Sıkça Sorulan Sorular

 1. Tek ders sınavında başarılı olamayan ya da başarılı olup da gerekli GANO şartını sağlayamayan öğrenciler sınava girecekleri yarıyılın öğrenim harcını öderler
  Tek ders sınavında alınan not ham başarı notu sayılır ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre harfli başarı notuna çevrilir. Başarısızlık halinde, ders sonraki yarıyılda/yılda tekrarlanır veya öğrenci, akademik takvimde belirtilen sonraki tek ders sınavına alınmaz
  Mezuniyeti için azami öğrenim süresini kullanmış yada kullanmamış öğrencilerden, mezuniyeti için gereken tüm derslerden devam şartını yerine getirmiş olan ve tek dersten sorumluluğu kalan veya yarıyıl/yıl sonunda yalnızca bir dersten sorumluluğu kalanlara tek ders sınav hakkı tanınır. Tek ders sınav günü akademik takvimde belirtilir.
 2. Bir dersten başarısız olan ve notunu yükseltmek isteyen öğrenciler bu dersi, "Batman ÜniversitesiÖn Lisans, Lisans Ölçme ve Değerlendirme Esasları Yönergesi" nin 26. maddesinin 6. fıkrasında belirtildiği şekilde tekrar almak zorundadırlar.
  Onur Öğrenci: GANO'su 3,00 ile 3,49 arasında olan öğrenciler onur öğrencisi; Yüksek Onur Öğrencisi: GANO'su 3,50 veya üstü olan öğrenciler ise yüksek onur öğrencisi olurlar.
  Öğrencilerin başarı durumları, bitirdikleri yarıyılda almış oldukları derslere ait YANO ve almış oldukları tüm dersler için hesaplanan GANO ile izlenir. Yıl düzeninde eğitim-öğretim yapan birimlerde, YANO/GANO hesaplarında yarıyıl yerine yıl esas alınır. Bu ortalamalar; ilgili derslerden " "Batman Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Ölçme ve Değerlendirme Esasları yönergesi" ne göre hesaplanır.
  YANO: Bir yarıyıla/yıla ait YANO hesabı için, sadece o yarıyıla/yıla ait dersler GANO: GANO hesabı içinse, öğrencinin almış olduğu tüm dersler göz önünde tutulur Tekrarlanan derslerde alınan en son başarı katsayısı kullanılır. Kayıtlı bulunulan yarıyıl/yıl sonu itibariyle YANO veya GANO belirlenirken öğretim programında belirtilen alınmamış dersler ortalama hesaplarına katılmaz.
  Notlar ve Katsayıları; AA: 4 , BA: 3,5 , BB: 3 , CB: 2,5 , CC: 2 , DC: 1,5 , DD: 1 , FD: 0,5 , FF: 0 , Kısaltmalar: M:Muaf , A.D.: Alınmayan Ders, O.K.D.: Ortalamaya Katılmayan Ders, K.D.: Kapatılan Ders, Y.A.D.: Yerine Alınan Ders, S.D.G.: Seçimlik Ders Grubu
  Ham başarı puanlarının harfli ve dörtlü not karşılıkları (Eksik)
  Birders için HBP, o dersin arasınav ve varsa diğer yarıyıl/yıl içi eğitim-öğretim etkinliklerinden almış olduğu notların ağırlıklı ortalaması ile final veya varsa bütünlemenotu dikkate alınarak hesaplanır. Öğrencinin yarıyıl/yıl içi eğitim-öğretim etkinlikleri ve final sınav notunun HBP'si katkı yüzdesini ilgili dersin öğretim elemanı derse yazılma ve kayıt haftasından önce belirlerve en geç yarıyıl derslerinin ilk haftası içinde öğrencilere duyurulur. Yarıyı/yıl içi etkinliklerinin katkı yüzdesi %40-60 aralığında, final veya varsa bütünleme sınav notunun katkı yüzdesi ise %60-40 aralığındau ygulanır. Ancak öğrenciye duyuru yapılmadığı takdirde yarı yı/yıl içi etkinliklerinin katkı yüzdesi %40, final veya varsa bütünleme sınavnotunun katkı yüzdesi ise %60 olarakuygulanır.
 3. Eğitim dili Türkçe olan programlarımızı kazanan öğrencilerin Yabancı Dil Ders Muafiyet Sınavları akademik takvimde belirlenen tarihte yapılır.
  Üniversitemize kayıt hakkı kazanan öğrencilerin, daha önce devam ettikleri Yükseköğretim programında başarılı oldukları derslerden muaf olabilmeleri için;

