Bildiri Gönderim Kuralları
Özetleri kabul edilen bildirilerin tam metinleri aşağıdaki rehbere göre hazırlanmalıdır.

-Gönderilen tüm çalışmalar Bilim Kurulu tarafından değerlendirilecektir. Bildiriler isc@batman.edu.tr adresine mail olarak gönderilmelidir.

-Çalışma metinleri 10 sayfayı aşmamalıdır (şekiller, tablolar, kaynakça ve ekler dâhil). Sayfa sınırını aşan metinler değerlendirmeye alınmayacaktır.

-Gönderilen tam metin bildiriler, MS Office Word (*.doc, *.docx) formatında olmalıdır.

-Tam metin bildiriler aşağıdaki bölümlerden oluşmalıdır (Araştırmanın/Çalışmanın türüne bağlı olarak bölümler değişiklik gösterebilir).
 
  • Giriş
  •  Araştırmanın alan yazını (literatür), arka plan bilgisi
  • Amaç, yöntem
  • Bulgular
  • Sonuç ve öneriler
  • Var ise teşekkür ve ekler
  • Kaynakça
-Tam metin bildirilerin yazım dili Türkçe ve İngilizce’dir.

-Tam metin bildirilerde, çalışmayı kısaca açıklayan özet, çalışmanın neden yapıldığını, önemini, katkısını ve temel amacını vurgulayan bir giriş kısmı olmalıdır.

-Bildiri özeti en fazla 250 kelimeden oluşmalıdır. “Özet” başlığı son yazara ait bilgilerden sonra 1 satır boşluk bırakılarak sola yaslı, kalın ve ilk harfi büyük olarak yazılmalıdır. Özet Times New Roman (10 punto) iki yana yaslı olmalıdır. 1 satır aralığında yazılmalıdır. Kısa özetin hemen alt satırında anahtar kelimelere yer verilmelidir. Gönderilen bildirilerde en fazla 5 anahtar kelime kullanılmalıdır.

-Özet kısmından itibaren kullanılacak yazı karakteri Times New Roman (12 punto) olmalıdır. Metin iki yana yaslı ve 1,5 satır aralığında yazılmış olmalı, paragraflar arasında boşluk “önce ve sonra 6 nk” olarak ayarlanmalı ve satır başı girintisi yapılmamalıdır.

-Kenar payı için 2,5 cm. boşluk bırakılmalıdır (sağ, sol, üst ve alt). Bu özellikler, dipnot, kaynakça, alıntı, ek bölümleri kapsayacak biçimde tüm yazı için geçerlidir.

-Çalışmanın ana başlığı 14 punto, kalın, ortalı ve tüm harfleri büyük olarak yazılmalıdır. Diğer başlıklar ise 12 punto, sola yaslı, kalın ve kelimelerinin ilk harfleri büyük diğerleri küçük yazılmalıdır. “Özet”, “Abstract” ve “Kaynakça” hariç tüm başlıklar numaralandırılmalıdır.

-Ana başlığın 1 satır altından başlayarak yazar(lar)ın adı ilk harfi büyük, soy soyadı tamamı büyük harfle ve kalın olarak yazılmalıdır. Her yazara ait dipnotta yazarlara ait unvan (öğrenci ya da akademik unvan), kurum bilgileri ve iletişim bilgileri ile e-posta adresleri bulunmalıdır. Yazar(lar)a ait bilgiler dipnotta yer almalı ve iki yana yaslı Times New Roman (10 punto) italik şekilde yazılmalıdır.

-Araştırmada elde edilen veriler, tablo, grafik ve şekillerle sunulmalıdır. Metin içindeki tüm tablo, grafik ve şekiller sıra numarası ile (Şekil 1, Tablo 1, Grafik 1) kendi içinde numaralandırılmış ve isimlendirilmiş olmalıdır. Tablo, grafik ve şekil başlıkları üstte, sayfaya ortalanmış, kalın ve yalnızca kelimelerin baş harfleri büyük olacak şekilde yazılmalıdır. Tablo, grafik ve şekillerin varsa kaynakları; tablo, grafik ve şekillerin hemen altında metin içi atıf kurallarına uygun olarak verilmelidir. Tablo, grafik ve şekillerin içeriğinin sayfaya sığmaması durumunda, daha küçük puntolar tercih edilebilir. Tablolarda istatistiksel anlamlılık düzeyleri yıldız (*) işaretiyle verilmelidir (p<0.05 için *, p<0.01 için ** ve p<0.001 için ***).

-Atıflar metinde, parantez içinde (yazar soyadı, yayım yılı:sayfa numarası) biçiminde verilmelidir (Örn: Robbins & Judge, 2007:23). Metin içinde yapılan tüm atıflar kaynakçada gösterilmelidir. Kaynakça metnin bittiği yerden başlamalıdır. “Kaynakça” sola yaslı, kalın ve ilk harfi büyük bir şekilde yazılmalıdır. Kaynaklar soyadı sırasına göre kaynakçada gösterilmelidir. İlk satır sola yaslı, sonraki satırlar 1.25 cm sol içeriden başlatılmalıdır. Bunun için Paragraf seçeneğindeki "İlk satır" kısmı "Asılı" olarak değiştirilmeli ve değer olarak “1.25” girilmelidir. Kaynak göstermede kullanılan format, APA (American Psychological Association) Style 6th Edition’dır.

