Devlet Personel Başkanlığı Görüşleri

DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI GÖRÜŞLERİ

Devlet Personel Başkanlığı görüşlerinin yer aldığı Mütalaalar Özel Bülteni için TIKLAYINIZ.

PERSONEL MEVZUATINA DAİR GÖRÜŞLER


 ADAYLIK
 
   Sıra No       İndir  
       1 TIKLAYINIZ. ÖZET: Aday memurun KPSS süreci sonunda başka kurumun memur kadrosuna yerleştirilmesi durumunda, çalışmakta olduğu kurumun muvafakat vermesi halinde atanmasının mümkün olduğu hk. (05/01/2011-2555)
       2 TIKLAYINIZ ÖZET: Aday memurun Bakanlık Müfettiş Yardımcılığı Sınavını kazanması halinde naklen atanıp atanamayacağına ilişkin. (14.3.2001-21.bülten. 38. Sayfa)
       3 TIKLAYINIZ ÖZET: Aday memur olarak görev yapmakta iken 657 sayılı Kanunun 56’ncı maddesi uyarınca görevine son verilen ilgilinin başka bir Kuruma mezkur Kanunun 92’nci maddesi çerçevesinde  atanmasının mümkün olup olmadığı hk. (12/03/2009-4632)
       4 TIKLAYINIZ ÖZET: Stajyer Kontrolör olarak görev yapmakta olan memurun, daha önce  Dernekler Denetçi Yardımcısı unvanında aday memur olarak geçirdiği sürelerin aday memurlukta geçirilmesi gereken sürenin hesabında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hk. (06/03/2009-3882)
       5 TIKLAYINIZ ÖZET: Asaleti tasdik edildikten sonra mahkeme kararına istinaden ataması iptal edilen kişinin tekrar memuriyete atanması halinde ilgilinin adaylığa tabi tutulup tutulmayacağı hk. (13/5/2014-2264)
       6 TIKLAYINIZ ÖZET: Hastalık izni süresinin adaylık süresinden sayılması ile hastalık izni sebebiyle adalık eğitimlerini tamamlayamayan aday memurun asalet tasdiki hk. (17/8/2016-4772)
       7 TIKLAYINIZ ÖZET: Doğum sebebiyle verilen aylıksız izin sürelerinin adaylık süresinin hesabında  sayılıp sayılmayacağı hk.(14/10/2015-6433)
       8 TIKLAYINIZ ÖZET: Aday memur iken istifa eden ve yeniden aday memur olarak atanan personele ilişkin olarak, memuriyetten çekilmeden önceki adaylıkta geçirdiği sürelerin adaylığının kaldırılması için gereken sürenin hesabında sayılıp sayılamayacağı hk.(10/7/2015-4762)
       9 TIKLAYINIZ ÖZET: Daha önce Sağlık Bakanlığında 4924 sayılı Kanun ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında sözleşmeli statüde çalışan aday memurun, adaylık eğitimleri, yıllık izni, sözleşmeli statüde geçen hizmetlerin kazanılmış hak aylığında aday memur iken değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hk. (26/03/2012-4876)
       10 TIKLAYINIZ ÖZET: Okuma yazma bilmeyen aday memurun adaylık eğitiminin nasıl yapılacağına ilişkin. (4/6/2014-2768)
       11 TIKLAYINIZ ÖZET: Temel eğitim sınavında başarısız olan ve kendisine tebligat yapılmasına karşın itirazda bulunmayan memurun görevine son verilip verilemeyeceğine ilişkin. (8/12/2015-7440)
       12 TIKLAYINIZ ÖZET: Adaylık süresi içinde görevden uzaklaştırılan aday memurun asalet tasdikinin yapılıp yapılmayacağı hk.(15/6/2016-3653)
 

 AKADEMİK PERSONEL
 
 Sıra No     İndir  
      1 TIKLAYINIZ. ÖZET: Öğretim elemanlarının olağanüstü hal döneminde çekilme usulü ile istifa etmiş öğretim elemanlarının Devlet memuru kadroları ile akademik unvanlı kadrolara yeniden atanmalarında,    657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 97’nci maddesinde öngörülen bekleme sürelerine tabi olmadığı hk.(07/02/2017-784)
      2 TIKLAYINIZ ÖZET: Aday memurun, üniversiteye araştırma görevlisi olarak atanmasında bir sakınca bulunmadığı hk.(7.12.1994- 11 sayılı bülten, 28. sayfa)
      3 TIKLAYINIZ ÖZET: Öğretim elemanlarına 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun asil memurluğa atanmaya ilişkin 58’inci maddesinin uygulanmayacağı hk.(26.9.1995-12.Bülten. 3. sayfa)
      4 TIKLAYINIZ ÖZET: Devlet memurunun öğretim elemanı kadrolarına naklen atanmasının mümkün olup olmadığı hk.(14/3/2017-1533)
      5 TIKLAYINIZ ÖZET: Türk soylu yabancıların üniversitede öğretim elemanı kadrolarına atanıp atanamayacağı hk.(24/11/2016-6846)
      6 TIKLAYINIZ ÖZET: Üniversitede görev yapan memurlar ile öğretim elemanlarının aynı Üniversitede yahut başka bir üniversitede münhal bulunan öğretim elemanı kadrolarına 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 76 ncı veya 74 üncü maddesi çerçevesinde naklen atanıp atanmayacağı hususunda. (28.03.2019-2278)
 
 
 İZİNLER
 
Sıra No      İndir  
     1 TIKLAYINIZ. ÖZET: Öğretim üyesine 657 sayılı Kanunun 108/E maddesi gereğince aylıksız izin verilip verilmeyeceği hk. (23/07/2013-11687)
     2 TIKLAYINIZ ÖZET: Öğretim elemanlarının, aylıklı izinli ve aylıksız izinli olarak yurt dışında görevlendirilmeleri durumunda görevlendirilmelerinin bitimine müteakip yeniden görevlerine başlamaları halinde yıllık izin kullanabilecekleri hk. (19/01/2011-195)
     3 TIKLAYINIZ ÖZET: 1416 sayılı Kanun uyarınca yurtdışında doktora eğitimini tamamlamış olan öğretim elemanlarının eğitim esnasında yurtdışında geçirdikleri sürelerin yıllık izinlerinin tespitinde dikkate alınıp alınmayacağı hk. (10/7/2014-3512)
     4 TIKLAYINIZ ÖZET: Eşi vali yardımcısı olarak görev yapan öğretim elemanına 657 sayılı Kanunun 72’nci maddesine istinaden izin verilip verilemeyeceği hk. (15.01.2016 – 240)
     5 TIKLAYINIZ. ÖZET: Öğretim elemanına üvey çocuğunun bakımı için aylıksız izin verilip verilmeyeceği hk. (17/3/2017-1627)

MALİ HAKLAR
 
Sıra No İndir  
     1 TIKLAYINIZ. ÖZET: Akademik kadroya atanmadan bu kadroya ait  ek gösterge, makam tazminatı ödemelerinden yararlanılamayacağı  hk. (07/06/2011-9733)
     2 TIKLAYINIZ. ÖZET: Aylıksız izin sürelerinin, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa ekli ek gösterge cetvelinin (a) bendinde yer alan 6400 ek göstergeden yararlanmak için gereken 4 yıllık süresinin kapsamına dahil edilip edilmeyeceği hk.(13/11/2014-6161)
     3 TIKLAYINIZ. ÖZET: Vakıf yükseköğretim kurumlarında profesör unvanında geçen hizmet sürelerinin 2914 sayılı Kanuna ekli makam tazminatı cetvelinde yer alan “profesörler (bu kadroda üç yılını tamamlamış olmak şartıyla)” kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hk.(24/2/2017-1285)
     4 TIKLAYINIZ. ÖZET: Doğum sebebiyle aylıksız izin sürelerinin 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa ekli ek gösterge cetvelinin (a) bendinde yer alan 6400 ek göstergeden yararlanmak için gereken 4 yıllık süresinin kapsamına dahil edilip edilmeyeceği ile söz konusu sürelerin makam tazminatına ilişkin sürede de dikkate alınıp alınmayacağı hk. (6/2/2017-757)
     5               TIKLAYINIZ. ÖZET: 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 38’inci maddesi uyarınca görevlendirilen, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa tabi Öğretim Görevlisi unvanlı kadroda görevli personele vekalet ettiği müdür kadrosu için vekalet ücreti ve sosyal denge ücreti verilip verilemeyeceğine ilişkin.(23/1/2015-543)
 
