Sisteminin yetkili personel
tarafından kullanılması
Öğr.İşleri personeli Yüksekokul Sekreteri Öğr.İşleri personeli Vekaleten Yüksek Hak Kaybı Yetkili personel dışında kimseye izin verilmemesi
60 Öğrenci İşleri Birimi Öğrenciler ile ilgili her Öğr.İşleri Yüksekokul Sekreteri Öğr.İşleri personeli Vekaleten Orta Bilgilendirme hakkını Zamanında ve düzenli
 
 
    türlü ilan, duyuru ve
kararları panolara asmak
personeli       engellemek çalışma
61 Öğrenci İşleri Birimi Her yarıyıl sonunda
başarı durumlarını takip etmek
Öğr.İşleri personeli Yüksekokul Sekreteri Öğr.İşleri personeli Vekaleten Orta Kamu zararı, Hak kaybı Yönetmelik takibi
Zamanında ve düzenli çalışma
62 Öğrenci İşleri Birimi Tek ders sınav
hakkından yararlanacak
öğrencilerin işlemlerini takip etmek
Öğr.İşleri personeli Yüksekokul Sekreteri Öğr.İşleri personeli Vekaleten Yüksek Hak Kaybı Yönetmelik takibi
Zamanında ve düzenli çalışma
63 Öğrenci İşleri Birimi Çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından öğrencilere verilecek burslarla ilgili
öğrencilerin başvuru durumlarının tespit
edilmesini sağlamak
Öğr.İşleri personeli Yüksekokul Sekreteri Öğr.İşleri personeli Vekaleten Yüksek Hak Kaybı Yönetmelik takibi
Zamanında ve düzenli çalışma
64 Personel Özlük İşleri      Birimi Yüksekokulda görevli personelin özlük
işlemlerini (izin, terfi vs.) zamanında, düzenli olarak ve giz1i1ik
içerisinde yapmak,
Personel işleri memuru Yüksekokul Sekreteri Personel işleri memuru Vekaleten Yüksek Hak kaybı Takip işlemlerinin yasal süre içerisinde yapılması
65 Personel Özlük İşleri Birimi Rektörlük Makamınca ataması yapılan personelin atama
onaylarının birer örneğini, kademe ve derece ilerleme
onaylarının ilgililere ve Tahakkuk birimine
vermek, aslını dosyaya kaldırmak
Personel işleri memuru Yüksekokul Sekreteri Personel işleri memuru Vekaleten Yüksek Hak kaybı Takip işlemlerinin yasal süre içerisinde yapılması
66 Personel Özlük İşleri Birimi Akademik personelin yurtiçi ve yurtdışı görev sürelerini takip etmek, süreleri dolmadan en geç bir ay önceden süre
uzatma işlemlerini
başlatmak ve sürelerinin
Personel işleri memuru Yüksekokul Sekreteri Personel işleri memuru Vekaleten Yüksek Hak kaybı Cezai Sonuç Takip işlemlerinin yasal süre içerisinde yapılması Otokontrol sistemi
oluşturulması
 