  (1) Üniversitemize kayıt oldukları eğitim-öğretim yarıyılının başlamasından itibaren onbeş (15) gün içinde, ilgili Dekanlık/Müdürlüğe muafiyet istedikleri dersleri belirten bir dilekçe vermeleri ve ekine daha önce öğrenim gördüğü Yükseköğretim Kurumu tarafından onaylanmış (mühürlü, kaşeli ve imzalı) ders içeriklerini ve onaylanmış not durum belgesi (transkript) eklemeleri gerekmektedir.

  (2) Öğrenci, başvuru dilekçesinde, daha önce almış ve başarmış olduğu ders/dersler karşılığında hangi ders/derslerden muaf olmak istediğini belirtmek zorundadır.

  (3) Başvurular elden ve şahsen yapılır. İlk kayıt yarıyılındaki, yukarıda belirtilen başvuru süresi dışında (kaydını donduran ve izinli sayılan öğrenciler hariç) başvurular kabul edilmez.

  (4) YÖK tarafından denkliği tanınmayan yurtdışındaki Üniversitelerden alınan dersler için muafiyet ve intibak işlemleri yapılmaz.
 4. Derslerin içeriklerini bulunduğunuz Fakültenin web sayfasından veya ilgili Bölümünden alabilirsiniz.
  Yeterli öğrenci sayısına ulaşılamadığı için açılamayan derslere kayıtlı öğrenciler, açılmayan dersin yerine "Kesin Kayıt" tarihlerinde başka bir ders seçebilir veya ücretlerinin iadesini isteyebilirler.
  Diğer Üniversitelerin yaz okullarından ders almak isteyen üniversitemiz öğrencilerinin, alacakları derslerin ve ders içeriklerinin, haftalık saat ve kredi bakımından eşdeğerliliğinin öğrenci tarafından belgelenmesi bağlı olduğu Fakülte/Yüksekokul tarafından onaylanması gerekmektedir.
  Farklı birimlerden ya da bölümlerden ders alacak öğrenciler bağlı bulundukları Fakülteye/ Yüksekokula dilekçe vererek, ders alacağı Fakülteye/Yüksekokula başvuracaklardır. Uygun görüldüğü takdirde ders alınıp alınamayacağı kesinleşecekktedir.
  Yaz okulu ders ücretleri, dersin açılacağı Fakülteye / Yüksekokula ve toplam (teorik + uygulama) ders saatine göre hesaplanır. Yaz okulu ders ücretleri ayrıca öğrencinin uyruğuna ve dersin eğitim diline göre değişiklik göstermektedir.
  Yaz okulunda Üniversitemizden ders alabilirsiniz. Bunun için ilgili ayda Üniversitemiz web sayfasından ilgili duyuruya bakarak almak istediğiniz dersin "açılması önerilen dersler" listesinde olup olmadığına bakmalısınız. İstediğiniz ders varsa Fakülte Öğrenci İşlerine gelerek Öğrenci belgesi ve kimlik ile birlikte başvuru yapabilirsiniz.
 5. Burs, Öğrenim ve Katkı Kredileri, T.C. vatandaşı yurt içinde ve yurt dışında yüksek öğrenim gören öğrencilere burs / öğrenim ve katkı kredisi vermektedir.
  Burs (karşılıksız burs) Öğrenim Kredisi (karşılıklı burs) Katkı Kredisi (karşılıklı burs)
  Üniversitemiz bünyesinde verilen herhangi bir burs bulunmamaktadır. Ancak; Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu ve Özel Kuruluşların vermiş olduğu bursların işlemleri yapılmaktadır.
 6. Yabancı dil hazırlık sınıfını başarıp bahar yarıyılında derslere başlayan düzensiz durumda olan öğrenciler hazırlık sınıfını güz yarıyılı başında başarmış gibi işlem görürler.
 7. Üniversitenin programları arasında veya Üniversite ile diğer yükseköğretim kurumları arasında Senatonun belirlediği esaslar çerçevesinde yatay geçiş yapılabilir. Lisans programlarının ilk iki ve son iki yarıyılına; önlisansprogramlarının ise birinci ve dördüncü yarıyılına yatay geçiş başvurusu alınmaz. Öğrencinin kayıtlı bulunduğu programda, tamamlamış olduğu dönemlere ait öğretim programında belirtilen tüm dersleri almış ve başarmış olması zorunludur. Kayıtlı olduğu dönemlerde, öğretim programlarında (müfredat) yer alan tüm dersleri almamış olan öğrenciler ya da herhangi bir dersten başarılı olmayan öğrencilerin başvuruları değerlendirmeye alınmaz. Geçiş müracaatı kabul edilen öğrencinin intibak durumu geçiş yapacağı birimin intibak komisyonunca değerlendirilir ve birim yönetim kurulunca karara bağlanır.
 8. İntibak durumunuza göre danışmanınızla birlikte ders seçimi yapabilirsiniz.
  Kayıtlı olduğunuz akademik birimin öğrenci işleri bürosuna giderek şifrenizi sıfırlatmanız gerekir. Şifreniz sıfırlandığında size ilgili birim tarafından herhangi bir şifre verilmeyecektir. Kendiniz obs.batman.edu.tr adresinden Öğrenci Bilgi Sistemi'ne giriş yaparak İlk Şifre Oluşturma işlemini yapmanız gerekmektedir.
  OBS'ye girebilmek için; 1.ADIM: Üniversitemizin web sayfasında obs.batman.edu.tr adresine girerek Öğrenci BilgiSistemini tıklamanız gerekir 2.ADIM: OBS'yi tıkladığınızda "Giriş" alanına girebilirsiniz. Ekranda "İlk Şifrenizi oluşturmak için tıklayın" 3. ADIM: İlk şifre oluşturma bölümünde bilgilerinizi (TC Kimlik No, Baba Adı, Doğum Tarihi) girerek şifre oluşturmanız gerekmektedir. Oluşturduğunuz geçici şifreyi kısa süre içerisinde aktif olarak kullanınız.
 9. Üniversitemizin batman.edu.tr web adresine giriş yaparak kayıt tarihlerini ve Kayıt İçin Gerekli Evrakları öğrenebilirsiniz.
 10. Merkezi yerleştirme işlemi ile bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan adayların kayıtlarını yaptırabilmeleri için Batman Üniversitesinin aradığı tüm koşulları sağlamaları gerekmektedir. Bir adayın ÖSYS Sonuç Belgesinde bir programın/bölümün kazandığının yazılmış olması bu adaya, ilgili programa/bölüme öngördüğü diğer koşulları taşımadan kayıt yaptırma hakkı vermez.
  Özel yetenek sınavı sonucu yerleştiyseniz, akademik takvimde belirtilen günlerde kesin kaydınızı yaptırmanız gerekmektedir. Kesin kaydınızı yaptırmazsanız, kayıt hakkınızı kaybedersiniz ve yerinize yedek aday alınır. Kayıt için gerekli evraklar konusunda Üniversitemizin batman.edu.tr web adresine giriş yaparak kayıt tarihlerini ve Kayıt İçin Gerekli Evrakları öğrenebilirsiniz .
  İstenen belgelerin aslı veya Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından onaylanmış örneği kabul edilir.
  Kendisinin başvurması mümkün olmayan durumdaki öğrenci adayları, vekâletname ile (noterden alınacak belge) kayıt yaptırabilirler. Posta yolu ile kayıt yapılmaz.
  Öğrenci İşleri Daire Başkanlığımızın batman.edu.tr web adresine giriş yaparak yeni kayıt duyurusu üzerinden gerekli bilgileri edinebilirsiniz.
 11. Öğrencinin bir dersten mazeret sınavına alınıp alınmayacağını ilgili birimin yönetim kurulu karara bağlayıp, mazeret sınavının hangi tarihte, nerede ve ne şekilde yapılacağını tespit ve ilan eder. (2) Hastalık nedeniyle sınavlara giremeyen öğrencilerin durumlarını, bir sağlık kurumundan alınmış sağlık raporu ile belgelemeleri gerekir. Yakınlarının ölümü, doğal afet ve benzeri durumlardaki mazeretlerini belgeleyen öğrencilerin ilgili dersler için mazeret sınavı hakkından yararlanıp yararlanamayacağı ilgili birimlerin yönetim kurullarında karara bağlanır. (3) Mazerete gerekçe olan belgelerin, düzenlendiği günden itibaren izleyen beş iş günü içerisinde ilgili bölüm/program başkanlığına dilekçe ile sunulması gerekir. Bu sürenin aşılması halinde, başvurular işleme konulmaz. Mazeret sınavına girmeyen öğrencilere yeni bir mazeret sınav hakkı verilmez. (4) Sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerde Ülkemizi, Üniversitemizi ve Fakülte/ Yüksekokulları temsil etmek için görevlendirilen öğrencilere, katılamadıkları sınavlar için ilgili birim yönetim kurulu kararı ile mazeret sınav hakkı verilir. (5) Mazeret sınavlarının kapsamı, dersi veren öğretim elemanı tarafından belirlenir.
  Öğrenciler mazeretli oldukları günler içinde yapılan sınavlara katılamazlar. Mazeretli olup da sınavlara katılan öğrencilerin mazeretleri kabul edilmez.
  Öğrencinin bir dersten mazeret sınavına alınıp alınmayacağını ilgili birimin yönetim kurulu karara bağlayıp, mazeret sınavının hangi tarihte, nerede ve ne şekilde yapılacağını tespit ve ilan eder.