İNTİBAK
 
Sıra No İndir  
1 TIKLAYINIZ ÖZET: Öğretim elemanı olarak görev yapan personelin kamu kurum ve kuruluşlarında geçen hizmetleri ile özel sektörde sigortalı olarak geçen hizmetlerinin kazanılmış hak aylığında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği ile söz konusu personel hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36’ncı maddesinin (A) bendinde yer alan hükümlerin uygulanmasının mümkün bulunup bulunmadığı hk.   (28/03/2013 – 4383)                                        
2 TIKLAYINIZ ÖZET: Yabancı uyruklu öğretim elemanı olarak görev yapılan sürelerin öğretim elemanlarının  kazanılmış hak aylık derece ve kademesi, görev aylığı ve emekli keseneğine esas aylık derece ve kademesinde değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hk.(28/10/2016-6319)
3 TIKLAYINIZ ÖZET: Öğretim elemanının Ahmet Yesevi Üniversitesi ile Türkiye Manas Üniversitesinde öğretim elemanı olarak görev yaptığı sürelerin kazanılmış hak aylığı, görev aylığı ile emekli aylığının  tespitinde ne şekilde dikkate alınacağı hk. (9/2/2017-848)
4 TIKLAYINIZ ÖZET: Vakıf üniversitesinde sigortalı olarak geçen hizmetlerin akademik personelin kazanılmış hak aylığında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hk.(2/3/2015-1468)
5 TIKLAYINIZ ÖZET: 1416 sayılı Kanun kapsamında yurt dışında lisansüstü eğitim amacıyla geçirilen sürelerin memuriyetten sayılmasını düzenleyen hükümlerin 2914 sayılı Kanuna tabi görev yapan öğretim elemanları hakkında uygulanıp uygulanmayacağı hk.(9/5/2014-2179)
6 TIKLAYINIZ ÖZET: Akademik personel hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68/B maddesi hükmünün uygulanıp uygulanmayacağı hk.(26/12/2016-7545)
7 TIKLAYINIZ ÖZET: … Üniversitesi Rektörlüğünde öğretim görevlisi kadrosuna 04/04/2008 tarihinde açıktan ataması yapılan …’ın 13/02/2001-02/07/2001 tarihleri Adalet Bakanlığında hakim olarak görev yaptığı sürelerin kazanılmış hak aylığında değerlendirildiğini, yardımcı doçent kadrosuna ise 17/05/2010 tarihinde atandığını belirterek, ilgilinin kazanılmış hak aylık derecesinin  yardımcı doçentler için belirlenen görev aylık derecesinin üstünde olması halinde  yapılacak işlem hk. (08/03/2013-2216)
8 TIKLAYINIZ ÖZET: Yabancı uyruklu sözleşmeli personel olarak görev yapan ve Türk Vatandaşı olduktan sonra Profesör kadrosuna atanan personele, 5289 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu görevlilerine Bir Derece Verilmesi Hakkında Kanun gereğince bir derece verilebilip verilmeyeceği hk. (10/02/2011-2047)
9 TIKLAYINIZ ÖZET: 5289 sayılı Kanun uyarınca bir dereceden yararlanan Devlet memurunun  2914 sayılı Kanuna tabi öğretim görevlisi ve okutman ile öğretim yardımcıları sınıfından herhangi bir kadroya atanması halinde söz konusu bir derecenin görev aylığının tespitinde dikkate alınıp alınmayacağı hk.(8/9/2014-4773)


ASKERLİK
 
Sıra No İndir  
1 TIKLAYINIZ ÖZET: Askerlik sebebiyle aylıksız izin alan, ancak bu süre içerisinde askere gitmeyen memurun, ilişiğinin kesildiği tarihi takip eden 10’uncu günden itibaren memuriyetten çekilmiş sayılacağı hk. (19/01/2011-160)
2 TIKLAYINIZ ÖZET: Askerlikten terhis olan memurun 657 sayılı Kanunun 83’üncü maddesine göre terhis tarihi günü göreve başlatılamayacağı, terhis tarihinden itibaren 30 gün içinde başlatılması gerektiği hk. (3.3.1999-16 sayılı bülten, 15. sayfa)
3 TIKLAYINIZ ÖZET:İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü emrine merkezi yerleştirme işlemi ile yerleştirilen ve bakaya kalmak suçunu işlediğine istinaden hakkında ceza soruşturması yapılan ilgilinin atamasının yapılıp yapılamayacağı hk.(19.08.2010-17079)
4 TIKLAYINIZ ÖZET: Memurun aylıksız izin süresi içinde çekilme isteğinde bulunabileceği ve bu çekilme isteğinin 657 sayılı Kanunun 94’üncü maddesi çerçevesinde aylıksız izin süresinin bitimi beklenmeksizin idarece kabul edilebileceği hk. (05/01/2011-24947)
5 TIKLAYINIZ ÖZET: Merkezi yerleştirme işlemi neticesinde  kamu kurum ve kuruluşları emrine yerleştirilen ancak atanma tarihi itibariyle muvazzaf askerlik hizmetini yapmakta olan bir aday hakkında tesis edilecek işlem hk.( 05/04/2010-6766)
6 TIKLAYINIZ ÖZET: Devlet memuru iken çalışmakta olduğu kuruma bildirmeden muvazzaf askerlik hizmetini yapmak üzere askere giden ilgilinin, askerlik görevini tamamlayıp memuriyete dönmek için süresi içerisinde kurumuna başvurması halinde göreve başlatılması zorunluluğu hk. (20.06.1991-6.Sayılı Bülten.22.Sayfa)


ATANMA
 
Sıra No İndir  
1 TIKLAYINIZ ÖZET: Herhangi bir kadroya dayalı olmaksızın 657 sayılı Kanunun Ek Geçici 16’ncı maddesine göre “sözleşmeli sanatçı” olarak istihdam edilen ve daha önceden memuriyeti bulunmayan kişinin Bakanlık teşkilatında genel müdür yardımcılığına atanamayacağı hk. (25.1.2000-18.Bülten.41.sayfa)
2 TIKLAYINIZ ÖZET: Kamu kurumunda sözleşmeli olarak görev yapan ve Bulgaristan’dan zorunlu göçe tabi tutulan soydaşlardan Türk vatandaşlığına geçmiş olanların memur kadrosuna atanması hk.(02/06/2015-3722)
 

BEKLEME SÜRESİ
 
Sıra No İndir  
1 TIKLAYINIZ ÖZET: İstifa eden Devlet memurunun yeniden atanması için geçmesi gerekli 6 ay sürenin başlangıç tarihinin istifanın onaylandığı tarih olduğu, merkezi yerleştirme sonucu ÖSYM tarafından bir kadroya yerleştirilen adayın atamasının yapılması için ilgili Kuruma başvuru tarihi itibariyle de bu sürenin dolmuş olması gerektiği hk. (13/09/2010-19008)
2 TIKLAYINIZ ÖZET: 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa tabi görev yapan personelin kendi isteğiyle görevden ayrılması halinde, memur kadrolarına atanmasında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 97’nci maddesinde belirtilen bekleme süresine tabi olup olmadığı hk.(02/07/2013-10631)
3 TIKLAYINIZ ÖZET: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışmakta iken istifa edenlerin, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu hükümlerine tabi bir kadroya atanmasında, mezkur Kanunun 97 nci maddesinde yer verilen bekleme sürelerine tabi olmayacakları  hk. (01/10/2010-20497)
4 TIKLAYINIZ ÖZET: Devlet memuru olarak görev yapanların, yeni bir KPSS sonucunu kullanarak ÖSYM Başkanlığınca B Grubunda yer alan farklı kurumdaki sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirilmesi durumunda bekleme süresine tabi olmadıklarına ilişkin.  (15923, 06/09/2005)
5 TIKLAYINIZ. ÖZET: Hakimler ve Savcılar Kanununa tabi Cumhuriyet Savcısı …..’nun görevinden istifa etmesi halinde bekleme sürelerine tabi olup olmayacağına ilişkin (27/12/2007-20660)
6 TIKLAYINIZ ÖZET: Memuriyetten çekilen ya da çekilmiş sayılan personelin 399 sayılı Kaun Hükmünde Kararnamenin 3/c maddesinde belirtilen sözleşmeli personel pozisyonuna atanmaları sırasında 657 sayılı Kanunun anılan 97 nci maddesinde belirtilen bekleme sürelerine tabi olmayacakları hk. (5.4.2001-20 sayılı bülten, 25. sayfa)
7   TIKLAYINIZ ÖZET: Halen bir kamu kurumunda 657 Kanunun 4/B maddesine göre sözleşmeli personel olarak çalışmakta olan personelin, sözleşmesinin fesih edilmesi durumunda  (A) grubu bir kadroya atanmak için bekleme süresine tabi olmadığı hk. (22/02/2011-1882)
8 TIKLAYINIZ ÖZET: Aday memur iken aldığı disiplin cezası nedeniyle görevine son verilenlerin, 2914 sayılı Kanun hükümlerine tabi bir kadroya atanmasında 657 sayılı Kanunun 57 nci maddesinde yer verilen bekleme süresine tabi olup olmayacağı hususunda.(27/11/2013-23141)
9 TIKLAYINIZ ÖZET: Kendi isteği ile emekliye ayrılanların tekrar memuriyete atanmalarında, 657 sayılı Kanunun 97’nci maddesinde çekilen ve çekilmiş sayılanların yeniden atanmalarında zorunlu olan bekleme sürelerine tabi olmadığı hk. (05.05.1992-7.Bülten.11.Sayfa)
 

