Swot Analizi
GZTF (SWOT) Analizi
Fakültemizin zayıf ve güçlü yanları ile fırsat ve tehditlerini ortaya koymak amacı ile SWOT uygulaması yapılmıştır. Bu uygulama çalışması sonucunda, üniversitenin güçlü ve zayıf yönleri ile fırsat ve tehditleri aşağıda yer aldığı gibi belirlenmiştir.
Güçlü Yönler
1. Genç ve dinamik akademik ve idari kadronun mevcut olması ve bilimsel araştırma ve yayınların artırılması yönünde kararlılığın olması.
2. Akademik Personelin Turizm alanında doktora ve doçentlik derecesine sahip olmaları nedeni ile Akademik Personelin Turizm alanına ilişkin hakimiyetinin bulunması.
3. Mevcut akademik ve idari personelin akademik gelişimlerinin desteklenmesi (lisanüstü eğitimler, konferans, panel).
4. Dersliklerde modern ders verme donanımının bulunması.
5. Yeni kurulmuş bir Fakülte olmanın verdiği heyecan ve başarılı olma gayreti, personelin eğitim, kurs, kongre vb. etkinliklere katılımının teşvik edilmesi.
6. Öğretim elemanlarının ulusal ve uluslararası değişim ve gelişmelere açık olması ve yenilikleri izleme potansiyeline sahip olmaları.
7. Öğretim Üyesi sayısı bakımından Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde en fazla öğretim üyesine sahip Turizm Fakültesi olması.
8. Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da Doktora, Tezli ve Tezsiz yüksek lisans programları ile bölgenin gelişimine katkıda bulunması.
9. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinin ihtiyacı olan rehber adaylarını yetiştirmesi.
10. Fakülte öğretim elemanlarının bölgedeki Turizm paydaşları ile iyi ilişkiler kurmuş olmaları.
Zayıf Yönler
1. Fakültenin Batman ilinde tanınırlık ve bilinirliğinin düşük olması.
2. Fakültenin ilerleyen yıllarda Eğitim – Öğretime nerede devam edeceğinin belirsizliği.
3. Fakültenin tercih eden öğrencilerin ÖSYS başarı sıralamalarının düşük olması.
4. Öğrencilerin derslere yönelik motivasyonlarının yüksek olmaması.
5. Lisansüstü düzeyde eğitime devam eden öğrencilerin yabancı dil bilgisinin zayıf olması.
Çevre Analizi (Kurum Dışı)
Fırsatlar
1- Bölgenin kültür ve doğal kaynaklar açısından önemli bir turizm potansiyeline sahip olması.
2- Kentteki yerel yönetimlerin kentte Turizm gelişimine yönelik olumlu tutum içinde olmaları.
3- Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde yaşanan çatışmalı ortamın son bulması halinde bölgeye yönelik yoğun bir Turist akışının yaşanma potansiyelinin bulunması.
4- Turizm alanından olan Öğretim Üyesi sayısının yeterli olması nedeni ile ilerleyen yıllarda yeni lisansüstü programların açılabilme potansiyelinin bulunması.
5- Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde Öğretim Üyesi profili bakımından Turizm alanında uzman öğretim üyelerinin bulunması nedeni ile kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarınca yürütülecek projelerde etkin bir şekilde görev alabilme potansiyeli.
Tehditler
1- Bölgeye yönelik önyargıların turist akışını olumsuz yönde etkilemesi.
2- Genel önyargılar ve kültürel uzaklıktan kaynaklı olarak Yüksekokulu tercih etme potansiyeli bulunan öğrencilerin Yüksekokulumuzu tercih etmekten vazgeçmeleri.
3- İlde turizm konusunda kuramsal ve uygulamalı çalışmaların sınırlı olması.
4- Konaklama sektörünün yeterince gelişmemiş olması
5- Bölgede yaşayan yerel halkta Turizm bilincinin yeterince gelişmemiş olması.
6- Birimin sabit bir binasının olmaması ve neredeyse her yıl başka binalara taşınılması,
7- Bölgede bulunan yakın üniversitelerde açılan turizme ilişkin lisans ve lisansüstü programlar