  (2) Hastalık nedeniyle sınavlara giremeyen öğrencilerin durumlarını, bir sağlık kurumundan alınmış sağlık raporu ile belgelemeleri gerekir. Yakınlarının ölümü, doğal afet ve benzeri durumlardaki mazeretlerini belgeleyen öğrencilerin ilgili dersler için mazeret sınavı hakkından yararlanıp yararlanamayacağı ilgili birimlerin yönetim kurullarında karara bağlanır.

  (3) Mazerete gerekçe olan belgelerin, düzenlendiği günden itibaren izleyen beş iş günü içerisinde ilgili bölüm/program başkanlığına dilekçe ile sunulması gerekir. Bu sürenin aşılması halinde, başvurular işleme konulmaz. Mazeret sınavına girmeyen öğrencilere yeni bir mazeret sınav hakkı verilmez.

  (4) Sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerde Ülkemizi, Üniversitemizi ve Fakülte/ Yüksekokulları temsil etmek için görevlendirilen öğrencilere, katılamadıkları sınavlar için ilgili birim yönetim kurulu kararı ile mazeret sınav hakkı verilir.

  (5) Mazeret sınavlarının kapsamı, dersi veren öğretim elemanı tarafından belirlenir.
  Haklı ve geçerli nedenlerle sınavlara giremeyen öğrenciler, mazeretlerini sınav tarihini takip eden beş iş günü içerisinde ilgili birime yazılı olarak bildirir.
 12. Bir lisans programını tamamlamayan veya tamamlayamayan öğrencilerden; ilgili lisans programının birimlere göre değişiklik gösteren yarıyıllarının bütün derslerinden başarılı olan öğrencilere, başvurmaları halinde önlisans diploması verilir. Önlisans diploması almak için yapılacak başvurular herhangi bir süre ile sınırlı değildir. Önlisans diploması almayla ilgili olarak; 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.
  Diploma Eki-DE (Diploma Supplement-DS): Uluslararası şeffaflığı, akademik ve mesleki yeterliklerin tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu, Avrupa Konseyi ve UNESCO/CEPES tarafından geliştirilen bir model çerçevesinde bir yükseköğretim programından mezun olanların diplomalarına ek olarak verilen ve mezun olunan programın niteliği, düzeyi, içeriği ve kapsamı hakkında bilgi veren belgedir.
  Önlisans/lisans öğrenimini tamamlayan ve GANO'su 3,00 ile 3,49 arasında olan öğrenciler, onur öğrencisi; GANO'su 3,50 veya üstü olan öğrenciler ise yüksek onur öğrencisi olarak mezun olurlar. Bu bilgi, öğrencinin not döküm belgesi ve diploma ekinde belirtilir.
  Üniversitemizde aktif öğrenciler birimlerinin eğitim sürelerine göre belirlenen önlisans dönemlerini başarı ile tamamladıkları taktirdeönlisans diploması, kaydını sildirdiği taktirde ise lise diplomasını alabilir. Kayıtlı olunduğu sürece belirtilen belgeleri almak mümkün değildir.
 13. (1)HBP'lerher birim için belirlenen tarihler arasında, sorumlu öğretim elemanı tarafından ilan edilir. Ancak öğrencilerin başarı durumları ve harf notları ile ilgili bilgi verilmez.