BAŞKA İŞ VE TİCARET YASAĞI
 
Sıra No İndir  
1 TIKLAYINIZ ÖZET: 657 sayılı Kanunun 28 inci maddesinde 650 sayılı KHK ile yapılan değişiklik sonrasında kamu kurum ve kuruluşlarında memur statüsünde görev yapan eğitim personelinin, özel öğretim kurumlarında görev alıp alamayacakları hk.(05/01/2012-24471)
2 TIKLAYINIZ ÖZET: Devlet memurlarının 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun hükümleri uyarınca Kanunun amaç ve kapsamına uygun olan eğitim faaliyetlerinde görev alabileceklerine ilişkin (27/06/2008-11440)
3 TIKLAYINIZ ÖZET: Unvanları farklı Devlet memurlarından bazılarının hafta sonlarında, hafta içi mesai saatlerimde veya mesai saatleri dışında, resmi tatil günlerinde, izinli olunan veya ücretsiz izinli oldukları günlerde şirket, vakıf ve dernekler tarafından organize edilen veya dernek veya vakıfların iktisadi işletmeleri aracılığı ile düzenledikleri eğitim, seminer, çalıştay, proje, danışmanlık gibi faaliyetlerde eğitici sunucu, danışman gibi sıfatlar ile bedelli veya bedelsiz-gönüllü olarak görev alıp alamayacakları hakkında. (08/01/2013- 19348)
4 TIKLAYINIZ ÖZET: Fizyoterapist, Sosyal Çalışmacı, Sosyolog, Psikolog, Öğretmen vb. unvanlı memur kadrolarında görev yapan personelin mesai saatleri dışında ücretli ders verip veremeyeceği hk. ( 24/7/2015-4983)
5 TIKLAYINIZ ÖZET: Bakanlığınız emrinde ilköğretim okulu öğretmeni olarak görev yapan .. ’nin Türkiye Güreş Federasyonunca tertip edilen yağlı güreşlerde bir sözleşmeye taraf olmadan ve doğrudan ya da dolaylı olarak menfaat temin etmeden, ancak mesai saatleri dışında sosyal bir faaliyet olarak yapmasına mani bir husus bulunmadığı hk. (04/07/2011-12566)
6 TIKLAYINIZ ÖZET: Bakanlığınız bünyesinde sınıf öğretmeni olarak görev yapan …’ın mesleği dışında göreviyle ilgili olmayan konularda köşe yazarlığı yapmasının disiplin yönünden suç teşkil edip etmediği ve söz konusu eyleme yönelik disiplin cezası uygulanıp uygulanamayacağı hk. (31/05/2012-8276)
7 TIKLAYINIZ ÖZET: Devlet Memurunun 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında her türlü eser çıkarabileceği, bu hususun 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 28 inci maddesine aykırılık teşkil etmeyeceğine ilişkin (16/10/2006-20104)
8 TIKLAYINIZ ÖZET: 657 sayılı Kanunda Devlet memurunun kitabın yazarı olarak ismi ile birlikte kariyer unvanının ve görev yaptığı kurumun adının kullanılması hususunda herhangi bir yasal engel bulunmadığına ilişkin 05/02/2007-1855)
9 TIKLAYINIZ ÖZET: Amway Limited Şirketi ile sözleşme yapmak suretiyle yürütülen serbest girişimcilik faaliyetinin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 28 inci maddesi kapsamında olup olmadığı ile Devlet memurunun aile yardım ödeneğine müstahak çocuğunun Amway serbest girişimcisi olması durumunda aile yardım ödeneğinin verilip verilemeyeceği hk. (09/04/2010-5663)
10 TIKLAYINIZ ÖZET: Devlet memurunun kızına ait şirketin işlerini vekaleten yürütmesinin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 28 inci maddesine aykırılık teşkil edip etmediği hk. (26/02/2013-904)
11 TIKLAYINIZ ÖZET: Devlet memurunun sportif karşılaşmalarda “Hakem” olarak görev alıp alamayacağı hk. (10/01/2013-20125)
12 TIKLAYINIZ ÖZET: Devlet memurunun Ankara Devlet Tiyatrosu Müdürlüğüne bağlı olarak sahnelenen tiyatro oyununda Misafir Sanatçı olarak görev almanın mümkün olup olmayacağı hk.(26/09/2013-18060)
13 TIKLAYINIZ ÖZET: Devlet Memurunun sanatsal bir faaliyette, sportif bir aktivitede veya bir reklam filminde yer alıp alamayacağı hk. (24/01/2014-17228)
14 TIKLAYINIZ ÖZET: Avukatlık ruhsatına sahip Devlet memurunun ebeveyni, eşi, çocukları, kardeşleri ile onların eşi ve çocuklarının, adli ve idari iş, işlem ve davalarında ücretsiz olarak avukatlıklarını üstlenip üstlenemeyeceği hk. (02/09/2013-14066)
15 TIKLAYINIZ ÖZET: Milli Eğitim Bakanlığında halen öğretmenlik görevi ile birlikte avukatlık mesleğini de yürütenlerin, adı geçen Bakanlık aleyhine açılan davalarda karşı tarafın vekili olarak avukatlık mesleğini icra edip edemeyecekleri hk.(25/02/2014-1313)
16 TIKLAYINIZ ÖZET: Devlet memurunun TRT Ankara Radyosu Radyo1 kuşağında yayınlanmak üzere milletvekillerinin konuk edileceği ve onlarla siyaset dışı yaşamlarının konuşulacağı bir program yapıp yapamayacağına ilişkin.(23/01/2014-197)
17 TIKLAYINIZ ÖZET: Müzik öğretmeni olarak görev yapan memurun Türk Sanat Müziği albümü yapma, bu eserlerle ilgili kliplerde oynama, televizyon ve radyo programlarına konuk olma, aynı yada başka il ve ilçelerde yapılacak olan etkinliklere katılabilmesi hususlarında.(21/01/2014-23850)
18 TIKLAYINIZ ÖZET: Devlet memurunun anonim veya limited şirket ortağı olup olamayacağı hususunda.(12/02/2014-506)
19 TIKLAYINIZ ÖZET: Polis memurlarının borsada hisse senedi alım satımı yapıp yapamayacağına ilişkin.(02/01/2014-24719)
20 TIKLAYINIZ ÖZET: Devlet memurunun aylıksız izin süresi içerisinde özel bir şirkette sigortalı olarak çalışıp çalışamayacağı hk. (12.05.2016-2951)
21 TIKLAYINIZ ÖZET: Dünya Bankası tarafından yapılacak olan hukuki seminerde konuşmacı olarak görev alacak memura sunum karşılığı Dünya Bankası tarafından ödeme yapılmasının mümkün olup olmayacağı hk. ( 16/5/2014-2405)
22 TIKLAYINIZ ÖZET:  Hemşire olarak görev yapan ve işyeri hemşireliği sertifikası bulunduğu belirtilen memurun mesai saatleri dışında özel bir hastanede işyeri sağlık personeli olarak görev yapıp yapamayacağı hk. ( 28/4/2016-2570)
23 TIKLAYINIZ ÖZET: İş yeri hekimliği ve iş güvenliği uzmanlığı eğitici belgesine sahip olan memurun, özel eğitim kurumlarında eğitici olarak ders vermesinin mümkün olup olmadığı hk. ( 24/7/2015-4966)
24 TIKLAYINIZ ÖZET: Aylıksız izinli sayılan kamu görevlilerinden 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında iş güvenliği uzmanlığı belgesine sahip olanların özel veya kamu kurumlarında iş güvenliği uzmanı olarak görev alıp alamayacakları hk. (29/9/2016-5695)
25 TIKLAYINIZ ÖZET: Devlet memurunun üzerine kayıtlı ticari taksi plakasını başkasına devretme yerine başka bir şahsa verip ticari işletme kurmadan kira geliri alıp alamayacağı hk. (26/12/2016-7549)
26 TIKLAYINIZ ÖZET: Devlet memurunun, damızlık küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapıp yapamayacakları, Birliğinize üye olup olamayacakları, Birliğinizin denetim ve yönetim kurullarında görev yapıp yapamayacakları ile Devlet memurlarının küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapabilmeleri halinde ne şekilde mal bildiriminde bulunacakları hususlarında.( 23/11/2016-6837)
27 TIKLAYINIZ ÖZET: Devlet memurunun mesai saatleri dışında, hafta sonlarında ve resmi izinli olduğu zamanlarda figüranlık yapıp yapamayacağı hk.( 7/9/2016-5388)
28 TIKLAYINIZ ÖZET: Devlet memurunun ücret karşılığı heykel yapıp yapamayacağı hk. (14/6/2016-3593)
29 TIKLAYINIZ ÖZET: Kimya mühendisi olan memurun mesleğini serbest olarak yürütüp yürütemeyeceği hk. (17/3/2017-1652)
30 TIKLAYINIZ ÖZET: Devlet memurunun bir televizyon kanalında yayınlanacak olan tarih programında moderatörlük yapıp yapamayacağı hk. ( 10/01/2017-146)
31 TIKLAYINIZ ÖZET: Diyetisyen olan memurun mesai saatleri haricinde mesleğini serbest olarak icra edip edemeyeceği hk. (17/01/2017-308)
 

