Genel Bilgiler

Enerji Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçları şunlardır:

 • Fosil yakıtlar, nükleer, güneş, rüzgâr, dalga, jeotermal, hidrolik potansiyel, hidrojen ve biokütle enerjisi gibi alternatif–yenilenebilir, sürdürülebilir ve yenilenemez enerji kaynakları ile ilgili araştırma, inceleme, ölçüm ve izleme çalışmaları yapmak.
 • Enerji problemlerine karşı çözüm önerileri üretmek.
 • Bu tür enerji kaynaklarının yöre ve Türkiye çapında potansiyellerinin tespitini yapmak ve bunlardan enerji üretim sistemleri ve teknolojileri ile ilgili bilimsel ve teknolojik araştırma, geliştirme, uygulama ve eğitim amaçlı bir birim olarak enerji üretimini teşvik etmek.
 • Enerji teknolojisinin geliştirilmesi yönünde model, strateji, plan ve proje çalışmalarının yapılması ve yönlendirilmesi gibi konularda bölgesel, ulusal ve uluslararası faaliyetlerde bulunmak.

Enerji Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezinin faaliyet alanları şunlardır:

 • Enerji kaynaklarıyla ilgili araştırma, inceleme, ölçüm, izleme çalışmaları yapmak, yeni yöntemler geliştirmek ve yapılan çalışmalara katkıda bulunmak.
 • Enerji konularında bölgesel, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iş birliği yapmak, yapılan çalışmaları takip etmek ve yürütmek.
 • Bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde kurs, seminer, konferans, kongre, sempozyum ve benzeri toplantılar düzenlemek.
 • Bilimsel ve teknik faaliyetlerin yürütülmesi için genel usuller çerçevesinde her türlü iç ve dış yazışmaları yapmak, bilimsel ve teknik veriler açıklayan rapor, bülten, proje, kitap, dergi ve benzeri yayınlar yapmak.
 • Enerji kaynakları ile ilgili sistem ve bileşenleri, endüstri ile birlikte planlamak, üretmek, performans testlerini gerçekleştirmek ve sertifikalandırmak.
 • Kamu ve özel kuruluşların ihtiyaç duyduğu araştırmaları; planlamak, gerçekleştirmek ve kurumlar arası koordinasyonu sağlamak, konu ile ilgili sorunlar hakkında araştırmalar, incelemeler, laboratuvar deneyleri, ekspertiz raporları ve benzeri işler yapmak.
 • Enerji kaynaklarından enerji üretimini teşvik etmek amacıyla, uygun teknolojinin geliştirilmesi ve transferi ile ilgili proje danışmanlık çalışmalarını yürütmek.
 • Merkezi ulusal ve uluslararası alanda enerji konusunda politika belirleyen, proje geliştiren bir kuruluş haline getirmek için gerekli çalışmaları yapmak.
 • Üniversite öğrencilerine bu konuda araştırma ve geliştirme bilincini kazandırmak.