Amaç ve Hedeflerimiz
 

Stratejik Amaçlar

Stratejik Hedefler

 
Stratejik Amaç–1 Üniversitenin eğitim-öğretim ve araştırmalarına yönelik Kütüphane dermesini basılı ve elektronik kaynaklar yönünden zenginleştirmek ve ihtiyaç duyulan bölümleri faaliyete geçirmek.
Hedef–1 Yazma ve nadir eser temin etmek.
Hedef–2 En az 3000 Elektronik kitap satın almak.
 
Hedef–3 Elektronik kaynaklar ve veri tabanları aboneliğini eğitim, öğretim amaçları ve maddi imkânları ölçüsünde artırmak. 2021 yılı için hedef en az 5.000 kitap, 50 dergi ve 3 adet veri tabanı aboneliği sağlamak.
 
Stratejik Amaç–2 Kütüphanenin varlık nedeninin “kullanıcılarımız” olduğu ilkesinin bütün etkinliklerimize yön vermesini sağlamak.
Hedef–1 Okuma kampanyaları, Kütüphane Haftası ve Edebiyat Günleri vb. etkinliklerle kullanıcıların Kütüphane çalışmalarına daha aktif katılmasını sağlamak.
Hedef–2 Kullanıcılardan düzenli olarak geri bildirim alınması için çalışmalar yapmak. Bu amaçla kütüphane hizmetlerini değerlendirmek ve geliştirmek amacıyla kullanıcı memnuniyeti anketi ve enformatik analizler yapmak.
Hedef–3 Kullanıcı eğitimlerini sürekli hale getirmek.
Hedef–4 Altı aylık periyotlarla Kütüphane E-Bülten hazırlamak.
Hedef–5 Halkla ilişkiler ve tanıtım faaliyetlerine ağırlık vermek.(Sosyal medya, afiş, broşür vb.)
Hedef -6 Batman ve yöresine ait eserlerin bulunduğu bağımsız bir alan oluşturmak.
Stratejik Amaç–3 Çağdaş bilgi teknolojileri ile donatılmış, ileri araştırma imkânlarının sunulduğu bir bilgi merkezi olmak. Hedef–1 Görsel-işitsel koleksiyonu oluşturmak, üniversitemizdeki eğitim ve öğretim çalışmalarını desteklemek ve kullanıcılarımızın boş zamanlarını değerlendirmelerine imkân sağlamak
Hedef–2 RFID Güvenlik sistemlerin aksaksız çalışması için gerekli tedbirleri almak.
Hedef–3 Sosyal destek projeleri hazırlamak ve uygulamaya koymak.
Stratejik Amaç–4 Finansal kaynakların gereken düzeye çıkartılması için çaba göstermek ve bu kaynakların ekonomik bir şekilde harcanmasını sağlamak. Hedef–1 Çağdaş standartlara uygun etkinlik, ekonomiklik ve verimlilik esaslarına göre “kütüphane bütçesi’ oluşturmak.
Hedef–2 Maliyeti düşük ve ücretsiz olan  bilgi kaynaklarını sağlamaya yönelik araştırmaları arttırmak.
Hedef–3 Dövizdeki dalgalanmalardan en alt düzeyde etkilenmek için daha fazla çaba harcamak.
Stratejik Amaç–5 Hizmet alanlarını ergonomik bir duruma getirmek. Hedef–1 Hizmet alanlarının bakım/onarım ve temizlik ihtiyaçlarının etkin yapılmasını sağlamak.
Hedef–2 Cilt atölyesi kurmak.
Hedef–3 Medya Kütüphanesi binasını bilgi hizmetini en etkin verecek şekilde güvenli ve kullanılabilir hale getirmek ve üst katında bulunan serbest çalışma alanının ısıtma ve soğutma problemlerinin giderilerek aktif hale getirmek.
Stratejik Amaç–6 Kurumsal Arşiv çalışmalarını hızlandırmak Hedef -1 Üniversitenin Bilimsel Hafızasını oluşturacak, Kurumsal Arşiv çalışmalarının desteklenmesini sağlamak.
Hedef -2 Üniversitemiz personelinin ürettikleri çalışmaların %50’sini yılsonuna kadar dolaşıma sokmak.