ÇALIŞMA SAATLERİ VE FAZLA ÇALIŞMA YASAĞI 
 
Sıra No İndir  
1 TIKLAYINIZ ÖZET: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 99’uncu ve 100’üncü maddeleri gereğince, Emniyet Genel Müdürlüğüne doğrudan bağlı taşra teşkilatlarının (Polis Akademisi Başkanlığı, Polis Koleji Müdürlüğü, PMYO, POMEM, PEM, Polis Moral Eğitim Merkezi Müdürlükleri ve Kriminal Polis Lob. Müd.), günlük çalışmalarının başlama ve bitme saatlerinin nasıl tespit edileceği hk.(24/07/2012-12386)
2 TIKLAYINIZ ÖZET: İtfaiye personelinin çalışma süresi ve saatlerinin düzenlenmesi hususunda Devlet Personel Başkanlığının uygun görüşünün talep edilip edilmeyeceği hk. (11/04/2012-5355)
3 TIKLAYINIZ ÖZET: Biyoloji öğretmeninin süt izni sırasında nöbet hizmetini yürütüp yürütemeyeceği hk.(30.05.2013-7617)
4 TIKLAYINIZ ÖZET: Memurun çalışma saatlerinin lisans öğrenimindeki ders programına göre belirlenemeyeceği hk.(16/05/2011-8571)
5 TIKLAYINIZ ÖZET: Hafta tatili günleri ile resmi tatil günlerinde hizmet içi eğitim seminerine katılan memura, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 178’inci maddesinin (B) fıkrası uyarınca izin verilip verilemeyeceği hk. (17/07/2012-11827)
6 TIKLAYINIZ ÖZET: Koruma ve güvenlik memurlarının haftalık çalışma saatleri ile haftalık çalışma süresini aşan bir vardiyalı çalışmasının yapılması halinde verilecek izin hk. (22/01/2013-166)
7 TIKLAYINIZ ÖZET: Memura fazla çalışma karşılığı verilen izinlerin kullanımı, ertesi yıla devredilmesi, tek seferde en fazla kaç gün kullanılacağı ile fazla çalışma ücreti hk. (01/02/2017-679)
8 TIKLAYINIZ ÖZET: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 101’inci maddesinde yer alan “gece” kavramının tanımı hk. (08/02/2016-819)
9 TIKLAYINIZ ÖZET: Engelli memurun çalışma saatlerinin ne kadar olduğu ile başlangıç ve bitişinin belirlenmesi hk. (24/12/2015-7707)
10 TIKLAYINIZ ÖZET: % 71 engel oranına sahip Devlet memuruna nöbet görevi verilip verilmeyeceği ile engelli aile bireyi bulunan Devlet memuruna nöbet görevi verilip verilmeyeceği hk. (14/08/2013-14289)
11 TIKLAYINIZ ÖZET: Engelli aile bireyi bulunan memurun gece nöbetinden muaf tutulup tutulmayacağı hk (28/10/2016-6350)
12 TIKLAYINIZ ÖZET: Vardiyalı çalışma şekline göre görev yapan Devlet memurlarının süt izni kullandığı dönemde hafta sonu gündüz nöbetinde çalışıp çalışamayacağı hk.(02/06/2016-3754)
13 TIKLAYINIZ ÖZET: Vardiyalı olarak görev yapan Devlet memurlarının kullandığı yemek ve ihtiyaç molalarının çalışma süresinden sayılamayacağı ile hafta kavramının tanımı hk. (22/01/2016-370)
14 TIKLAYINIZ ÖZET: Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında yönetim ve denetim kurulu üyesi olarak görev yapan Devlet memurlarının mesaiye devam zorunluluğunun bulunup bulunmadığı  hk. (24/01/2014-23615)
15 TIKLAYINIZ ÖZET: Gebe veya emziren Devlet memurlarının çalışma saatleri hk. (01/10/2013-18503)
16 TIKLAYINIZ ÖZET: Kadın Çalışanların Gece Çalıştırılma Koşulları Hakkında Yönetmeliğin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa tabi olarak çalışanları kapsayıp kapsamadığı hk.(11/10/2013-19558)
 

ÇEKİLME
 
Sıra No İndir  
1 TIKLAYINIZ ÖZET: Çekilme talebinde bulunan memurun bu talebinden vazgeçmesi durumunda yapılacak işlem hk.(1.10.1998- 15 sayılı bülten, 31. sayfa)
2 TIKLAYINIZ ÖZET : Devlet memurunun çekilme isteğinde bulunmuş sayılabilmesi için gerekli görevin kesintisiz 10 gün terk edilmesindeki sürenin hesabında hafta sonu tatil günleri ile ulusal, milli ve resmi bayram günlerinin de hesaba katılması gerektiği hk. (21.09.1999-17 sayılı Bülten-43. Sayfa)
3 TIKLAYINIZ ÖZET: Çekilen memurun ilişik kesme tarihi hk.(09/01/2015-115)
4 TIKLAYINIZ ÖZET: Sokağa çıkma yasağı sebebiyle görevine gelemeyen memurun çekilmiş sayılıp sayılamayacağı hk. (29/04/2016-2641)
5 TIKLAYINIZ ÖZET: Devlet memuru hakkında gaiplik kararı verilene kadar hizmet ilişkisinin askıda kabul edilmesi gerektiğine ilişkin.(31/10/2013-20710)
6 TIKLAYINIZ ÖZET: Aylıksız izin bitiminde görevine başlamayan memurun çekilmiş sayılması için 10 günlük sürenin geçmesine gerek olup olmadığı hk. (17/08/2016-4781)
7 TIKLAYINIZ ÖZET: Askerlik sebebiyle aylıksız izin alan, ancak bu süre içerisinde askere gitmeyen memurun, ilişiğinin kesildiği tarihi takip eden 10 uncu günden itibaren memuriyetten çekilmiş sayılacağı hk. (19/01/2011-160)
8 TIKLAYINIZ ÖZET: Memurun aylıksız izin süresi içinde çekilme isteğinde bulunabileceği ve bu çekilme isteğinin aylıksız izin süresinin bitimi beklenmeksizin idarece kabul edilebileceği hk. (05/01/2011-24947)
9 TIKLAYINIZ ÖZET: Devlet memuru olarak görev yapmakta iken bir kez kendi isteğiyle, iki kez de mahalli idareler seçimine katılmak için istifa eden memurun tekrar memurluğuna dönüp dönemeyeceği hk. (27/08/2010-18427)
10 TIKLAYINIZ ÖZET: Öğretim elemanı olarak yapılan istifanın 657 sayılı Kanunun 92’nci maddesinde belirtilen sınırlama kapsamında olup olmadığı hk.(02/01/2014-26005)
11 TIKLAYINIZ ÖZET: Kesintisiz 20 gün boyunca göreve gelmeyen memur hakkında Devlet memurluğundan çıkarma cezasının uygulanıp uygulanamayacağı hk.(06/05/2016-2804)
12 TIKLAYINIZ ÖZET: Mahkeme kararınca görevine iade edilen memurun görevine başlamaması halinde yapılacak işlem hk. (30/11/2016-6938)
13 TIKLAYINIZ ÖZET:Devlet memurunun olağanüstü hal döneminde çekilme usulü hk.(03/02/2017-720) MÜLGA
14 TIKLAYINIZ ÖZET: Devlet memurluğundan çıkarma istemli disiplin soruşturması sırasında memurun çekilme isteğinde bulunması hk. (08/02/2017-817)
15 TIKLAYINIZ ÖZET: Mazeretsiz ve kesintisiz olarak on gün göreve gelmeyen memurlar hakkında uygulanacak çekilme işlemleri hk. (13/02/2017-897)
 

DERS GÖREVİ
 
Sıra No İndir  
1 TIKLAYINIZ ÖZET: Devlet memurlarına vakıf üniversitelerinde ders görevi verilip verilmeyeceği hk.(13/10/2014-5459)
2 TIKLAYINIZ ÖZET: Devlet memurunun Halk Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen LYS-LGS hafta sonu kursunda ders verip veremeyeceği hk. (26/01/2016-496)
3 TIKLAYINIZ ÖZET: Devlet memurunun Belediyeye bağlı Sanat ve Meslek Eğitimi Kurslarında öğretici olarak görev yapıp yapamayacağı hk. (09/02/2016-827)
4 TIKLAYINIZ ÖZET:Devlet memurunun özel sürücü kurslarında ücret karşılığında ders verip veremeyeceği ile halk eğitim müdürlüklerinde ve diğer özel kurumlarda hafta sonu sonları ve mesai saatleri haricinde ders verip veremeyeceği hk. (02/11/2016-6424)
5 TIKLAYINIZ ÖZET: Genel Müdür Yardımcılığı görevini vekaleten yürüten memura 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 89 uncu maddesi kapsamında ders görevi verilemeyeceği hk.(23/03/2016-1844)
 

