Ethical Values ​​Legislation List

Uluslararası Etik Mevzuat Listesi Formu için Tıklayınız

OECD Uluslararası Ticari İşletmelerde Yabancı Kamu Görevlilerine Verilen Rüşvetin Önlenmesi Sözleşmesi için Tıklayınız

Yolsuzluğa Karşı Özel Hukuk Avrupa Konseyi Sözleşmesi için Tıklayınız

Yolsuzluğa Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi için Tıklayınız

Yolsuzluğa Karşı Ceza Hukuku Avrupa Konseyi Sözleşmesi için Tıklayınız

Ulusal Etik Mevzuat Listesi için Tıklayınız

Anayasa ve Kanunlar

1- Türkiye Cumhuriyeti Anayasası (1982) için Tıklayınız

2- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu için Tıklayınız

3- 1156 Sayılı Kanuna Mugayir ve Tediye Muamelatını İhbar Edenlere İkramiye İtasına Dair Kanun için Tıklayınız

4- 2531 Sayılı Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları İşlere Dair Kanun için Tıklayınız

5- 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Kanunu için Tıklayınız

6- 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu için Tıklayınız

7- 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu için Tıklayınız

8- 5176 Sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun için Tıklayınız

9- 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu için Tıklayınız

10- 6085 Sayılı Sayıştay Kanunu için Tıklayınız

Yönetmelikler

1- Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik için Tıklayınız

2- Denetim Görevlilerinin Uyacakları Meslekî Etik Davranış İlkeleri Hakkında Yönetmelik için Tıklayınız

3- Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları Hakkında Yönetmelik için Tıklayınız

4- Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik için Tıklayınız

5- Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul Ve Esaslara İlişkin Yönetmelik için Tıklayınız

Genelgeler

1- Hediye Alma Yasağına İlişkin Genelge 2007-1 için Tıklayınız

2- Kamu Konutlarının Tahsis İşlemlerine İlişkin Genelge (2008-1) için Tıklayınız

3- 24 Kasım Öğretmenler Gününe İlişkin İlke Kararı (2008-2) için Tıklayınız

4- Hediye Alma Yasağına İlişkin Genelge (2011-1) için Tıklayınız

5- Başbakan ve Bakanların Uğurlanma ve Karşılanmaları, Seyahatler ve Hediye Uygulaması hakkında Başbakanlık genelgesi (2005-16) için Tıklayınız

6- Kamu Görevlileri Etik Kurulu''na İlişkin Başbakanlık Genelgesi (2004-27) için Tıklayınız

7- Türkiye''de Saydamlığın Artırılması ve Yolsuzlukla Mücadelenin Güçlendirilmesi Stratejisi hakkında Başbakanlık Genelgesi (2009-19) için Tıklayınız