  (2) HBP ilanını izleyen üç iş günü içinde sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar ilgili dekanlığa/müdürlüğe yazılı olarak yapılır. İtiraz; ilgili dekan/müdür tarafından kurulan biri sınavı yapan öğretim elemanı olmak üzere, en az üç kişilik ilgili komisyonca, itiraz süresini takip eden 3 iş günü içinde incelenerek, kesin karara bağlanır. Kesin karara bağlanan not değişiklikleri bu maddenin 3. fıkrasındaki usule uygun olarak Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na gönderilir.

  (3) Notlarla ilgili herhangi bir maddi hatadan kaynaklanan düzeltme talepleri, dersi veren öğretim elemanının başvurusu, bölüm başkanlığının önerisi ve birim yönetim kurulu kararı ile sınav sonuçlarının ilanından itibaren en geç bir hafta içinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına gönderilir.

  (4) BDS'nin kullanıldığı derslerde bu maddenin 2. ve 3. fıkralarındaki düzeltme taleplerinde belirtilen harf notları yeni bir değerlendirme yapmaksızın final sınavı sonunda oluşan harf not aralıkları dikkate alınarak belirlenir. Mazeret sınavlarına ait düzeltme taleplerinde ise harf notları bu Yönergenin 39. Maddesine göre belirlenmektedir.
 14. AKTS-Avrupa Kredi Transfer ve Biriktirme Sistemi (ECTS-EuropeanCredit Transfer andAccumulationSystem), Avrupa ülkeleri arasında kredi transferi ile eğitim sistemlerinin şeffaflığını arttırmak, öğrenci hareketliliğini kolaylaştırmak ve genel olarak bir akademik yıl içerisinde bir öğretim programından hedeflenen öğrenme çıktılarına ulaşabilmek için öğrenenin harcadığı zamanın (iş yükünün) 60 kredi olarak kabul edildiği ve derslerin kredilendirildiği kredi sistemidir.
 15. Tekrar edilen derslerde, ders teorik bir ders ise ve devam şartı yerine getirilmiş ise tekrar devam koşulu aranmaz. Uygulamalı derslerin tekrar edilmesi durumunda ise, ilk defa kayıt olunan bir derste aranan koşulların yerine getirilmesinin gerekip, gerekmediği ilgili bölüm/program kurulu tarafından karara bağlanır.
  MADDE 26-

  (1) Öğrencilerin öğrenimlerine ilişkin genel durumları Üniversite öğrenci bilgi sistemi (OBS) ile takip edilir.

  (2) Öğrencinin, Üniversitede öğrenim gördüğü süre içinde başarı durumunun ölçüsü olan AGNO, her yarıyıl/yıl ve yaz okulunun sonunda yeniden hesaplanır.

  (3) Öğrencinin "FF", "FD", "DD", "DC" harf notları varsa, öncelikle zorunlu veya seçmeli fark etmeksizin bu dersleri tekrar alması gerekir. Ancak bu derslerin programdan çıkarılan dersler olması durumunda, öğrenciler, bunların yerine kayıtlı oldukları program/bölüm tarafından uygun görülen dersleri alabilirler.

  (4) Öğrencinin bir sonraki yarıyıl/yıl derslerinden bir kısmı, "FF" alarak tekrar etmek ve devam etmek zorunda olduğu derslerle çakışıyorsa, öğrenci öncelikle "FF" notu aldığı dersi alması gerekir, dolayısıyla çakışan yeni dersi alamaz.

  (5) Tekrar edilen derslerde, ders teorik bir ders ise ve devam şartı yerine getirilmiş ise tekrar devam koşulu aranmaz. Uygulamalı derslerin tekrar edilmesi durumunda ise, ilk defa kayıt olunan bir derste aranan koşulların yerine getirilmesinin gerekip, gerekmediği ilgili bölüm/program kurulu tarafından karara bağlanır.