DİSİPLİN
 
Sıra No İndir  
1 TIKLAYINIZ ÖZET: Üniversitede yönetici kadrosunda görev yapan ve Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanları ve Memurları Disiplin Yönetmeliğinin 9/m maddesine istinaden Kademe İlerlemesinin Durdurulması cezası ile tecziye edilen personelin görevine devam edip edemeyeceği hk. (02/07/2012-11354)
2 TIKLAYINIZ ÖZET: Aylıktan kesme cezası ile tecziye edilen Daire Başkanı ve üstü kadrolarda görev yapan memurların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 132 nci maddesinde yer alan aylıktan kesme cezası alanların 5 yıl süreyle Daire Başkanı olamayacağı yolundaki hüküm gereğince görevinden alınıp alınamayacağı hk. (05/03/2015 – 1557)
3 TIKLAYINIZ ÖZET: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 132 nci maddesinin uygulanması bakımından Fakülte Sekreteri ve Yüksekokul Sekreterinin Daire Başkanı kadrosuna denk olup olmadığı hs. (14/01/2013-19926)
4 TIKLAYINIZ ÖZET: Milli Eğitim Bakanlığında sınıf öğretmeni olarak görev yaparken isnat edilen yüz kızartıcı bir suç nedeni ile 4357 sayılı Hususi İdarelerden Maaş Alan İlkokul Öğretmenlerinin Kadrolarına Terfi, Taltif ve Cezalandırılmalarına ve Bu Öğretmenler İçin Teşkil Edilecek Sağlık ve İçtimai Yardim Sandığı ile Yapı Sandığına ve Öğretmenlerin Alacaklarına Dair Kanunun 7/e maddesine göre meslekten çıkarılan personelin tekrar Devlet memurluğuna atamasının yapılıp yapılmayacağı hk. (05/01/2012-23682)
5 TIKLAYINIZ ÖZET: Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun ile bu Kanunun uygulanmasına ilişkin (18/01/2007-24466)
6 TIKLAYINIZ ÖZET: 23 Nisan 1999 tarihinden önce işlenen ve af kapsamına giren disiplin cezalarının 4455 sayılı Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanunun kapsamında olduğuna ilişkin (25/11/2008-21757)
7 TIKLAYINIZ ÖZET: Bir yıl kademe ilerlemesinin durdurulması cezası gerektiren bir fiil işleyen ancak geçmiş yıllardaki sicilleri olumlu bulunduğundan bir alt ceza olan aylıktan kesme cezası ile cezalandırılan personelin itirazının uygulanan aylıktan kesme cezasına göre değerlendirilmesi gerektiği hk.  (29/01/2013-344)
8 TIKLAYINIZ ÖZET: Disiplin amirlerince verilen cezaya itiraz eden memurun itirazının disiplin kurulları tarafından kabulü halinde disiplin amirince cezanın hafifletilerek verilmesi durumunda memurun bu cezaya da itiraz hakkının bulunup bulunmadığı hk. (15/04/2014 – 1787)
9 TIKLAYINIZ ÖZET: Disiplin ve yüksek disiplin kurullarının bir derece hafif olan cezanın uygulanmasına karar verip veremeyeceği hk.(03/03/2017 – 1390)
10 TIKLAYINIZ ÖZET : 657 sayılı Kanunun 125 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “tekerrür” hükmünün uygulanmasında fiil karşılığı hafifletilerek verilen cezanın değil, disiplin cezasına konu fiil veya halin esas alınması gerektiği hk. (22.09.1999-17.Bülten.45.sayfa)
11 TIKLAYINIZ ÖZET: Bir suçtan dolayı adli mahkeme kararının Yargıtay’ca kesinleşmediği halde isteğiyle emekliye ayrılan veya meslekten çıkarma cezası ile tecziye edilenler hakkında sonradan kesinleşen adli mahkeme kararına göre 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin 5 inci fıkrası delaletiyle 98 inci maddesi gereğince işlem yapılabileceği hk. (16.5.2000-19.Bülten.18. sayfa)
12 TIKLAYINIZ ÖZET:  6111 sayılı Kanun öncesi usulüne göre ve yetkili makam (merkezde atamaya yetkili amirler, illerde valiler ve kaymakamlar) tarafından verilmiş olan takdirnamelerin 6111 sayılı Kanun sonrası  657 sayılı Kanunun 122 nci madde gereğince üstün başarı belgesi verilmesinde dikkate alınamayacağı ile takdirnamelerin özlük dosyasına işlenip işlenmeyeceği hk.(25/07/2013-10709)
13 TIKLAYINIZ ÖZET: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 122 nci maddesine göre aynı yıl içerisinde birden fazla başarı belgesinin düzenlenmesinin mümkün olup olmadığı hk. (01/11/2013-14905)
14 TIKLAYINIZ ÖZET: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 122 nci maddesine göre düzenlenen başarı belgelerinde bulunması gereken kurum logosunun belge verilen memurun bağlı olduğu kuruma mı yoksa imza makamının bağlı olduğu kuruma mı ait olması gerektiği hakkında.(01/11/2013-13319)
15 TIKLAYINIZ ÖZET: Tedviren görevlendirilen personelin disiplin amirliği yetkisini kullanıp kullanamayacağı hk. (10/07/2013-5443)
16 TIKLAYINIZ ÖZET: Bakanlık Müşaviri kadrolarında olup Çevre ve Şehircilik İl Müdürü kadrolarına vekaleten atanan personel hakkında disiplin işlemlerinin yürütülmesinde ve yetkili disiplin amirinin/kurulunun tespitinde vekalet edilen kadronun esas alınması gerektiği hk.( 20/10/2015 / 6550)
17 TIKLAYINIZ ÖZET: Disiplin ve Yüksek Disiplin Kurullarının başkan ve üyelerinin belirlenmesi hk.  (07/10/2016 – 5966)
18 TIKLAYINIZ ÖZET: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ilgili kuruluşu olup, özel hukuk hükümlerine tabi, tüzel kişiliği haiz, idari ve mali bakımdan özerk bir kamu kuruluşu olan bir kurumun Disiplin Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinin görevlendirilmesinde onay merciinin belirlenmesi hk. ( 10.03.2016 / 1546)
19 TIKLAYINIZ ÖZET: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu gereğince başlatılan disiplin soruşturması sürecinde, memurların geçmiş hizmetleri sırasındaki çalışmalarının olumlu olup olmadığına ilişkin değerlendirmenin hangi somut ölçüt ve belgelere dayandırılacağı, başarılı olarak nitelendirilecek ve başarı belgesi ya da ödül almaya layık görülecek personelin tespit edilmesi sürecinde, personelin çalıştığı kurumdaki amirlerin Kaymakamlık makamına öneride bulunma yetkisinin olup olmadığı, ödül veya başarı belgesi bulunmayan memurlar hakkında bir derece hafif disiplin cezasının uygulanıp uygulanamayacağı hususlarında. (27.06.2016 / 3866)
20 TIKLAYINIZ ÖZET:  657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125/E-d maddesindeki;”Özürsüz olarak bir yılda toplam 20 gün göreve gelmemek,” hükmünde yer alan “bir yılda” ibaresinin nasıl anlaşılması gerektiği hk.  (08/07/2014 – 3433)
21 TIKLAYINIZ ÖZET: Kesintisiz olarak 20 gün boyunca işe gelmeyen memura 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125/E-d maddesi hükmü kapsamında Devlet memurluğundan çıkarma cezasının uygulanıp uygulanamayacağı hk. ( 06.05.2016 / 2804)
22 TIKLAYINIZ ÖZET: Mahkeme kararları ile iptal edilen disiplin cezalarının özlük dosyasından nasıl silineceği hk. (31.10.2016  – 6351)
23 TIKLAYINIZ ÖZET:  Naklen başka bir kuruma atanan bir memur hakkında önceki kurumunda işlemiş olduğu bazı fiilleri sebebiyle açılan disiplin soruşturması neticesinde “Devlet memurluğundan çıkarma” cezası ile tecziyesi önerilmesi halinde ilgili hakkında hangi görev yerindeki disiplin amir ve kurullarının yetkili olduğu ile hangi unvanının dikkate alınacağı hk. ( 04/11/2015 – 6775)
24 TIKLAYINIZ ÖZET: Disiplin soruşturması devam ederken görev yeri değiştirilen memur hakkında disiplin yönünden getirilen teklifin, soruşturmaya konu olan fiili işlediği tarihte görevde bulunduğu kurumdaki disiplin amiri tarafından mı yoksa yeni görev yerindeki disiplin amiri tarafından mı değerlendirileceği hk. (30/12/2015-7885)
 