 
    zamanında uzatılmasını sağlamak için takip etmek            
67 Pesonel Özlük İşleri Birimi Rapor alan akademik ve idari personelin
raporlarını düzenli olarak Tahakkuk birimine bildirmek
Personel işleri memuru Yüksekokul Sekreteri Personel işleri memuru Vekaleten Yüksek Kamu zararı Takip işlemlerinin yasal süre içerisinde yapılması
68 Satın Alma Birimi Mal ve Hizmet alımları için belirlenen
ihtiyaçların satın alma işlemlerinin tüm
süreçlerini kontrollü ve bağlı olduğu Kanun ve Yönetmeliklere uygun olarak hazırlamak,
Satın alma personeli Yüksekokul Sekreteri Satın alma personeli vekaleten Yüksek Kamu zararı
İhtiyaçların teminini engeller
İhtiyaçların erken belirlenmesi, Birimler ve ilgili Müdür yardımcısı ile        koordinasyon içerisinde çalışma Mevzuatların düzenli takibi ve doğru uygulanması
69 Satın Alma Birimi Yüksekokul bütçe taslağını hazırlamak Satın alma personeli Yüksekokul Sekreteri Satın alma personeli vekaleten Yüksek Bütçe açığı ve mali kayıp Bilinçli ve ileriki yıllarda oluşacak harcamanın öngörülerek hazırlanması için verilerin doğru bir
şekilde üst yönetime sunmak
70 Satın Alma Birimi Yüksekokul harcamaları ile
ilgili bütçe ve ödenekleri takip etmek, ek ödenek
taleplerini hazırlamak
Satın alma personeli Yüksekokul Sekreteri Satın alma personeli vekaleten Yüksek Bütçe açığı ve hak kaybı Düzenli kontrol, mali hesapların düzenli
tutulması, zamanında ek ödenek istenmesi
71 Satın Alma Birimi Mal ve hizmet
alımlarında yaklaşık maliyetin doğru
hesaplanması ve
gizliliğin sağlanması
Satın alma personeli Yüksekokul Sekreteri Satın alma personeli vekaleten Yüksek İtibar kaybı
Haksız rekabete neden olma Görevin aksaması
Satın alma sürecini planlı ve etkin bir şekilde
yürütmek Yönetmelik değişikliklerini düzenli
takip etmek
72 Yazı İşleri Birimi Diğer birimlerin görev alanına girmeyen
yazışmaları yapmak, dosyalamak
Yazı işleri personeli Yüksekokul Sekreteri Yazı işleri personeli vekaleten Orta İşlemlerin aksaması,
Bilgi ve belgeye ulaşılamaması
Yapılan işe özen göstermek ve dikkat etmek
73 Yazı İşleri Birimi Yüksekokulda oluşturulan komisyonların listesini Yazı işleri personeli Yüksekokul Sekreteri Yazı işleri personeli vekaleten Orta Zaman kaybı
Görevde aksaklıklar
Takip işlemlerinin yasal süre içerisinde yapılması
 
 
    arşivlemek, yazışmaları takip            
74 Yazı İşleri Birimi Kültürel faaliyet yazışma tarihlerini birimlere
bildirmek, afişleri gerekli yerlere asılmasını
sağlamak
Yazı işleri personeli Yüksekokul Sekreteri Yazı işleri personeli vekaleten Orta Haber alma hakkını engeller Takip işlemlerinin
zamanında yapılması
75 Taşınır Kayıt Yetkilisi ile Taşınır Kontrol Yetkilisi Taşınır malların ölçerek sayarak teslim alınması depoya yerleştirilmesi ve
kontrol edilmesi
Taşınır Kayıt ile Taşınır Kontrol
Yetkilileri
Yüksekokul Sekreteri Taşınır Kayıt ile Taşınır Kontrol
Yetkilileri vekaleten
Yüksek Mali kayıp menfaat sağlama, yolsuzluk Kayıtların ve kontrollerin doğru yapılması
76 Taşınır Kayıt Yetkilisi ile Taşınır Kontrol Yetkilisi Muayene ve kabul işlemi hemen yapılamayan
taşınırların kontrol ederek teslim alınması, bunların kesin kabulü yapılmadan kullanıma verilmesinin önlenmesi
ve kontrol edilmesi
Taşınır Kayıt ile Taşınır Kontrol Yetkilileri Yüksekokul Sekreteri Taşınır Kayıt ile Taşınır Kontrol
Yetkilileri vekaleten
Yüksek Kamu zararı Kontrollerin ehil kişilerce yapılması, işlem
basamaklarına uygun hareket edilmesi
77 Taşınır Kayıt Yetkilisi ile Taşınır Kontrol Yetkilisi Taşınırların giriş ve
çıkışına ilişkin kayıtların tutulması, bunlara ilişkin belge ve cetvellerin
düzenlenmesi ve kontrol edilmesi
Taşınır Kayıt ile Taşınır Kontrol Yetkilileri Yüksekokul Sekreteri Taşınır Kayıt ile Taşınır Kontrol
Yetkilileri vekaleten
Orta  
 
