Hakkımızda
Misyonumuz
Merkezin Misyonu Ülkemizin Petrol ve Doğal Gaz konularında gelişmesini sağlamak için gerekli araştırmaları yapmaktır.

Vizyonumuz
Kurumun Vizyonu ilk etapta bir laboratuvar kurup gerekli çalışmalara mümkün olduğunca erken bir sürede çalışmalara başlamaktır. Merkezimizin en kıymetli değerleri arasında bulununan noktaların en önde geleni Üniversitemizin Türkiye'nin petrol sektörünün merkezinde olmasıdır. Kurumumuzun Hedefi Ulusal ve Uluslararası ortamlarda Üniversitemizi en iyi şekliyle temsil etmekdir.
Merkezimizin Yönetmelikte çerçevelenmiş bulunan Araştırma Hedef ve ilgili stratejileri aşağıda listelenmiş olduğu gibidir:
 • Ulusal ve uluslararası eğitim ve araştırma kuruluşları ve ülkemizdeki diğer Petrol Araştırma kurumları ile ilgili konularda işbirliği yapmak,
 • Petrol, doğalgaz ve jeotermal kaynaklarıyla ilgili araştırma, inceleme, ölçüm, izleme çalışmaları yapmak, uygulanabilir yöntemler elde etmek ve yapılan faaliyetlere teknik katkıda bulunmak,
 • Bölgesel, ulusal ve uluslararası bilimsel ve teknik çalışmalar kapsamında kurs, kongre, seminer, konferans ve diğer bilimsel toplantıları düzenlemek,
 • Araştırma, inceleme, geliştirme ve uygulama projesi yapmak, benzer kuruluşlarla ortaklaşa iş yapmak ve bu konulardaki çalışmaları desteklemek,
 • Petrol, doğalgaz ve jeotermal endüstrisinin test, analiz ve fizibilite, kuyu programları taleplerini karşılamak,
 • Araştırma ve uygulama çalışmaları sonunda sağlanan bulguların gizlilik kapsamına girmemesi kaydıyla; bilimsel ve teknik faaliyetlerin yürütülmesi için genel usuller çerçevesinde her türlü iç ve dış yazışmaları yapmak, bilimsel ve teknik verileri açıklayan rapor, bülten, proje, kitap, dergi ve benzeri yayınlar yapmak,
 • Üretilen ve geliştirilen yöntemleri ve teknolojiyi danışmanlık ve eğitim kursları aracılığıyla endüstriye aktarmak,
 • İlgili yerli-yabancı kurum ve kuruluşlar ile Merkez arasında sanayi iş birliğini geliştirmek,
 • Merkez ile üniversiteler arasında iş birliğini sağlamak,
 • Petrol, doğalgaz ve jeotermal kaynaklarının aranmasını, üretilmesini teşvik etmek amacıyla uygun teknolojinin geliştirilmesi ve transferi ile ilgili proje danışmanlık çalışmalarını yürütmek,
 • Merkezi ulusal ve uluslararası alanda petrol, doğalgaz ve jeotermal araştırma konusunda politika belirleyen, proje geliştiren bir kuruluş haline getirmek için gerekli çalışmaları yapmak,
 • Üniversite ve yüksekokul öğrencilerine petrol, doğalgaz ve jeotermal enerji araştırma ve geliştirme bilincini kazandırmak,
 • Yürütülmekte olan araştırma projeleri ile Yüksek Lisans ve Doktora tez konularında enerji sektörünün bilgilendirilmesini sağlayacak bir mekanizma oluşturmak ve tez konularının seçiminde; öğretim elemanları tarafından yürütülen araştırmalarda iş dünyasının beklentilerinin göz önünde bulundurulmasını ve çalışmaların sonuçlarının sektör ile paylaşılmasını sağlamak,
 • Petrol, Doğalgaz ve Jeotermal alanına giren; geliştirme, kalite artırımı ve ürün güvenliğine yönelik Ar-Ge çalışmalarının yapılabilmesi için Üniversitenin çeşitli birimlerinde mevcut laboratuvar ve benzeri tesislerden yaygın ve etkin bir biçimde yararlanılmasını sağlamak,
 • Sektördeki kuruluşlarla ortak projeler üretilmesi için Ar-Ge projelerine destek veren kurum veya kuruluşlarla ortak çalışmalarda bulunmak ve planlamak,
 • Araştırma ve geliştirme amaçlı ortak projelerde kullanıma sunulabilecek teknik altyapı için Üniversite'de mevcut laboratuvar ve makine-teçhizat envanter çalışması yürütebilecek birim oluşturmak.