EMEKLİLERİN YENİDEN İSTİHDAMI
 
Sıra No İndir  
1 TIKLAYINIZ ÖZET: Memur olarak görev yapmakta iken emekli olan kişinin yeniden memur olarak atanıp atanmayacağı hk.(6/1/2017-80)
2 TIKLAYINIZ ÖZET: Özel banka sandığından emekli olan kişinin memur kadrosuna atanıp atanamayacağı hk.(24/06/2016-3857)
3 TIKLAYINIZ ÖZET: Vazife malulü aylığı alan kişinin memur kadrosuna atanıp atanmayacağı hk. (19/04/2016-2415)
4 TIKLAYINIZ ÖZET: Jandarma Genel Komutanlığı emrinde uzman jandarma olarak görev yaparken adi malul olarak emekliye sevk edilen kişinin memur olarak atanıp atanmayacağı hk. (23/03/2017-1724)
5 TIKLAYINIZ ÖZET: Milli Savunma Bakanlığı emrinde devlet memuru olarak görev yaparken adi malul olarak emekliye sevk edilen kişinin Devlet memuriyetine atanıp atanamayacağı hk. (07/04/2017-2088)
6 TIKLAYINIZ ÖZET: Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde Jandarma Kıdemli Başçavuş olarak görev yapmakta iken 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun 94/b maddesi gereğince re’sen emekli edilerek Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayırma işlemine tabi tutulan ilgilinin herhangi bir kamu kurum veya kuruluşunda memur olarak çalışabilmesinin  mümkün olup olmadığı hk. (26. 06.2013-9603)
7 TIKLAYINIZ ÖZET: 65 yaşını doldurmuş olanların yaygın eğitim kurumlarında kadrosuz usta öğretici olarak görevlendirilmesinin mümkün olup olmadığı hk.(7/10/2016-5984)
 

GEÇİCİ GÖREVLENDİRME
 
Sıra No İndir  
1 TIKLAYINIZ ÖZET: 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun uyarınca yapılan geçici görevlendirmenin Başkan onayıyla yapılıp yapılmayacağı hk. . (05/11/2010-20994)
2 TIKLAYINIZ ÖZET: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Ek 8 inci maddesinin birinci fıkrasına  göre yapılan geçici süreli görevlendirme süresinin bir yılda altı ayı geçemeyeceği hk. (04/05/2011-7513)
3 TIKLAYINIZ ÖZET: Devlet memurlarının Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği, Başbakanlık, İl Özel İdareleri, Belediye gibi kamu kurum ve kuruluşlarında söz konusu Kurumların teşkilat kanunlarında yer alan hükümlerine istinaden yapılan görevlendirmelerin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Ek 8 inci maddesi kapsamında değerlendirilmeyeceği hk. (26/04/2011-6632)
4 TIKLAYINIZ ÖZET: Aday memurun Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği emrinde geçici olarak görevlendirilip görevlendirilemeyeceğine ilişkin (09/10/2007-17191)
5 TIKLAYINIZ ÖZET: Aday memurların başka bir kurumda geçici süreli görevlendirilip görevlendirilemeyeceği hk.. (06/12/2012- 18986)
6 TIKLAYINIZ ÖZET: Kurum içinde gerçekleştirilen yurtiçi geçici görevlendirmelerin hangi mevzuat esas alınarak gerçekleştirilebileceği hk. (19.Bülten-39. Sayfa)
7 TIKLAYINIZ ÖZET: 657 sayılı Kanunun ek 8 inci maddesinin ikinci fıkrası gereğince istenilmesi gereken Devlet Personel Başkanlığının görüşünün hangi kurum tarafından talep edileceği ve talep yazısında ayrıntılı olarak gerekçe bildirilmesi hk. (07/10/2016 – 5975)
8 TIKLAYINIZ ÖZET:  6495 sayılı Kanun kapsamında memur kadrosuna atanan ve beş yıl nakil yasağına tabi olan personelin 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesi kapsamında geçici olarak görevlendirilmesi hk. (02.04.2015 – 2229)
 

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA
 
Sıra No İndir  
1 TIKLAYINIZ ÖZET: Görevine iade edilen ancak soruşturması devam eden personelin açıkta kaldığı sürede kesilen maaşının ödenip ödenmeyeceği ile kıdem ve terfiinin yapılıp yapılmayacağı hk.(15/04/2009-5638)
2 TIKLAYINIZ ÖZET: İşlediği bir suçtan dolayı hakkında adli soruşturma yürütülen ve bu kapsamda görevden uzaklaştırılan memurun yargılanması neticesinde hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının verilmesi ve görevine iade edilmesi  halinde görevden uzaklaştırıldığı dönemde maaşından kesilen 1/3 bölümünün geri ödenip ödenemeyeceği hk. (6/9/2016-5363)
3 TIKLAYINIZ ÖZET: Görevinden uzaklaştırılan memurun görevden uzaklaştırma süresi içinde unvanının değiştirilip değiştirilemeyeceği hk. (10/11/2016-6621)
4 TIKLAYINIZ ÖZET: Teşebbüs müfettişlerinin, bağlı ortaklıklarda görevli personeli görevden uzaklaştırma yetkisinin bulunup bulunmadığı hk .( 17/01/2018- E.429 )
 

HAKLAR VE YASAKLAR
 
Sıra No İndir  
1 TIKLAYINIZ ÖZET: Denetimi altındaki teşebbüsten menfaat sağlama niteliğinde bir faaliyet yerine getirmemesi hükmünün uygulamasına ilişkin (23/10/2008-19059)
2 TIKLAYINIZ ÖZET: 5. dereceli memur kadrosunda olup, kazanılmış hak aylığı 2/2 olan personelin yeşil pasaport alıp alamayacağı hk. (14/11/2013-21520)
 

İKİNCİ GÖREV
 
Sıra No İndir  
1 TIKLAYINIZ ÖZET :  Belediyede Hukuk İşleri Müdürü olarak görev yapan personele aynı kurum içinde mesleği ile ilgili olarak verilen diğer görevlerin ikinci görev olarak değerlendirilemeyeceği ve bu suretle “Avukat” kadrosunun ikinci görev olarak verilmesine ve ikinci görev aylığı ödenmesine imkan bulunmadığı hk. (21.06.1999-17 sayılı bülten, 4. sayfa)
2 TIKLAYINIZ ÖZET: 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddesi gereğince geçici olarak görevlendirilen öğretim üyesinin, 657 sayılı Kanunun 87 nci maddesine göre, Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanlığını ikinci görev olarak yürütemeyeceği hk. (22.1.1996- 13 sayılı bülten, 11. sayfa)
3 TIKLAYINIZ ÖZET:Şef kadrosunda görev yapan memura, özel mevzuatı gereğince avukatlık mesleğini yapabilme hakkına sahip olması kaydıyla, Üniversitede avukatlık görevinin ikinci görev olarak verilebileceğine  ilişkin. (08.06.2006/9227)
4 TIKLAYINIZ ÖZET: Hukuk Fakültesi mezunu ve avukatlık stajını tamamlamış olarak göreve başlayan ve halihazırda ‘‘Avukat’’rsquo; unvanı dışında bir unvanla görev yapmakta olan personele, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 88 inci maddesi uyarınca ikinci görev olarak avukatlık görevinin verilip verilemeyeceğine ilişkin (29/03/2007- 5106)
5 TIKLAYINIZ ÖZET: Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde norm kadro fazlası haline gelen eğitim kurumu müdürleri ile müdür başyardımcılarının müdür yardımcılığı görevine ikinci görevle atanıp atanamayacakları hk. (28/06/2013- 7974)
6 TIKLAYINIZ ÖZET: Devlet memurlarının mahkemelerde bilirkişi olarak görev yapmaları ve takdir edilen ücretleri almalarının atamaya yetkili amirin izni olmaksızın mümkün bulunduğu hk. (22.3.1999-16.Bülten. 29.Sayfa)
7 TIKLAYINIZ ÖZET: Belediye Başkan Yardımcısına Belediye Harita Mühendisliğinin 2 nci görev olarak verilmesi uygun mütalaa edilmediği hk. (29/01/1988-2.Bülten. 7. Sayfa)
8 TIKLAYINIZ ÖZET: Mühendis kadrosunda istihdam edilen ilgiliye aynı kurum içerisinde mesleği ile ilgili olarak verilen diğer görevlerin ikinci görev olarak değerlendirilmesinin mümkün bulunmadığı hk. (24.6.1996-13. Bülten. 60.Sayfa)
9 TIKLAYINIZ ÖZET: 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa tabi olarak görev yapan tabibin 657 sayılı Kanun kapsamına giren bir kurumda tabiplik görevini ikinci görev olarak deruhte edemeyeceği hk. (08.04.1992-7.sayılı Bülten. 9.Sayfa)
10 TIKLAYINIZ ÖZET: Boş bulunan 2 inci derecedeki tabip karosuna ait görevin, aynı kurumda 3 üncü derece tabip kadrosunda çalışan bir personele ikinci görev olarak verilmesinin uygun olmayacağı hk. (30.04.1993-8.Bülten.7.Sayfa)
11 TIKLAYINIZ ÖZET:Devlet memurunun işyeri hekimi veya iş güvenliği uzmanı olarak görevlendirilip görevlendirilmeyeceği, ilave ödeme yapılıp yapılmayacağı hk. (14/01/2016-163)
12 TIKLAYINIZ ÖZET: ‘Mali Hizmet Müdürü ve Muhasebe Müdürü’ olan memura, ‘Muhasebe Hizmetleri ve Muhasebe Yetkilisi’ görevinin ikinci görev olarak verilip verilmeyeceği hk. (22/05/2015-3431)
13 TIKLAYINIZ  ÖZET: Genel idare hizmetleri sınıfında memur olarak görev yapan personele sınıfının dışında mühendis olarak ikinci görev verilip verilemeyeceğine ilişkin. (8/7/2014-3440)
14 TIKLAYINIZ  ÖZET:Devlet memurunun TÜBİTAK tarafından yürütülen proje kapsamında proje danışmanlığı görevini yürütüp yürütemeyeceği hk.(26/08/2016-5080)
15 TIKLAYINIZ ÖZET: Belediyelerde veteriner hekim olarak görev yapan Devlet memurunun, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ile Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği kapsamında yapılacak denetimlerde valiliklerce görevlendirilmeleri halinde bu görevlendirmelerin 657 sayılı Kanunun 88 inci maddesi kapsamında ikinci görev olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği ile ücret verilip verilmeyeceği hk. (12/05/2016-2953)
 

