Yazım Kuralları
• Kağıt Düzeni ve Yazı Ölçüleri: Gönderilen yazılar A4 sayfa boyutunda yazılmalıdır. Sayfanın üst kenarı için 3 cm, sol kenarı için 3 cm, alt kenarı için 4 cm, sağ kenarı için 3 cm boşluk bırakılmalıdır. Yazılar 1 satır aralığı ile iki yana yaslı olarak yazılmalı, paragraf boşluğu önce ve sonra 6nk şeklinde olmalıdır. Yazı fontu olarak Times New Roman yazı tipi kullanılmalı ve yazı boyutu 11 punto olarak ayarlanmalıdır. Çalışmada paragraf başları için 1 cm boşluk bırakılmalıdır. Tam metin bildiride farklı bir yazı tipine ihtiyaç duyanlar bu yazı tipini bildiri dosyası ile birlikte göndermelidir. Öz ve abstract 9 punto ile yazılmalıdır. Öz en çok 300 kelime olmalıdır. Ayrıca özle birlikte 4-10 arasında olacak şekilde anahtar kelime (keywords) eklenmelidir. Öz ve abstract, yazının içeriğine ve beklenen neticeye uygun olarak yazılmalı, öz (abstract)-içerik ilişkisi kesinlikle sağlanmalıdır. Çalışmada kullanılan dipnotlar 9 punto ile yazılmalıdır. Bildiride sayfa numaralarına yer verilmemelidir.

• Alıntılar: Üç satırı geçmeyen doğrudan alıntılar paragraf içerisinde tırnak içinde, üç satırı aşan alıntılar ise ayrı bir paragrafta, soldan 1 cm içeriden başlayacak şekilde (sağ girinti değeri 0 olmalıdır) verilmelidir. Bu tip alıntılar, ilk satırında girinti olmayacak şekilde ayarlanmalı ve yazı puntosu 10 olmalıdır. Alıntılarda italik yazı tipi kullanılmamalıdır. (ilk satır girinti değeri 0 olacak)

• Başlıklar: Bildirinin Türkçe başlığı koyu, her sözcüğün ilk harfi büyük ve 12 punto olarak yazılmalıdır. Makalenin İngilizce başlığı bütün sözcüklerin ilk harfi büyük ve 12 punto olarak yazılmalıdır. Bildiride 1. derece başlıklar ve GİRİŞ başlığı koyu ve tamamı büyük olacak şekilde 11 punto ile yazılmalıdır. GİRİŞ başlığına numara verilmemelidir. 2. ve 3. derece başlıklar koyu ve her sözcüğün ilk harfi büyük olacak şekilde 11 punto ile yazılmalıdır.
• Kaynak Gösterme ve Kaynakça Hazırlama: Sempozyuma gönderilen bildirilerin kaynak gönderimi için APA yöntemi kullanılmalıdır. Dipnotlar sadece zorunlu açıklamalar için kullanılabilir. Bildiride, yazarın kendi görüşleri ve genel geçer bilgiler dışında kaynağı belli olan her türlü bilgi, yorum, düşünce vs. için kaynak göstermesi ve bunu kaynakçada göstermesi zorunludur. Kaynakça 11 punto olmalı ve asılı değer 1 cm olmalıdır.
• Soyadı kanunundan önceki yazar adları, kaynakçada olduğu gibi verilmelidir. (Rauf, Mehmet değil Mehmet Rauf şeklinde verilmelidir.)
• Yazarların uymaları gereken kaynak gösterme ve kaynakça oluşturma rehberi aşağıdaki gibidir:

Kaynak fiziki baskıya sahip bir kitap ise yazarın soyadı, adının baş harfi(leri), yılı, kitabın adı (italik), cilt numarası, yayınlandığı yer, yayınevi bilgisi olmalıdır:
Tanpınar, A.H. (1988). On Dokuzuncu Asır Türk Edebiyatı Tarihi. İstanbul: Çağlayan Kitabevi.
 
Kaynak editörü olan bir kitap ise editör bilgileri yazılmalıdır:
Esen, N. ve Köroğlu, E. (Ed.). (2006). Merhaba Ey Muharrir/Ahmet Mithat Üzerine Eleştirel Yazılar. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınları.
Kaynak editörü olan çeviri bir kitap ise editör ve çevirenlerin isim bilgileri yazılmalıdır:
Stevick, P. (Ed.). (2004). Roman Teorisi. Çeviren: Sevim Kantarcıoğlu. Ankara: Akçağ Yayınları.
 
Kaynak editörü olan çeviri bir kitapta bölüm ise bölüm adı, editör ve çeviren bilgileri  yazılmalıdır:
Mendilow, A.A. (2004).  Romandaki Şimdiki Zaman. Stevick, P. (Ed.). Roman Teorisi. Çeviren: Sevim Kantarcıoğlu (2.Baskı, ss.218-237). Ankara: Akçağ Yayınları.
 
Kaynak elektronik bir kitap ise 
internet erişim bilgileri verilmelidir.
Mitchell, J.A., Thomson, M., & Coyne, R.P. (2017). A Guide to Citation. [Retrieved from https://www.mendeley.com/reference-management/reference-manager]
Kaynak bir makale ise: Yazarın soyadı, adının baş harfi/harfleri., yılı, makalenin başlığı, derginin adı (italik)cilt numarası (varsa no ), sayfa aralığı verilmelidir:
Özön, M. N. (1964). Türk Romanı Üzerine. Türk Dili, I (154), 577-591.
 
Makale elektronik bir kaynaktan alınmış bir makale ise adres satırında yer alan erişim bilgisi de verilmelidir:
Tuğluk, İ.H. (2015). Abbâs Vesîm’in Mensur Eserleri ve Bu Eserlerdeki Şiirlerin İncelemesi. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S. 21,771-821. Erişim Bilgisi http://dergipark.gov.tr/download/article-file/265907 [Erişim Tarihi: 3 Nisan 2019].
 
Kaynak fiziki olarak basılmış/online yayımlanmış bir gazete veya dergi yazısı ise yazar adı, yıl, sayı,  gazete/dergi ve yazı, varsa bölüm adı verilmelidir.
 
Sümer, G. (1958). İkili Sistem Üzerine. 
Pazar Postası, Sayı:18, s.8.
 
Aydın, A. (2019). Dilin Yavaş, Gözün Hızlı Olsun. 
Hürriyet, Erişim Bilgisi: http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/aygul-aydin/evrenin-ritim-prensibini-biliyor-musun-41170935 [Erişim Tarihi: 4 Kasım 2002].
 
Corliss, R. (1993) Pacific Overtures. Times, 142 (11), 68-70.
 
Kaynak basılmış tez ise Yazarın soyadı, adının baş harfi/harfleri. (yılı). Tezin adı, Tezin Sunulduğu Enstitü, Tezin Cinsi (Yüksek lisans/doktora), sunulduğu yer bilgisi verilmelidir.
Dönmez, S. (1999). İkinci Yeni Hareketinde Dil Problemi. Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi: Ankara.
 
Kaynak kongreden alınmış ise yazarın soyadı, adının baş harfi(ler)., yılı, Tebliğ Adı, kongre, seminer veya konferansın adı (italik), yapıldığı yer, bildiri kitabında yer aldığı sayfa aralığı verilmelidir:
Akdemir, B., Güneş, S. ve Genç, A. (2009). Artificial Neural Network Training Models in Prediction of Concrete Compressive Strength Using Euclidean Normalization Method. 3rd Int. Conf. on Complex Systems and Applications-ICCSA 2009, Le Havre-France,  160-165.

Güneş, S. ve Polat, K. (2009). Elektrokardiyogram (EKG) Aritmi Teşhisinde En Az Kareli Destek Vektör Makinaları Kullanımına Dayalı Medikal Teşhis Destek Sistemi. 13. Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı, BİYOMUT-2009, İstanbul, 170-173.
 
Kaynak rapordan alınmış ise yazarın soyadı, adının baş harfi(leri) (raporu hazırlayan tüzel kişi ise kuruluşun adı), yılı, raporun adı, raporu hazırlayan kuruluşun kısa adı ve rapor numarası (italik)yayınlandığı yer (italik), sayfa aralığı.
De Castro, L. N. and Von Zuben, F. J. (2000). Artificial İmmune Systems: Part I- Basic Theory And Applications.  DCA-RT 02/00Brasil, 23-28.
 
Kaynak bir filmden alınmış ise yönetmen soyadı, adı (kısaltma), yapımcı (istenirse yazılmayabilir), yönetmen adı (Producer yerine Türkçe Yapımcı yazılabilir), yapım yılı, film adı (italik), yer ve şirket adı verilmelidir.
 
Hitchcock, A. (Producer) & Hitchcock, A. (1954). 
Rear Window. United States of America: Paramount Pictures.
 
Hitchcock, A. (1954). 
Rear Window. United States of America: Paramount Pictures.
 
Kaynak yazarı bilinmeyen ulusal bir çalışmadan alınmış ise
 anonim veya isimsiz yazılmalıdır.
 
Anonim (2006). Tarım İstatistikleri Özeti.  No: 12, ss.22-23. Ankara: DİE Yayınları.
İsimsiz (2006). Tarım İstatistikleri Özeti.  No: 12, ss.22-23. Ankara: DİE Yayınları.
 
Kaynak yazarı bilinmeyen yabancı bir çalışmadan alınmış ise 
anonymous  yazılmalıdır.
Anonymous (1989). Farm Accountancy Data Network An A-Z of Methodology. Commission Report of The EC, Brussels, pp.16-19.
 
Haritalar için gösterimde ise 
yazarın soyadı, adının baş harf(ler)i., yılı, başlık, ölçek, basım yeri, yayınevi bilgileri verilmelidir.
Mason, J. (1832).  Map of The Countries Lying Between Spain and India, 1:8.000.000, London: Ordnance Survey.

Web sayfaları için gösterimde ise yazarın soyadı, adının baş harfi/harfleri, yılı,  başlık [online], (Edition), Yayın Yeri, Web adresi:URL [Erişim Tarihi].
Holland, M. (2002). Guide To Citing Internet Sources [online]. Poole, Bournemouth University,http://www.bournemouth.ac.uk/library/using/guide_to_citing_internet_sourc.html [Erişim Tarihi: 4 Kasım 2002].

Tarihi olmayan eserlerde ise “tarih yok”un kısaltması olan (t.y.) kullanılır, metin içinde verilen kaynakta da aynı yöntemle tarih yerine (Elliot, t.y., s.12) şeklindeki gibi yazılır.
Elliot, Henry (t.y.). Vaka-i Azîz. İstanbul: Kitapçı İlyas