İdari Birim Kalite Ekip Üyeleri
İslami İlimler Fakültesi Birim Kalite Komisyonu
Doç.Dr. Fuat İSTEMİ Başkan fuat.istemi@batman.edu.tr 0 488 217 37 82
Dr.Öğr. Üyesi Ömer Yıldız Üye omer.yildiz@batman.edu.tr 0 488 217 35 00
Doç.Dr. Abdulvasıf ERASLAN Üye abdulvasıf.eraslan@batman.edu.tr 0 488 217 41 80
Dr.Öğr. Üyesi Mehmet TURAN Üye mehmet.turan@batman.edu.tr 0 488 217 35 00
Arş.Gör. M.Sadık SUBAŞI Üye msadık.subaşı@batman.edu.tr 0 488 217 40 27
Arş.Gör. Hüseyin KANDEMİR Üye huseyin.kandemir@batman.edu.tr 0 488 217 40 82
Arş.Gör. Fethullah ATSIZ Üye fethullah.atsiz@batman.edu.tr 0 488 217 40 86
Arş.Gör. Nur DEMİR Üye nur.demir@batman.edu.tr 0 488 217 35 00
Dr.Öğr. Üyesi Selman DEMİRBOĞA Üye selman.demirboga@batman.edu.tr 0 488 217 38 34
Arş.Gör. Emre BABAYİĞİT Üye emre.babayigit@batman.edu.tr 0 488 217 41 82
Yasin Çınar  Üye yasin.cinar@batman.edu.tr 0 488 217 38 79
Serhat SOYKU (Raportör) Üye serhat.soyku@batman.edu.tr 0 488 217 37 76
       
 
Akademik ve İdari Birim Kalite Komisyonunun Çalışma Esasları, Toplanma Biçimi ve Süresi
MADDE 12- (1) Akademik ve İdari Birim Kalite Komisyonu aşağıda belirtilen esaslar doğrultusunda çalışır:
a) Akademik ve İdari Birim Kalite Komisyonu üç ayda birden az olmamak üzere yılda en az dört defa başkanın çağrısı veya kurul üyelerinin salt çoğunluğunun yazılı isteği ile toplanır.
b) Toplantı gündemi, tarihi ve yeri Başkan tarafından belirlenir ve üyelere duyurulur.
c) Akademik ve İdari Birim Kalite Komisyonu, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla karar alır. Oyların eşit olması durumunda Komisyon Başkanının oyu doğrultusunda karar alınmış sayılır.
Akademik ve İdari Birim Kalite Komisyonunun Görev ve Sorumlulukları
MADDE 13- (1) Akademik ve İdari Birim Kalite Komisyonunun görev ve sorumlulukları:
a) Batman Üniversitesi Kalite Komisyonunun belirleyeceği usul ve esaslar doğrultusunda faaliyetleri yürütür,
b) Birimin kalite hedeflerini hazırlar,
c) Birim Kalite Komisyonu, Üniversitenin hedefleri doğrultusunda, birimdeki akademik ve idari hizmetlerin değerlendirilmesi, kalitenin geliştirilmesi ve akreditasyon sürecinde gerçekleştirilecek faaliyetlerin yürütülmesini sağlar,
ç) Birim İç Değerlendirme Raporu’nu hazırlar,
d) Birimde Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili bağımsız kuruluşlar tarafından yapılacak olan belgelendirme çalışmaları için gerekli hazırlıkları yapar,
e) Kalite Komisyonunun kararlarını ilgili birimin alt birimlerine duyurur uygulamalarına katkı sağlar ve sonuçlarını izler,
f) Birimin faaliyetleriyle ilgili olarak hazırlayacakları yıllık raporu Aralık ayı sonuna kadar Kalite Komisyonuna sunar.