Kanunlar
DŞ-001- Yükseköğretim Kanunu (2547)
DŞ-002- Yüksek Öğretim Personel Kanunu (2914)
DŞ-003- Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu (2809)
DŞ-004- Yükseköğretim Kurumlarında İkili Öğretim Yapılması (3843)
DŞ-005- 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun (3843)
DŞ-006- Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun (5746)
DŞ-007- Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun (4483)
DŞ-008- Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu (4691)
DŞ-009- Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanun (278)
DŞ-010- Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi İle Türk Vatandaşlarının Farklı Dil ve Lehçelerinin Öğrenilmesi Hakkında Kanun (2923)
DŞ-011- Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun (5978)
DŞ-012- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
DŞ-013- 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu
DŞ-014- 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
DŞ-015- 5434 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu
DŞ-016- 6245 Sayılı Harcırah Kanunu
DŞ-017- 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu
DŞ-018- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu
DŞ-019- 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
DŞ-020- 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu
DŞ-021- 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu
DŞ-022- 2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunu
DŞ-023- 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu
DŞ-024- 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu
DŞ-025- 2577 Sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu
DŞ-026- 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu
DŞ-027- 7258 Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu
DŞ-028- 1111 Sayılı Askerlik Kanunu
DŞ-029- 237 Sayılı Taşıt Kanunu
DŞ-030- 5436 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun