Hizmetlerimiz
Genel Hizmetler:

       Üniversite ve bağlı tüm birimlerine hizmet alanları ile ilgili aşağıdaki hizmetleri sunar:
 
  • Müşavirliğimiz hizmet üretiminde sıklıkla başvurduğumuz; yürüklükteki mevzuatları (kanunlar, kanun hükmünde kararnameler, bakanlar kurulu kararları, Anayasa Mahkemesi, Danıştay ve Yargıtay kararları, tüzükler, yönetmelikler, tebliğler, yönergeler, protokoller, sözleşmeler vb), adli ve idare mahkemelerine ait olup konu itibariyle özelliği bulunan kararlar, YÖK, Üniversite Senatosu ve Yönetim Kurulu kararları vb. bilgisayar ortamında e-arşive kayıt edilerek takip ve güncelleme işlemleri yürütülür ve gerektiğinde derhal kullanıma sunulur
  • Üniversitemizin akademik ve idari birimlerinin uygulamalarında tereddüde düşülen ya da hukuki bir sorunla karşılaşılan durumlarda konu, yürürlükteki mevzuat, varsa ilgili yargı kararları ışığında, objektif biçimde yorumlanarak ilgili birimin uygulamalarına esas teşkil edecek şekilde ve öncelikle sulh yoluyla çözümü konusunda hukuki mütalaa (görüş) verilir.
  • Üniversitemizin uygulamalarına açıklık getirmek ve birimler arasında uygulama birliğini sağlamak amacıyla; Üniversitemiz üst yönetiminin veya ilgili bölümlerin ihtiyaç duyduğu yönetmelik ve yönerge tasarıları mevzuata uygunluğu açısından incelenerek Mevzuat Komisyonunun onayına sunulur. Senatonun onayından sonra yürürlüğe giren mevzuat, Devlet Veri Tabanı olan KAYSİS sistemine yüklenir.
  • Üniversitemiz ile yurtiçi ve yurtdışı üniversiteler, kamu ve özel kurum ve kuruluşları ile gerçek kişiler arasında yapılacak sözleşme, protokol ve şartnameler üst yönetimce ya da ilgili birimlerce hazırlanarak Müşavirliğimize gönderilenler, mevzuata uygunluğu yönünden incelenerek görüş bildirilir.
  • Üniversite alacaklarının tahsili için mahkeme veya icra yoluna başvurmadan önce ön yazışma veya görüşmeler yoluyla borcun sulhen ödenmesine çalışılır.
  • Üniversitemiz tüzel kişiliği, birimleri ya da yöneticilerine karşı basın yoluyla yapılan her türlü saldırı veya yanlış bilgilendirme yazılarıyla ilgili gerekli inceleme yapılarak, yayının düzeltilmesi, tekzibi, suç duyurusunda bulunulması ya da dava açılması konusunda yasal yollara başvurulur.
  • Üniversite üst yönetimince verilen benzeri diğer görevler yerine getirilir

Adli ve İdari Yargı Hizmetlerimiz:
 
  • Üniversitemizin taraf olduğu adli ve idari davalarda, iç ve dış tahkim yargılamasında, icra işlemlerinde ve yargıya intikal eden diğer her türlü hukuki uyuşmazlıklarda, Üniversitemiz hak ve menfaatlerinin korunması amacıyla vekil sıfatıyla takip ve sonuçlandırılması hizmetlerini kapsar.
  • Müşavirliğimiz Üniversitemizin taraf olduğu her türlü hukuki uyuşmazlıkları öncelikle karşılıklı sulh yoluyla çözümlenmesi için çaba sarf etmektedir. Uyuşmazlık konusu ile ilgili yargı yoluna başvurulması kaçınılmaz hale gelmiş ise; yasal dayanak olarak yürüklükteki mevzuat (kanunlar, kanun hükmünde kararnameler, bakanlar kurulu kararları, Anayasa Mahkemesi, Danıştay ve Yargıtay kararları, tüzükler, yönetmelikler, tebliğler, yönergeler, protokoller, sözleşmeler vb) ile dava konusu işlemlerle ilgili her türlü bilgi, belge ve dokümanı ilgili birimlerden temin ederek bu belgelere istinaden ve yasal dayanağını da göstermek suretiyle hazırlanan iddia ve savunmaları ilgili yargı mercilerine sunmakta, davanın tüm aşamalarını takip ve kontrol ederek, sonuçlanan davaların kararlarının uygulanmasını teminen Üniversitemizin ilgili birimine gereken bilgi ve belgeleri göndermektedir. Takip edilen davalar Müşavirliğimiz arşivlerinde dosyalanarak, ihtiyaç halinde tekrar kullanıma sunulmaktadır.
  • Müşavirliğimizin İcra Müdürlüklerinde yürütmüş olduğu takipler, idari ve adli yargıda yürütülen davalar sonucunda Üniversitemize ödenmesine hükmedilen alacaklar için başlatılmış olan icra takiplerinden oluşmaktadır.