BİR DERECE İLERLEMESİ
 
Sıra No İndir  
1 TIKLAYINIZ ÖZET: Hizmet sınıfı değişen ve 657 sayılı Kanunun 71 inci maddesi hükmü uyarınca derece ve kademe ilerlemesi verilmeyen Devlet memuruna 5289 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerine Bir Derece Verilmesi Hakkında Kanunun uygulanarak 1 derece verileceğine ilişkin. (11939,  11/07/2005)
2 TIKLAYINIZ ÖZET: Vekil imamlıkta geçen hizmet süresinin kazanılmış hak aylığının tespitinde değerlendirilemeyeceği, ayrıca 458 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte fiilen 657, 2802 ve 2914 sayılı Kanunlara tabi bir görevde bulunmaması  veya daha önce memuriyeti olup da bu tarihte askerlik görevinde bulunmaması sebebiyle ilgili personelin 458 sayılı Kanun Hükmünde Kararname hükümlerinden yararlanamayacağı hk.     (17.10.2003-23. Bülten 43.sayfa)
3 TIKLAYINIZ ÖZET: 4924 sayılı Kanun gereğince 19/01/2004-22/03/2006 tarihleri arasında Afyonkarahisar Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü emrinde sözleşmeli hemşire olarak görev yapan personele 5289 sayılı Kanun gereğince 1 derece verilip verilemeyeceğine ilişkin. (25/10/2007-17553)
4 TIKLAYINIZ ÖZET: 5289 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 15/01/2005 tarihinde muvazzaf askerlik hizmetinde bulunduktan sonra memurluk hizmetine atananlara uygulanıp uygulanmayacağına ilişkin.(29/06/2007- 10857)
5 TIKLAYINIZ ÖZET: 632 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında sözleşmeli personel statüsünde iken memur kadrosuna atanan ve 5289 sayılı Kanunun yürürlük tarihinde sözleşmeli personel olan ilgilinin kazanılmış hak aylık derece ve kademesine bir derece ilave edilip edilemeyeceği hk.  (05.07.2013-10983)
6 TIKLAYINIZ ÖZET: Seçimlere katılmak ürere görevinden istifa eden, bilahare seçimleri kazanamayarak yeniden göreve dönenlere 458 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 İnci maddesi hükmünden yararlanamayacağı hk. (30.12.1991-6.Sayılı Bülten. 43. Sayfa)
7 TIKLAYINIZ ÖZET: Devlet memuru iken 2000 yılında görevine son verilen ve 5525 sayılı Kanun ile yeniden memur kadrosuna atanan personele 5289 sayılı Kanun uyarınca bir derece verilip verilemeyeceği hk. (21/07/2014-3780)
8 TIKLAYINIZ ÖZET: Hakim adayı olarak atanmadan önce muvazzaf askerlik hizmetini yedek subay olarak yerine getiren ve 15.01.2016 tarihi itibariyle yedek subaylığı devam eden personele toplu sözleşme hükmü gereğince 1 derece verilip verilmeyeceği hk. (06.09.2016-5284)
9 TIKLAYINIZ ÖZET: Yürürlükteki Toplu Sözleşmenin 28 inci maddesi gereğince ilave bir derecenin, 15/01/2016 tarihinde 657 sayılı Kanuna göre görevden uzaklaştırılmış bulunan memurlara ne zaman uygulanması gerektiği hk. (26/05/2016-3215)
10 TIKLAYINIZ ÖZET: 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun uyarınca Kurumunuza naklen atanan ilgilinin 5289 sayılı Kanun gereğince bir derece verilmesi uygulamasından yararlanıp yararlanamayacağı hk.(21/10/2014-5703)


8 YILA BİR KADEME İLERLEMESİ
 
Sıra No İndir  
1 TIKLAYINIZ ÖZET: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 37 nci maddesi ile 64 üncü maddesinin dördüncü fıkrasının uygulanması hk. (08/02/2012-24649)
2 TIKLAYINIZ ÖZET: 25/02/2011 tarihinden sonra öğrenim durumu itibariyle yükselebilecekleri derecenin dördüncü kademesinden aylık almaya hak kazanan personele 2011 yılı terfileri yapılırken 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişiklikten önceki 37 nci maddesi hükmünün mü yoksa mezkur Kanunun geçici 36 ncı maddesinin (B) bendi hükmünün mü uygulanması gerektiği hususunda. (24/04/2013-5869)
3 TIKLAYINIZ ÖZET: Üniversitede uzman (akademik) kadrosunda görev yapmakta iken mühendis kadrosuna atanan personelin uzman olarak görev yaptığı 2005-2013 yılları arasındaki sicil raporlarının 657 sayılı Kanunun 64 üncü maddesi hükmü çerçevesinde dikkate alınıp alınmayacağı hK. (07/03/2014-1040)
4 TIKLAYINIZ ÖZET: 657 sayılı Devlet Memurlarının Kanununun 37 nci maddesi ile 64 üncü maddesinin dördüncü bendinin uygulanmasına ilişkin görüş. (05/11/2013-20587)
5 TIKLAYINIZ ÖZET: Askerlik veya aylıksız izin sebebiyle sicil raporlarının düzenlenmemesi veya  6111 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden sonra disiplin cezası alınması halinde 657 sayılı Kanunun 64 üncü maddesi ile aynı Kanunun Geçici 36 ncı maddesinin (C) fıkrası hükümlerinin ne şekilde uygulanacağı hususunda. (03/03/2014-888)
6 TIKLAYINIZ ÖZET: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 64 üncü maddesinin uygulamasında; 2006 yılı içerisinde aday memur olarak göreve başlayan ilgilinin, 2007 yılı ve sonrasında almış olduğu sicil puanlarından hangilerinin dikkate alınması gerektiği ile disiplin cezası almama şartına ilişkin sürenin hesabında hangi tarihin esas alınacağı hususunda. (07/03/2014-1034)
7 TIKLAYINIZ ÖZET: Disiplin cezaları özlük dosyalarından silinen memurlara, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 64 üncü maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında kademe ilerlemesi uygulanıp uygulanamayacağı hususu ile bu durumda bulunan memurların söz konusu Kanunun 37 nci maddesi hükmünden yararlandırılıp yararlandırılamayacakları hk.  (18.08.2016-4871)
8 TIKLAYINIZ ÖZET: 2011 yılı ve sonrasında bir yıldan az süre ile aylıksız izin kullanan Bakanlığınız personelinin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 64 üncü maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında kademe ilerlemelerinin ne zaman yapılacağı hk. (13.07.2016-4158)
9 TIKLAYINIZ ÖZET: 2004, 2005, 2006, 2007 ve 2008 yılları sicil notu ortalamasının 90 puan üzeri olan ve mahalli idareler seçimleri sonucunda belediye başkanı olan kişinin, 2014 yılında tekrar memur olarak  göreve başlaması halinde söz konusu 5 yıllık sicil notunun  657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 64 üncü maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında bir kademe ilerlemesi uygulamasından yararlanmak için gerekli olan disiplin cezası almaksızın geçirilecek sekiz yıllık sürenin hesabında dikkate alınıp alınmayacağı hk.(10/03/2017-1510)
10 TIKLAYINIZ ÖZET: Aday memurlukta geçen sürelerin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 64 üncü maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında bir kademe ilerlemesi uygulamasından yararlanmak için gerekli olan disiplin cezası almaksızın geçirilecek sekiz yıllık sürenin hesabında dikkate alınıp alınamayacağı hk. (03/02/2017-739)
11 TIKLAYINIZ ÖZET: 657 sayılı Kanunun 64 üncü maddesi ile 37 nci maddesinin koşulları sağlaması halinde beraber uygulanabileceği hk.(02/07/2015-4539)


