Yönetim Sistemi Politikası

YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI

Batman Üniversitesi kurumsal kimliği misyonu ve vizyonu doğrultusunda kurumsal bilgi üretimini ve kullanımını desteklemektedir. Üniversitemiz, etkin yönetim anlayışını, açık, adil, şeffaf, hesap verebilen, sorumlu ve etik ilkelere bağlı bir yönetim tarzı ile sürdürmektedir. Bu bağlamda tüm kaynakların etkin ve verimli kullanılmasındaki süreçleri titizlikle izleyen, kurumsal bilginin korunmasını ve güvenirliğini güvence altına alan sürdürülebilir bir yönetim sistemi politikasını benimsemektedir.
 

Temel Değerler

Üniversitenin yönetim sistemi politikasının dayandığı temel değerler şunlardır:
 • Şeffaflık ve hesap verebilirlik,
 • Kaynakların etkin ve verimli kullanımı,
 • Katılımcılık,
 • İnsan hakları ve evrensel değerlere bağlılık,
 • Çağdaş ve Yenilikçi değerler,
 • Sürdürülebilir çevrecilik
 

Yönetim Sistemi Stratejileri
 

 • Akademik ve idari personelin ihtiyaçları doğrultusunda bireysel ve meslek gelişimlerini destekleyecek yapılandırılmış, sistematik hizmet içi eğitim programlarının sürdürülebilirliğinin sağlanması,
 • Akademik ve idari personel için uygulanan teşvik ve ödüllendirme politikalarının sürdürülebilirliğinin sağlanması,
 • Kurum kültürü ve aidiyet duygusunun oluşturulması için üniversite personeline gerekli uyum eğitimlerinin verilmesi,
 • Karar alma süreçlerinde ilgili iç ve dış paydaşların aktif yer alması ve etkin katılımının sağlanması,
 • Çağdaş ve bilimsel eğitim anlayışına uygun lisans ve lisansüstü programların güçlendirilmesi,
 • Merkez ve Batı Raman Yerleşkelerinde sosyal tesis imkânlarının sağlanması,
 • Engelsiz üniversite koşul ve standartlarının sağlanması,
 • Bilgi yönetim sistemlerinin yaygınlaştırılması,
 • Akıllı kent çalışmaları kapsamında “sanal kampüs” uygulamasının hayata geçirilmesi,
 • Tüm paydaşları kapsayacak şikâyet ve öneri sisteminin oluşturulması ve gelen görüşlerin etkili ve sonuç doğuracak biçimde değerlendirilmesi,
 • Üniversitemiz sosyal medya hesaplarının etkileşiminin artırılması,
 • Batman kenti ve üniversitenin aktif tanınırlığını sağlayacak ulusal ve uluslararası bilimsel ve kültürel etkinliklerin düzenlenmesi
 

Yönetim Sistemi Hedefleri

 • Açık, adil, şeffaf, hesap verebilen, sorumlu ve etik kurallara uygun bir yönetim tarzı ile hareket etmek,
 • Kurumsallaşmış ve rekabet gücüne sahip bir “şehir üniversitesi” olarak kamu, sanayi, STK ve tüm paydaşlarla işbirliği ile toplum yararına projeler üreten, bölge ve ülke kalkınmasına katkı sağlayan girişimci ve yenilikçi bir üniversite olmak,
 • Kaynakları etkin ve verimli kullanarak, tüm paydaşlar için kalite odaklı üniversite ortamı oluşturmak,
 • Çalışanların Batman Üniversitesine ait olma bilinci ve gururu ile hareket etmelerini sağlamak,
 • Kurum içerisinde liyakata dayalı sistem kurmak ve geliştirmek,
 • Çalışanlar ve öğrenciler için her türlü engelleri ortadan kaldırarak engelsiz bir üniversite olmak,
 • Her alanda sorunların çözülmesinde ve yönetime katkı sağlanmasında kadınların daha fazla söz sahibi olmasını sağlamak,
 • Tüm paydaşlar ile bilgi paylaşımı yapmak, İş sağlığı ve güvenliği kapsamında tüm personelin kendilerini güvende hissedeceği bir ortamı oluşturmak,
 • Evrensel düşünen yereli gözeten politikası ile şehrin sosyo-kültürel yaşayan değerlerini tanıtmak,
 • Hareketli yaşamı geliştirmek için alt yapı imkânları sunmak,
 • Üniversitemizde ders dışı etkinliklerle öğrencilerin sosyal gelişimlerine katkı sağlamak,
 • Doğa ve çevreye olan duyarlılığın gelişmesine katkıda bulunmak.
 • Hizmet-içi eğitim programlarının hazırlanması, uygulanması, sonuçların ölçülmesi ve değerlendirilmesi,
 • Batman Üniversitesi Personel Ödül Yönergesinin uygulanabilirliğini sağlamak,
 • Tüm birimlerde komisyonlardaki görev dağılımının yeterli düzeyde farklı alanlardaki tüm personelden sağlamak,
 • Akademik personel alım sürecinin dijital ortamda yürütülmesi,
 • Öğrenci yatay geçiş işlemlerinin dijital ortamda yürütülmesi,
 • Tüm duyuru ve etkinliklerin sosyal medya hesaplarından da gerçekleştirilmesi,
 • Web sayfalarının güncelliğinin korunması,
 • Yöneticilerin performansının değerlendirilmesini mümkün kılacak araçlar ve yöntemler geliştirmek,
 • Hazırlanacak/Güncellenecek Yönerge, Yönetmelik vb. çalışmalarda tüm birimlerden ve paydaşlardan görüş ve fikir talep etmek,
 • İç ve dış paydaşların tatmin düzeylerinin düzenli ölçülerek, elde edilen bulgular neticesinde sorunların çözüme kavuşturulması
 • Üst yönetim ile diğer birimler arasında güçlü bir aile bağı oluşturmak için çeşitli etkinlikler düzenlenmek,
 • Kaynakları etkin ve verimli kullanarak, tüm paydaşlar için kalite odaklı üniversite ortamı oluşturmak.