Metin içi atıflar ve kaynakça gösterimi için örnekler aşağıda verilmiştir.
Kitap
Meriç, C. (2009). Bu Ülke. İstanbul: İletişim Yayınları.
Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2013). Using Multivariate Statistics (6th ed.). Boston: Allyn and Bacon.
Tüz, M. & Sabuncuoğlu, Z. (2009). Örgütsel Psikoloji. İstanbul: Alfa Aktüel Yayınları
Ülgen, H., & Mirze, S. K. (2020). İşletmelerde Stratejik Yönetim. İstanbul: Beta.

Dergi Makalesi
Demir, İ., (2006). Kyoto Protokolü Amaçlarına Ulaşabilme Yolunda Dünya Enerji Kullanımında Meydana Gelebilecek Değişiklikler. Gazi University Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences, 8 (2), 241-251
Dereobalı, N., Karadag, S., C., Sonmez, N., (2013). Okul Öncesi Eğitim Öğretmenlerinin Çocuk İstismarı, İhmali, Şiddet ve Eğitimcilerin Rolü Konusundaki Görüşleri. Ege Eğitim Dergisi, 14 (1): 50-66.
Doğan, S., & Yılmaz, M. (2020). The Effects of Organizational Culture on Organizational Silence in the Health Institutions. Business & Management Studies: An International Journal, 8(2), 1523-1545.
Wang, C. L., Ahmed, P. K., & Rafiq, M. (2008). Knowledge Management Orientation: Construct Development and Empirical Validation. European Journal of Information Systems (17), 219-235.

Tez
Kaynak, A. B. (2014). İlişki Çatışmalarında Duygu İfade Biçimleri: Yatırım Modeli Açısından Bir İnceleme. (Doktora Tezi). Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
Kaynak, C. D. (2014). ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Uygulamalarının Başarısında Kurum Kültürünün Rolü. (Yüksek Lisans Tezi). Batman Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Batman.

İnternet Kaynakları
http://www.saglikturizmi.org.tr/tr/st-donusum/program (E.T. 01.01.2018)
 
YAZARLARA NOTLAR

-Bildiriler diğer kongre veya dergilerde sunulmamış veya yayınlanmamış olmalıdır.

-Kabul edilen bildiriler elektronik bildiri kitabında yayınlanacaktır. Ancak bildirilerin yayın sürecine dahil edilebilmesi için, bildiri yazarlarından en az birinin 5 Ocak 2023 tarihine kadar özet metin bildirilerini isc@batman.edu.tr adresine göndermeleri ve bu bildirilerin bilim kurulumuz tarafından kabul edilmesi gerekmektedir. Tam metin bildirilerinin ise en geç 15 Şubat 2023 tarihine kadar isc@batman.edu.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir.

-Bir katılımcının birden fazla bildiride ismi olabilmekle birlikte katılımcılar yalnızca iki sözlü bildirinin sunumunu yapabilir.

-Tam metinler kongrenin bitimini takiben en geç bir ay içinde (son gün 15 Şubat 2023) ilgili yazarlar tarafından kongre web sitesinde örneği gösterilmiş olan kaynakça dahil 10 sayfayı geçmeyecek şekilde isc@batman.edu.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir.

-Kongremizde tam metin gönderimi zorunlu değildir. Kongremiz bildiri kitabının ilk bölümünde özet metinler ikinci bölümünde ise tam metinlere yer verilecektir.

-Sunulan bildiriler için ödül uygulaması bulunmaktadır. Jüri tarafından değerlendirilen ve kazanan eserlere ödül belgesi verilecektir. Bu belgeler Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora düzeylerinde olacaktır. Belgeler bilimsel tasdik belgesi değeri taşımaktadır.

-Kabul edilen ve sunulan bildiriler kongre sonrasında kongrenin web sitesinde ilan edilecek ve sunum yapan tüm katılımcılara Katılım Belgesi ile bildiri kitabı “PDF” olarak gönderilecektir. Kabul edilse bile sunulmayan hiçbir bildiri, bildiri kitabında yer almayacaktır. Tüm katılımcılar ilgili bilimsel programa uygun şekilde hareket etmek ve sunumunu gerçekleştirmek zorundadır.

NOT: Sayın katılımcılar uygulama, araştırma ve vaka “İNSAN, HAYVAN, ÇEVRE ve DİĞER MATERYAL” çalışmalarına ilişkin hazırlanan bilimsel çalışmalarda mutlaka “ETİK KURUL ve KURUM İZNİ” alınmak zorundadır. Literatür ve derleme çalışmalar için böyle bir zorunluluk söz konusu değildir. Tezlerden üretilen çalışmalarda mutlaka ilgili tez danışmanının ismi yine çalışmada ikinci yazar olarak yer almak zorundadır. Tezlerden üretilen çalışmalarda mutlaka danışman onayının alınmış ve çalışmada ilgili danışmanın isminin yer alması gereklidir. Bu konuda tüm katılımcılar kongremize göndermiş olduğu çalışmalar üzerinde sorumludur ve yükümlüdür. Oluşabilecek hukuki ve diğer sorunlarda tüm yükümlülük tek taraflı olarak sisteme yayını ve çalışmayı yükleyen yazar tarafına aittir. Kongremiz bu tip olumsuzluklar karşısındaki tüm hukuki ve diğer haklarını saklı tutar. Kongremiz gönderilen çalışmaların daha öncesinde bir başka kongrede sunulmamış, reddedilmemiş ve yayınlanmamış olması şartını aramaktadır. Bu şartlara uygun çalışmalar ilgili katılımcılar tarafından sisteme yükledikleri ve değerlendirmeye alınan çalışmaları doğrultusunda kabul edilmiştir.