Yönetmelikler

►     Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliği

►     Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

►     Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

►     Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik

►     Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

►     Devlet Memurlarının Şikâyet ve Müracaatları Hakkında Yönetmelik

►     Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmelik

►     Asli Devlet Memurluğuna Atananların Yemin Merasimi Yönetmeliği

►     Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği

►     Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında Tanınan İstihdam Hakkının Kullanımına İlişkin Yönetmelik

►     Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik

►     Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği

►     Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmeliği

►     Kurumlararası Geçici Görevlendirme Yönetmeliği

►     Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar hakkında Yönetmelik

►     Tebligat Kanunun Uygulanmasına Dair Yönetmelik

►     Merkezi Harcama Belgeleri Yönetmeliği

►     Resmi Mühür Yönetmeliği

►     Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

►     Elektronik İmza Kanunun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

►     Taşınır Mal Yönetmeliği

►     Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik

►     Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

►     Lisansüstü Öğrenim Görenlerden Öğretim Yardımcısı Kadrolarına Atanacakların Hak ve Yükümlülükleri İle Tıpta Uzmanlık Öğrencilerinin Giriş Sınavları Hakkında Yönetmelik 

►     Bir Üniversite Adına Bir Diğer Üniversitede Lisansüstü Eğitim Gören Araştırma Görevlileri Hakkında Yönetmelik

►     Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilât ve İşleyiş Yönetmeliği 

►     Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik 

►     Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları İle Yabancı Uyruklu Elemanları Geliştirme Eğitimi Yönetmeliği

►     Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Kurulların Oluşturulması ve Bilimsel Denetim Yönetmeliği 

►     Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği 

►     Akademik Teşvik Ödeneği Hakkında Yönetmelik 

►     Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

►     Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik 

►     Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği 

►     Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programına İlişkin Yönetmelik

►     Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumları Sicil Yönetmeliği 

►     Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği 

►     Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik

►     Doçentlik Yönetmeliği

►     Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği

►     Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği

►     Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

►     Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliği

►     Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik

►     Yurtiçinde ve Yurtdışında Görevlendirmelerde Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik

►     Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

►     Yükseköğretim Kurumlar, Mediko-Sosyal Sağlık, Kültür ve Spor İşleri Dairesi Uygulama Yönetmeliği 

►     Doğum Yardımı Yönetmeliği

►     Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği

►     Kadro İhdası, Serbest Bırakma ve Kadro Değişikliği ile Kadroların Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

►     Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik

►     Pasaport Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik