Kanunlar

►     2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu

►     2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu

►     657 sayılı Devlet Memurları Kanunu

►     2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu

►     3843 sayılı Yükseköğretim Kurumlarında İkili Öğretim Yapılması, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun

►     4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu

►     3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu

►     4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu

►     4857 sayılı İş Kanunu

►     7075 sayılı Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun

►     2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu

►     2828 sayılı Sosyal Hizmetleri Kanunu

►     3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun

►     3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu

►     4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun

►     5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

►     5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu

►     5237 sayılı Türk Ceza Kanunu

►     5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu

►     5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu

►     5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

►     6245 sayılı Harcırah Kanunu

►     6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

►     3795 sayılı Bazı Lise, Okul ve Fakülte Mezunlarına Unvan Verilmesi Hakkında Kanun

►     7179 sayılı Askeralma Kanunu

►     7201 sayılı Tebligat Kanunu

►     6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu

►     5682 sayılı Pasaport Kanunu