Kamu zararı
Taşınırların giriş ve çıkış işlemleri bekletilmeden anında yapılması, gerekli
belge ve cetvellerin düzenli tutulması, Taşınır
Kontrol Yetkilisi tarafından düzenli kontrol edilmesi
78 Taşınır Kayıt Yetkilisi ile Taşınır Kontrol Yetkilisi Taşınırların yangına,
ıslanmaya, bozulmaya, çalınmaya ve benzeri
tehlikelere karşı korunması için gerekli tedbirleri almak ve
alınmasını sağlamak
Taşınır Kayıt ile Taşınır Kontrol Yetkilileri Yüksekokul Sekreteri Taşınır Kayıt ile Taşınır Kontrol
Yetkilileri vekaleten
Yüksek  
Kamu zararı
Kontrollerin doğru yapılması, gerekli tedbirlerin alınarak
taşınırların emniyete alınması
79 Taşınır Kayıt Yetkilisi ile Taşınır Kontrol Yetkilisi Ambar sayımını ve stok kontrolünü yapmak, harcama yetkilisince
belirlenen asgarî stok seviyesinin altına düşen taşınırları harcama
Taşınır Kayıt ile Taşınır Kontrol Yetkilileri Yüksekokul Sekreteri Taşınır Kayıt ile Taşınır Kontrol
Yetkilileri vekaleten
Yüksek Kamu zararı, işin
yapılmasına engel olma, iş yapamama durumu
Stok kontrolünü belirli
aralıklarla düzenli tutmak
 
 
    yetkilisine bildirmek            
80 Bölüm Sekreterliği Müdürlük onayından sonra vize ve yarıyıl sonu sınav programının öğrenci ve öğretim
elemanlarına
duyurulmasını sağlamak
Tüm bölüm sekreterleri Yüksekokul Sekreteri Bölüm Sekreteri vekaleten Yüksek Hak kaybı İşlerin aksaması Yönetmelik takibi
Zamanında ve düzenli çalışma
81 Bölüm Sekreterliği Görevlendirme değişikliği, ders
değişikliği, yeni ders açılması yarıyıl ders
değişikliği, öğretim üyesi değişikliğinin Bölüm Kurulu kararı ile
Müdürlüğe iletilmesini sağlamak
Tüm bölüm sekreterleri Yüksekokul Sekreteri Bölüm Sekreteri vekaleten Yüksek Eğitim öğretimin aksaması Yönetmelik takibi
Zamanında ve düzenli çalışma
82 Bölüm Sekreterliği Öğretim elemanlarının yurt içi ve dışı bilimsel toplantılara katılması, inceleme, araştırma ve
uygulama yapmak üzere görevlendirme
işlemlerinin Müdürlüğe iletilmesini sağlamak
Tüm bölüm sekreterleri Yüksekokul Sekreteri Bölüm Sekreteri vekaleten Yüksek Hak kaybı
Bilimsel çalışmaların engellenmesi
Yönetmelik takibi Zamanında ve düzenli çalışma
83 Bölüm Sekreterliği EBYS sisteminde yazışmaların takip edilmesi Tüm bölüm sekreterleri Yüksekokul Sekreteri Bölüm Sekreteri vekaleten Yüksek Görevin aksaması, Hak kaybı Düzenli olarak sisteme girmek, zamanında
yazışmaları yapmak
84 Bölüm Sekreterliği Öğrencilerin Bölüme vermiş oldukları
dilekçeler ile ilgili işlemleri yapmak
Tüm bölüm sekreterleri Yüksekokul Sekreteri Bölüm Sekreteri vekaleten Yüksek Hak kaybı Görevin aksaması Yönetmelik takibi
Zamanında ve düzenli çalışma
85 Bölüm Sekreterliği Yüksekokul Müdürlüğü denetiminde istenen bilgi ve belgeleri ve Bölüm Başkanının verdiği diğer işleri yapmak Tüm bölüm sekreterleri Yüksekokul Sekreteri Bölüm Sekreteri vekaleten Orta Hizmetin aksaması Yönetmelik takibi
Zamanında ve düzenli çalışma
86 Bölüm Sekreterliği Arşiv Yönetmeliğine göre ve Resmi Yazışma Tüm bölüm sekreterleri Yüksekokul Sekreteri Bölüm Sekreteri vekaleten Orta Hizmetin aksaması Yönetmelik takibi
Zamanında ve düzenli

 
    Kurallarına göre Dosya Planına uygun yazışma yapmak           çalışma
  Onaylayan
Doç. Dr. FeridunDUMAN
 
 
Müdür