Internal Control and Preliminary Financial Control Branch Directorate

                    
                              
İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Şube Müdürlüğü Görevleri

a) Ön Mali Kontrol İşlemleri
  1-Taahhüt Evrakı ve Sözleşme Tasarıları
  2-Sözleşmeli Personel Sayı ve Sözleşmeleri
  3-Yan Ödeme Cetvelleri
  4-Kadro Dağılım Cetvelleri
  5-Ödeme Emri Belgeleri ve Eklerinin Ön Mali Kontrol İşlemleri
  6-Doğrudan Temin %10 Limit Kontrolü
  7-Mal Alımı, Hizmet Alımı ve Yapım İşi Ödeme Evraklarının Tetkiki
       7.1-İhale Usulü
       7.2-Doğrudan Temin Usulü
 
b) İç Kontrol İşlemleri
  1-İç Kontrol Sisteminin oluşturulması ile ilgili işlemler
  2-İç Kontrol Eylem Planın revize edilmesi ile ilgili işlemler

Alanı ile ilgili konularda görüş vermek.