K. V. K. K. Aydınlatma Metni
Bu Aydınlatma Metni; 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 10. maddesi uyarınca “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” kapsamında; Batman Üniversitesi’ne bağlı Kütüphanelere üye olunması sırasında toplanan ve süreç içinde işlenecek verileriniz hakkında bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. YORDAM Kütüphane Otomasyon Programı ve KAMREF Kişi Geçiş ve Güvenlik Sistemi üzerinden yapacağınız işlemlerde kişisel verileriniz üniversitemizde “Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı veya Personel Daire Başkanlığı” bünyesinde tutulan kayıtlar aracılığıyla elde edildikten sonra, kişisel verileri veri tabanına işleyen yazılım aracılığıyla otomatik ve otomatik yollarla işlenip, bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla işlenmesi ve aktarılması hakkında veri sorumlusu sıfatıyla Batman Üniversitesi Rektörlüğü tarafından aydınlatılmaktasınız.

Kişisel Verilerinizin Toplanması, İşlenmesi, Amacı ve Hukuki Sebebi;
Aşağıda belirtilen kişisel verileriniz; Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı’na üye olurken girdiğiniz bilgiler, Öğrenci Bilgi Sistemi veya Personel Özlük Sistemi’nde yer alan bilgileriniz ile eşleştirilmektedir.
Kişisel verileriniz;
Kütüphanemizden yapacağınız üyelik ve ödünç alma işlemlerini yürütmek,
Sistem üzerinden diğer Üniversite Kütüphanelerden ödünç bilgi kaynağı talep etmeniz halinde bu işlemleri yürütebilmek amaçlarıyla;
Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.
Adı ve Soyad,
Fakülte ve Bölüm,
İletişim bilgileri (Cep telefonu, dâhili telefon, kişisel veya kurumsal e-posta, ikamet adresi)

Kişisel Verilerinizin Aktarılması, Amacı Ve Hukuki Sebebi;

 Yukarıda belirtilen kişisel verileriniz; kütüphane içinde sağlanan hizmetlerden yararlanabilmeniz amaçlarıyla; bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayanarak, Batman Üniversitesi “Üniversitemiz Sunucularında” korunmakta ve gerekli durumlarda Yordam Bilişim Teknoloji Dan. Eğit. ve Elekt. Sist. San. Tic. A.Ş veya KAMREF Bilişim Teknolojileri A.Ş. ile paylaşılabilmektedir.

❖ Sisteme tanımladığınız ad soyad ve e-posta adresiniz, Sistem üzerinden kütüphanede yer almayan ancak diğer Üniversite Kütüphanelerinden kitap talep etmeniz halinde ANKOS – KİTS sistemleri üzerinden farklı üniversitelerle işbirliği yapmak ve kitap talep işlemlerinizi tamamlamak amaçlarıyla; İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayanarak ilgili mevzuattan doğan bilgi ve belge paylaşımına ilişkin yükümlülüklerini ve ayrıca diğer hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla istek yapılan Üniversite ile paylaşılmaktadır.

 Kişisel Verileriniz, veri sorumlusunun meşru menfaati, kanunlarda açıkça öngörülmesi hukuki sebeplerine dayanarak ilgili mevzuattan doğan bilgi ve belge paylaşımına ilişkin yükümlülüklerini ve ayrıca diğer hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla; ‘’Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşlarına’’ aktarılabilecektir. (Örneğin YÖK, YÖKSİS, mahkemeler.)

Haklarınız – Batman Üniversitesi Rektörlüğü tarafından verilerinizin işlendiği ve Batman Üniversitesi Rektörlüğü’nün verilerinizi veri sorumlusu sıfatı ile işlediği ölçüde kişisel verileriniz bakımından aşağıda bulunan haklara sahipsiniz:
 Herhangi bir kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme;
 İşlenme faaliyetlerine ilişkin olarak bilgi talep etme;
 İşlenme amaçlarını öğrenme;
 Yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılmış olması durumunda bu kişileri öğrenme;
 Eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme;
 İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması veya Batman Üniversitesi Rektörlüğü’nün söz konusu verileri işleyebilmek için hukuki dayanağı veya meşru menfaatinin bulunmaması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme;
 Batman Üniversitesi’nden, yine Batman Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yetkilendirilen ve kişisel verileri işleyen üçüncü kişilerin bu bölüm kapsamındaki haklarınıza saygı duymasını sağlamasını talep etme;
 Kişisel verilerin otomatik sistemler vasıtasıyla işlenmesi sonucu ortaya çıkabilecek aleyhte sonuçlara itiraz etme ve kanuna aykırı bir şekilde işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın tazmin edilmesini isteme.

Veri Sorumlusuna Başvuru – Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre üniversitemizin fiziki adresine yazılı olarak veya kimliğinizin doğrulanabildiği elektronik posta üzerinden üniversitemiz elektronik posta adresine iletebilirsiniz.

Kişisel verilerimin ve özel nitelikli kişisel verilerimin yukarıda açıklanan amaçlar doğrultusunda işlenmesi, aktarılması hakkında aydınlatılarak bilgilendirildim.