  (6) Teorik dersin devam şartını sağlayan, ancak dersi tekrar almak zorunda kalan veya harf notunu yükseltmek amacı ile dersi tekrarlamak durumunda kalan öğrenciler, derse devam etmek zorunda değildir. Bu öğrenciler için, AGNO hesaplamalarında alınan en son harf notu geçerlidir. Harf notu yükseltmek amacıyla bir derse tekrar kayıtlanıldığında, kesin kayıttan sonra ilgili ders başarısız olarak işaretlenir ve yarıyıl sonunda bu dersler için alınan en son harf notu geçerli olur.

  (7) Tamamladığı öğretim yarıyılı sonunda AGNO'su 2,00 değerinin altında olan öğrencilere başarısız öğrenci denir. Başarısız Öğrencilerden;

  a. AGNO'su 1,80 barajının altında olan öğrenciler daha önce almadıkları dersleri alamazlar. Bu öğrenciler tekrarladıkları yıl/yarıyıl sonunda AGNO'larını barajın üzerine çıkarmayı başarırlarsa, daha önce almadıkları dersleri alabilirler. Ancak öncelikle "FF", "FD", "DD", "DC" harf notlarını aldıkları dersleri almaları gerekir.

  b. AGNO'su 1,80'in üzerinde olan başarısız öğrenciler öncelikle "FF", "FD", "DD", "DC" harf notlarını almak koşuluyla daha önce almadıkları dersleri de alabilirler. Alınacak dönemlik toplam kredi sayısında, lisans ve ön lisans eğitim-öğretim yönetmeliğinde belirtilen AKTS kredi sınırına dikkat edilir.

  (8) Öğrencilerin mezun olabilmeleri için; staj, bitirme projesi, vb. dahil tüm zorunlu derslerden ve aldığı seçmeli derslerden başarılı olmaları, ilgili müfredattaki dönemlik bazda minimum kredi sayılarını tamamlamaları ve mezuniyet derecesini gösteren AGNO'larının 2,00 veya üzerinde olması gerekir.
  Teorik dersin devam şartını sağlayan, ancak dersi tekrar almak zorunda kalan veya harf notunu yükseltmek amacı ile dersi tekrarlamak durumunda kalan öğrenciler, derse devam etmek zorunda değildir.
  İlk defa kayıt olunan teorik derslerin en az %70'ine, uygulamalı veya uygulamadan oluşan derslerde uygulamaların %80'ine katılmak gerekir. Bu koşulu yerine getirmeyen öğrenci devamsız sayılır ve "FF" harf notu verilir. Uluslararası seviyede, yurt içi ve yurt dışı spor müsabakaları ve bunların hazırlık çalışmalarına katılan öğrencilerin organizasyonunun devamı esnasında geçirdikleri süreler ilgili mevzuat hükümlerine göre devamsızlık süresinin hesabında dikkate alınmaz.
  Her öğrenciye, "Batman Üniversitesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" ne uygun olarak öğrencinin akademik programını izlemesini sağlamak üzere bir öğretim üyesi/görevlisi danışman olarak atanır. Danışman, öğrenciyi öğrenimi boyunca izler ve öğrencinin devam etmekte olduğu program çerçevesinde öğrencinin her yarıyıl/yıl izleyeceği dersler ve bunlarla ilgili yapılacak değişiklikler hakkında öğrenciye önerilerde bulunur. Öğrencinin alması gereken zorunlu ve seçimlik dersler; devam ettiği programdaki başarı durumu yanında derslerin program içindeki dağılımı, yapısal özellikleri ve benzeri teknik değerlendirmeler de göz önüne alınarak danışmanı tarafından önerilir. Öğrenci, yarıyıl/yıl kayıtlarının yapılması veya yenilenmesi sırasında derslerini danışmanı ile birlikte düzenler ve dersler danışmanı tarafından onaylanmadıkça kesinleşmez.
  Derslerin birden fazla öğretim elemanı tarafından verildiği durumlarda ilgili birim yöneticisi ders izleme programlarının hazırlanması, sınavların ve değerlendirmelerin ortak yapılması ve sınav sonuçlarının akademik takvime uygun olarak ilan edilmesi hususunda dersi veren öğretim elemanlarından birini koordinatör olarak görevlendirir.
  Ders izleme programında; dersin amacı, öğrenim kazanımları, öğrenim kazanımları ile program kazanımları ilişkisini gösteren tablo, teorik ve uygulama kısımlarına ilişkin içeriği, haftalık günü ve saati (çizelge), kredisi, ders konu başlıklarının haftalara göre dağılımı, derse ait kaynak ve araçlar, öğretim teknik ve yöntemleri, öğretim elemanlarına ait iletişim bilgileri ve dersin ölçme ve değerlendirme araçları ile bunların öğrenci iş yüküne katkıları yer alır. Her derste öğrencilerin sorumlu oldukları ara sınav, ödev, uygulama ve diğer çalışmaların sayısı, başarı notuna katkı oranları ve yarıyıl/yıl sonu sınavının başarı notuna katkısı öğretim elemanı tarafından belirlenir ve ders izleme programında belirtilir.
  Birimlerin ilgili kurullarının kararıyla, aynı bölüm/program dersi için öğrencilerin gruplara ayrılarak ders yapılması durumunda, her gurubun HBP'si o grubun dersini veren öğretim üyesi tarafından belirlenir. Sınıfın bağıl değerlendirme sisteminde bir bütün olarak değerlendirilmesi ise, o dersin verildiği bölümün, dersin sorumlusu olarak belirlediği öğretim üyesi tarafından, tüm grup HBP'lerinin birlikte ele alınmasıyla gerçekleştirilir.
  Zorunlu derslerin açılması için öğrenci sayısı dikkate alınmaz. Seçimlik derslere kaydolan öğrenci sayısının on kişiden az olması halinde birim yönetim kurulu bu dersin açılmamasına karar verebilir. Dersin, kaydolan öğrenci sayısının yetersizliği veya başka nedenlerle açılmaması durumunda; ders ekleme çıkarma dönemini izleyen hafta içinde kaydı iptal edilen öğrencilerin açık bulunan seçimlik derslere kaydı, öğrenci danışmanının önerisi ile birim yönetim kurulu tarafından yapılır.
  Öğrenme Çıktısı/Kazanımı: Bir dersle ilgili olarak yazılır. Öğrenme çıktıları dersin sonunda öğrencilerin sergilemesi gereken özellikleri ifade eder. Planlı, düzenli öğrenme-öğretme yaşantıları yoluyla bireylere kazandırılması düşünülen bilgiler, yetenekler, beceriler, tutumlar, ilgiler ve alışkanlıkların ifadesidir. Öğrenme çıktıları, öğrenme ortamının öğrenci merkezli olmasını sağlayarak öğretim elemanının ne öğreteceğinden çok öğrencilerin neler (bilgi, beceri, tutum, değer vb.) kazanacaklarını düşünmeye yöneltmektedir. Öğrenme çıktıları, öğretim elemanını konu merkezli olmaktan çıkarmakta ve ürün ağırlıklı davranmaya itmektedir. Program Kazanımları: Diploma programını bitiren bir öğrencinin kazanacağı bilgi, beceri ve yetkinlikler program kazanımlarını oluşturur. Paydaş görüşleri ve ihtiyaçları, kalite kontrol, akreditasyon süreçleri dikkate alınarak program kazanımları bölüm kurulu tarafından belirlenir ve birim kurulu tarafından kararlaştırılarak Senatonun onayı ile kesinleşir. Ders, uygulama ve diğer faaliyetlerin öğrenim kazanımları program kazanımlarına uygun olarak hazırlanır.