HİZMET DEĞERLENDİRİLMESİ
 
Sıra No İndir  
1 TIKLAYINIZ ÖZET: Memuriyetten çekilmiş sayılan personelin açıktan atanması durumunda, daha önce memuriyette geçen sürelerinin kazanılmış hak aylık derece ve kademesinde değerlendirilmesi hk. (16/10/2012-15766)
2 TIKLAYINIZ ÖZET: Vekil mühendislikte geçen hizmetlerin kazanılmış hak aylık derece ve kademesinde değerlendirip değerlendirilmeyeceği hk. .(28.01.2009/24024)
3 TIKLAYINIZ ÖZET: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli personel olarak geçen hizmetlerinin memurun kazanılmış hak aylığında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hk. (16.02.2016-979)
4 TIKLAYINIZ ÖZET: Bakanlığınızda hukuk müşaviri olarak görev yapan personelin 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin II sayılı Cetveline göre sözleşmeli statüde avukat olarak geçen hizmet sürelerinin kazılmış hak aylığında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hk. (29/12 /2011-23873)
5 TIKLAYINIZ ÖZET: Kurumunuz memurlarından ….in “memur”, …ın ise “mühendis” görev unvanıyla Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünde 399 sayılı KHK’ye tabi sözleşmeli personel statüsünde çalıştıklarını belirten ve ilgililerin söz konusu hizmetlerinin kazanılmış hak aylıklarının tespitinde değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hk. (25/04/2011-8536)
6 TIKLAYINIZ ÖZET:4046 sayılı Kanunun 22 maddesi gereğince atanan personelin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin “Ortak Hükümler” (C/1) maddesi ile aynı Kanunun 68/B maddesi hükümleri saklı kalmak üzere, kazanılmış hak aylığına esas derece ve kademesinin belirlenmesinde sadece sözleşmeli statüde geçen hizmetlerinin değerlendirilmesinin gerektiği hk.     (28.02.2003-23. Bülten 8. sayfa)
7 TIKLAYINIZ ÖZET: Devlet memurlarının özel sektörde ve serbest olarak çalıştıkları sürelerin kazanılmış hak aylık derece ve kademesinde değerlendirilmesine ilişkin  (09/10/2006-18771)
8 TIKLAYINIZ ÖZET: Hizmet değerlendirilmesine ilişkin intibak işlemlerinin yapılacağı tarih hk. (31/12/2007-21773)
9 ÖZET: 657 sayılı Kanunun 36 maddesinin (C) bendinin sonradan teknik liseyi bitirenlere uygulanamayacağına ilişkin (23/09/2008-16782)  
10 TIKLAYINIZ ÖZET: Mühendis unvanında görev yapan personelin,  daha önce işçi statüsünde arazi formeni olarak yürüttüğü hizmetlerin inşaat mühendisi unvanına sahip bir personelin yürütmesi gereken teknik bir hizmet olarak değerlendirilmesi halinde söz konusu unvanda yürütülen hizmetlerin kazanılmış hak aylığında değerlendirilmesi gerektiği hk.(03.01.2013-19581)
11 TIKLAYINIZ ÖZET: Öğretmen kadrosunda görev yapan personelin memuriyetten önce özel dershanede uzman öğretici olarak geçirdiği hizmet sürelerinin kazanılmış hak aylık derece ve kademesinde değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hk. (10.05.2013-7257)
12 TIKLAYINIZ ÖZET: Özel okullarda öğretmenlik veya yöneticilik yaptıktan sonra Milli Eğitim Bakanağı dışında başka bir kamu kurum veya kuruluşunda memuriyete girenlerin söz konusu hizmet sûrelerinin Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin (C) bendinin 5 inci fıkrası hükmüne göre değerlendirilmesinin mümkün bulunmadığı hk. (29.11.1995-12. sayılı Bülten.49.sayfa)
13 TIKLAYINIZ ÖZET: Kalkınma Ajansında iş kanununa tabi olarak görev yaptıktan sonra Devlet memuriyetine atanan personelin, kalkınma ajansında görev yaptığı sürelerin kazanılmış hak aylığında değerlendirilip değerlendirilemeyeceğine ilişkin. (22.01.2013-20260)
14 TIKLAYINIZ ÖZET: 657 sayılı Kanuna tabi mühendis unvanlı kadroda görev yapan personelin memuriyete girmeden önce mevcut tahsil düzeyinin altında teknik olarak geçen hizmetlerinin kazanılmış hak aylık derece ve kademesinde değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hk. (21/02/2014-650)
15 TIKLAYINIZ ÖZET: Çözümleyici, Programcı, Ekonomist, Grafiker, Sanat Tarihçisi ve Sosyolog unvanlı kadrolarda görev yapan memurların  memuriyet öncesi hizmetlerinin 657 sayılı Kanunun 36/C-1 inci maddesi kapsamında kazanılmış hak aylık derece ve kademesinde değerlendirilip değerlendirilmeyeceği ile söz konusu personele 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin (A) bendinin 4 üncü fıkrası gereğince ilave bir derece verilip verilmeyeceği hususunda. (12/03/2013-1122 )
16 TIKLAYINIZ ÖZET: Kara Kuvvetleri Komutanlığında piyade uzman çavuş olarak görev yapmakta iken vazife malulü olarak emekliye ayrılan, daha sonra 3713 sayılı Kanunun Ek 1 inci maddesi kapsamında memur olarak göreve başlayan personelin, vazife malullüğü aylığı bağlanmadan önce geçen hizmet sürelerinin kazanılmış hak aylık derece ve kademesinde değerlendirilebileceği hk.(07.09.2016-5390)
17 TIKLAYINIZ ÖZET: 4924 sayılı kanuna tabi olarak çalışan hizmet süresinin; memurun ​kazanılmış hak aylık derece ve kademesinde değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hk. (26/8/2014-4471)
18 TIKLAYINIZ ÖZET: Teknik Hizmetler sınıfında yer alan tekniker unvanlı kadroda görev yapan memurun memuriyete girmeden önce mevcut tahsil düzeyinin altında teknik olarak geçen hizmetlerinin kazanılmış hak aylık derece ve kademesinde değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hk.  (05/12/2014-6780)
19 TIKLAYINIZ ÖZET: 1416 sayılı Kanun kapsamında yurt dışında lisansüstü eğitim amacıyla geçirilen sürelerin hizmetten sayılacak kısmı hk. (23/5/2014-2549)
20 TIKLAYINIZ ÖZET: Memurun daha önce Belediye Başkanı olarak geçen hizmet süresinin kazanılmış hak aylığında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği ile daha önce özel sektörde geçen hizmet sürelerinin kazanılmış hak aylıklarında değerlendirilmesi hk. (05/11/2015-6801)
21 TIKLAYINIZ ÖZET:  Teknik Hizmetler Sınıfında görev yapan memurun memuriyetten önceki özel sektörde geçen mesleki hizmetlerinin belgelendirilmesi hk. ( 9/01/2015-111)
22 TIKLAYINIZ ÖZET: Genel İdare Hizmetleri ve Eğitim Öğretim Hizmetleri sınıfında görev yapan personelin, memuriyet öncesi ücretli öğretmenlik ve  kadrosuz usta öğretici olarak geçirilen sürelerin kazanılmış hak aylılıklarında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hk. (10/03/2015-1741)
23 TIKLAYINIZ ÖZET: Taşeron işçi olarak çalışılan sürelerin memurun kazanılmış hak aylığında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hk. (12/12/2016-7298)
24 TIKLAYINIZ ÖZET: Kültür daire başkanı unvanlı kadroda görev yapan memurun memuriyete girmeden önce basın kartına sahip olmak suretiyle gazetecilik yaparak çalıştığı sigortalı hizmetlerinin kazanılmış hak aylığında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hk. (16/11/2015-6991)
25 TIKLAYINIZ ÖZET: Doğum sebebiyle verilen aylıksız izin süresinin memurun kazanılmış hak aylığında dikkate alınıp alınmayacağı, intibak işleminin ne zaman yapılacağı, bu sürelerin  657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 37 nci, 64 üncü maddesi ile  68 inci maddesinin (B) fıkrası ile yıllık izne esas hizmet süresinin kapsamında  değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hk.  (6/2/2017-757)
26 TIKLAYINIZ ÖZET: Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde 4678 sayılı Kanuna tabi sözleşmeli subay olarak geçen hizmetlerin memurun kazanılmış hak aylığında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hk. (26/08/2015-5528)
27 TIKLAYINIZ ÖZET: 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa tabi subaylıkta geçen süre ile 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu’na tabi uzman erbaşlıkta geçen sürenin memurun kazanılmış hak aylığında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği ile ek göstergeleri hk. (22/11/2016-6802)
28 TIKLAYINIZ ÖZET: Uzman jandarma olarak geçen sürelerin memurun kazanılmış hak aylığında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği ile üst öğrenim intibakı hk. (8/10/2017-5347)
29 TIKLAYINIZ ÖZET: Sınav neticesinde Devlet memurluğuna atanan personelin, öğretim görevlisi olarak geçirdiği hizmet sürelerinin kazanılmış hak aylık derece ve kademesinde değerlendirilip değerlendirilemeyeceği hk.(15/10/2017-5492)