Batman Üniversitesi Kalite Komisyonu
Kalite Komisyonu’nun Oluşumu, Çalışma Esasları, Görev ve Sorumlulukları
Kalite Komisyonunun Oluşumu
MADDE 4- (1) Üniversite Kalite Komisyonu Rektör başkanlığında, Senato tarafından belirlenen aynı fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulunu temsilen birden fazla olmamak ve farklı bilim alanlarından olmak üzere belirlenen, tercihen kalite güvence sistemleri konusunda deneyimi bulunan üyelerden, Genel Sekreter, Strateji Geliştirme Daire Başkanı, Kalite Koordinatörü ve Öğrenci Temsilcisinden oluşur.
(2) Üniversite Kalite Komisyonu Başkanı Rektördür. Rektör bulunmadığı zamanlarda ise komisyon başkanlığını komisyonda yer alan ilgili Rektör Yardımcısı yapar.
(3) Üniversite Kalite Komisyonu, alt çalışma grupları kurarak çalışmalarını yürütür. Alt çalışma grupları, çalışmalarını belirlenen aralıklarla komisyona rapor şeklinde sunarlar. Üniversite Kalite Komisyonu ve çalışma grupları, komisyonca belirlenen takvim ile düzenli olarak toplanır. Üniversite Kalite Komisyonu Başkanı, kalite komisyonunu veya çalışma gruplarını ayrı ayrı toplantılara çağırabilir.
(4) Komisyon üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye, bir dönem daha seçilebilir. İlk seçim döneminden sonraki her seçim döneminde, üyelerin en az 1/3’i ve en fazla 2/3’si önceki dönem görev yapmış komisyon üyeleri arasından seçilerek komisyonun çalışmalarında süreklilik sağlanır. Herhangi bir nedenle bu şart sağlanamazsa, komisyon, madde 4 (1)’de belirtilen yöntemle yeni üyelerden oluşturulur. Yine herhangi bir sebeple boşalan üyelik için aynı esaslara göre yeni üye seçilir. Bu suretle seçilen üye, yerine seçildiği üyenin görev süresini tamamlar. Öğrenci temsilcisinin görev süresi bir yıldır.


Kalite Komisyonunun Çalışma Esasları, Toplanma Biçimi ve Süresi
MADDE 5- (1)Kalite Komisyonu aşağıda belirtilen esaslar doğrultusunda çalışır:
a) Kalite Komisyonu, Kalite Komisyonu Başkanı’nın çağrısı veya Komisyon üyelerinin salt çoğunluğunun yazılı isteği ile üç ayda bir kez önceden belirlenen gün, saat ve yerde toplanır. Gerekli durumlarda Başkan, Kalite Komisyonu’nu toplantıya çağırabilir.
b) Toplantı gündemi, yeri ve tarihi Başkan tarafından belirlenir, duyurular Kalite Koordinatörlüğü tarafından yapılır.
c) Kalite Komisyonu, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla karar alır. Oyların eşit olması durumunda komisyon Başkanın oyu doğrultusunda karar almış sayılır.
ç) Kalite Komisyonunun ofis ve personel destek hizmetleri, Kalite Koordinatörlüğü tarafından yürütülür.


Kalite Komisyonunun Görev ve Sorumlulukları
MADDE 6- (1) Kalite Komisyonunun görev ve sorumlulukları şunlardır:
a) Üniversitenin stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda ve Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde, eğitim-öğretim, araştırma ve toplumsal katkı faaliyetleri ile idarî hizmetlerin değerlendirilmesi, izlenmesi ve kalitesinin geliştirilmesi amacıyla iç ve dış kalite güvence sistemini kurmak, kuruma özgü anahtar performans göstergelerini tespit etmek, program değerlendirmesi yapmak ve bu kapsamdaki çalışmaları Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda yürütmek; çalışmalarını Senato onayına sunar,
b) İç değerlendirme çalışmalarını planlamak, yürütmek ve kurumsal değerlendirme ve iyileştirme çalışmalarının sonuçlarını içeren yıllık kurum iç değerlendirme raporunu hazırlamak ve senatoya sunmak; onaylanan raporu kurumun internet ortamında ana sayfasında ulaşılacak şekilde kamuoyu ile paylaşılmasını sağlar,
c) Kurumsal dış değerlendirme programı için gerekli hazırlıkları yapmak, süreçle ilgili iç ve dış paydaşları bilgilendirmek,
ç) Üniversitede kalite yönetim süreçlerinin uygulanmasında katılımcılığa, kaynakları etkin ve verimli kullanmaya, süreçleri iyileştirmeye dayalı kalite kültürünün geliştirilmesini ve yaygınlaşmasını sağlar,
d) Komisyonun başkanlığını Rektör; Rektörün bulunmadığı zamanlarda ise Kalite Komisyon üyesi olan Rektör Yardımcısı yapar,
e) Kalite Komisyonu çalışmalarını ve raporlarını Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği, Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından hazırlanan Kurumsal Dış Değerlendirme Ölçütleri, Kurumsal İç Değerlendirme Raporu Hazırlama Kılavuzu ve Batman Üniversitesi Kalite Güvencesi Yönergesi ile belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yürütür,
f) Her yıl düzenli olarak, bir sonraki takvim yılının başlangıcına kadar, kendi yıllık iç değerlendirme raporunu, bir sonraki yılın iş takvimini ve iyileştirme planlarını oluşturmak ve yürütmeyi sağlamak,
 g) Kalite Komisyonu, akademik ve idari birimlerin akreditasyon sürecine girmesini sağlayarak bu sürecin belirlenen hedefler doğrultusunda uygulanmasını teşvik eder ve bu faaliyetlere katkıda bulunur.


Kalite Komisyonu Üyeliğinin Süresi ve Sona Ermesi
MADDE 7- (1) Batman Üniversitesi Kalite Komisyonu için Senato tarafından belirlenen üyelerin görev süreleri üç yıl, öğrenci temsilcisinin görev süresi bir yıldır. Görev süresi sona eren üyeler, Senato tarafından tekrar görevlendirilebilirler. Kalite Komisyonu üyeleri süreleri dolmadan Yönergenin 7’inci Maddesinin 2’nci fıkrasına göre seçilmelerindeki usule uygun olarak görevlerinden alınabilirler.
(2) Süre dolmadan üyeliğin boşalması durumunda, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni bir görevlendirme yapılır. Komisyon üyeliği:
a) Üyenin, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bir hastalık veya sakatlığın, sağlık kurulu raporuyla saptanması,
b) Kurul üyeliğinden çekilme,
c) Bir takvim yılı içinde, izinsiz veya mazeretsiz olarak üç toplantıya katılım olmaması durumunda sona erer.