  Her dersin kredisi öğretim programında belirtilir. Ders kredileri, Yükseköğretim Kurulunca ilgili programın yer aldığı diploma düzeyi ve alanı için yükseköğretim yeterlilikler çerçevesine göre belirlenen kredi aralığı ve öğrencilerin iş yükü göz önünde tutularak birim kurulunun önerisiyle Senato tarafından belirlenir. İlgili diploma programını bitiren öğrencinin kazanacağı bilgi, beceri ve yetkinliklere o dersin katkısını ifade eden öğrenim kazanımları ile açıkça belirlenmiş teorik ve uygulamalı ders saaatleri ve öğrenciler için öngörülen diğer faaliyetler için gerekli iş yükü de göz önünde bulundurularak Senato tarafından belirlenen ilkeler çerçevesinde ders kredileri hesaplanır.
  İlan edilen tarihlerde haklı ve geçerli nedenlerle öğrenim katkı payını ödemeyen veya kaydını yenilemeyen öğrenciler için Senato tarafından bir ekle sil dönemi belirlenir. Bu durumda olan öğrencilerin belirlenen sürenin sonuna kadar ilgili birime başvurmaları gerekir. Belirlenen süreler içinde kaydını yaptırmayan veya yenilemeyen öğrenciler, o yarıyıl veya yılda derslere devam edemez ve sınavlara giremezler. Akademik takvimde belirtilen süre içinde derse kaydını yaptırmayan öğrencinin o yarıyılı/yılı öğrenim süresinden sayılır.
  Bu durumda olan öğrencilerin belirlenen sürenin sonuna kadar ilgili birime başvurmaları gerekir.
  Danışman onayına gönderdiğiniz derslerinizin danışmanınız tarafından kesin kayıt yapılması için ders kayıt sayfasından mesaj yollamanız yeterlidir. Danışman onayına gönderdiğiniz derslerinizi, danışmanınız onay vermediği sürece dersi seçmiş sayılmazsınız.
  Ders programları Fakülte/Yüksekokul öğrenci işleri tarafından OBS'ye işlenmektedir. Programı göremiyorsanız bağlı bulunduğunuz birimin bölüm sekreterliği ile görüşmeniz gerekmektedir.
 16. Bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın ön lisans programlarını azami dört yıl, lisans programlarını azami yedi yıldır.
 17. Lisans öğrenimini tamamlayamayan öğrencilerin başvurmaları halinde meslek yüksekokullarına intibakları; 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yapılır.
 18. Üniversiteden ayrılmak isteyen öğrencinin ilişik Kesme Belgesindeki ilgili birimlerden ilişiğini keserek İlişik Kesme Belgesi ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvurması gerekir. Üniversiteden ayrılanlara yazılı istekleri halinde, öğrenim durumunu gösterir bir belge verilir. Üniversiteye girişte alınan belgelerden, isteği halinde sadece diploması ilgili birim yöneticisinin onayladığı bir sureti alınarak iade edilir.
 19. Kayıt, derse devam, uygulama ve sınav koşullarından herhangi birini bu Yönetmelikte belirtilen haklı ve geçerli nedenlerle yerine getiremeyen öğrencilerin hakları ilgili birimin yönetim kurulu kararıyla saklı tutulur ve kaybettikleri süre kanuni öğrenim süresinden sayılmaz. Bu öğrenciler mazereti nedeniyle ayrıldıkları yerden öğrenimlerine devam ederler. Ancak bu tür durumlarda izinler ile ilgili başvuruların yarıyılın başlangıcından itibaren bir ay içinde yapılması gerekir. Öğrenciler kanuni öğrenim süresi içinde en çok bir yıl veya iki yarıyıl kayıt dondurma isteğinde bulunabilir.
 20. Azami süreyi kullanmış ve izledikleri programdan mezun olmak için gerekli şartları yerine getirememiş öğrenciler ilgili döneme ait öğrenim harcını ödemek koşulu ile derslere kayıt yaptırabilirler, ancak ders ve sınavlara katılma haricindeki öğrencilik haklarından yararlanamazlar.
  Kayıtlı olduğu öğretim programının ders, uygulama, staj gibi tüm gereklerini bu Yönetmelik hükümlerine göre başarıyla tamamlayan ve GANO' su 2,00 veya daha yüksek olan öğrenciler diploma almaya hak kazanırlar.
  Bu süreler sonunda kayıtlı olduğu programdan mezun olamayanlar 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesine göre, aynı Kanunun 46 ncı maddesinde belirtilen koşullar çerçevesinde ilgili döneme ait öğrenim harcını ödemek koşulu ile öğrenimlerine devam etmek için kayıt yaptırabilir. Bu durumdaki öğrenciler, ders, uygulama, staj, sınav ve benzeri uygulamalara katılabilir. Bu öğrenciler, azami süreyi aşmamış öğrencilere tanınan diğer haklardan yararlandırılmaz; ancak, öğrencilik statüleri devam eder.