Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğüne Ait Görüşler

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı Maddesinin "Ortak Hükümler" Bölümünde Belirtilen Hükümlerin 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanununa Tabi Personel Hakkında Uygulanıp Uygulanmayacağı Hk.

1416 Sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanununa Göre Hizmet Değerlendirilmesi Hk.

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Geçici 70 inci Maddesinin Uygulanması Hk.

6009 Sayılı Kanunun 52 nci Maddesi İle Eklenen Hükmün Yürürlük Tarihi Hk.

Uçakla Seyahatlerde Çeşitli Sebeplerle Ödenen Cezaların Kurum Bütçesinden Karşılanıp Karşılanamayacağı Hk.

Yüksekokul Müdür ve Müdür Yardımcılarının Ders Yüklerine Yönelik Düzenlemelerin Meslek Yüksekokulları Müdür ve Müdür Yardımcılarının Ek Ders Ücretlerinin Hesaplanması Sırasında Dikkate Alınıp Alınmayacağı Hk.

Doçent Unvanını Alanların Ek Ders Ücretleri Hk.

5793 Sayılı Kanunun 4 üncü Maddesi İle Yapılan Değişiklik Uyarınca %150 Oranında Katkı Payından Yararlanacak Personel Kapsamına Araştırma Görevlileri İle Uzmanların Dahil Edilip Edilmeyeceği Hk.

Döner Sermaye Katkı Payı Hk.

Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme Ödenmesi Hk.

Fazla Çalışma Ücreti Hk.

Fazla Çalışma Ücretinin, İlgililerin Yıllık ve Mazeret İzinleri Sırasında Ödenip Ödenemeyeceği Hk.

3843 Sayılı kanunun 12 nci Maddesine Göre Fazla Çalışma Ücreti Ödenip Ödenmeyeceği Hk.

Faturaların Zamanında Ödenmemesi Nedeniyle Tahakkuk Ettirilen Gecikme Zammının Merkezi Yönetim Bütçesinden Ödenmesi Hk.

Fiilen Eğitim-Öğretime Başlanmayan Yükseköğretim Kurumlarının Kadrolarında Bulunan Öğretim Elemanlarına Geliştirme Ödeneği Ödenip Ödenmeyeceği Hk.

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 40 ıncı Maddesinin (b) Bendi Uyarınca Görevlendirilen Öğretim Elemanlarına Geliştirme Ödeneği Ödenmesi Hk.

Giyecek Yardımı Hk.

Teknik Hizmetler Sınıfında Görevli Olup İmar ve Afet Şube Müdürlüğüne Vekalet Eden Personele, Giyecek Yardımı Yapılıp Yapılmayacağı Hk.

Güvenlik Görevlilerine Verilecek Giyecek Yardımı Hk.

Hizmet Değerlendirilmesi Hk.

Hizmet Değerlendirilmesi Hk.(2)

Dekanlık Görevleri Sona Erenlerin Yeni Atama Yapılıncaya Kadar Vekaleten Görevlendirilmeleri Halinde İdari Görev Ödeneği Ödenip Ödenmeyeceği Hk.

İdari Görevlere Vekaleten Yapılan Atamalarda İdari Görev Ödeneği Ödenip Ödenmeyeceği Hk.

İdari Görevlere Tedviren Atananlara İdari Görev Ödeneği Verilip Verilemeyeceği Hk.

İdari Görevlerde Bulunanlara Döner Sermaye Payı Ödenmeyeceği Hk.

Açıköğretim Fakültesi Danışmanlık Hizmetlerinin Yürütülmesine Yardımcı Olmak Üzere Görevlendirilen Personele, Fazla Çalışma Ücreti Ödenip Ödenmeyeceği Hk.

Jüri Ücreti Hk.

Kamu Harcamalarında Ek Mali Yükler Hk.

Yüksek Lisans Ve Doktora Öğrenimi Yapan Akademik Personele Uygulanacak Kademe İlerlemesi Hk.

Mazeret Nedeniyle Sonradan Telafi Edilen Dersler İçin Ödenecek Ek Ders Ücreti Hk.

Ortak Eğitim Ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmeliğin 10 uncu Maddesinde Yer Alan “Projenin Yürütülmesine İlişkin Her Türlü Gider” Hk.

Sınavlarda Görevli Öğretim Elemanlarına Sınav Ücreti Ödenip Ödenmeyeceği Hk.

Memuriyet Mahalli Dışında Üniversitenin Başka Bir Biriminde Görevlendirilenlere 6245 Sayılı Harcırah Kanunu Uyarınca Sürekli Görev Yolluğu Ödenip Ödenmeyeceği Hk.

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 35 inci Maddesi Uyarınca Geçici Olarak Başka Bir Üniversiteye Tahsis Edilen Araştırma Görevlilerine Sürekli Görev Yolluğunun Hangi Üniversite Tarafından Ödeneceği Hk.

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kapsamında Elde Edilen Gelirler Hk.

Süreklilik Arz Eden Hizmetler İçin Yapılan Görevlendirmelerde Sürekli Görev Yolluğu mu / Geçici Görev Yolluğu mu Ödeneceği Hk.

Yabancı Uyruklu Personele Aile Yardımı Ödenmesi Hk.

Devlet Memurlarına Yapılacak Yemek Yardımı Hk.

Yurt Dışında Geçen Hizmet Sürelerinin Değerlendirilmesi Hk.

Yükseköğretim Kurulunca Sağlanan Desteklerin Bütçelendirilmesi Hk.