Yazım Kuralları
(Türk Tarih Kurumu Makale Yazım Kuralları Esas Alınmalıdır)
–Yazılar, A4 boyutunda Microsoft Word uyumlu programda Times New Roman yazı karakterinde yazılmalıdır.
DİPNOT GÖSTERİMİ
 1. Arşiv Belgeleri
 
T.C. Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı Osmanlı Arşivi (BOA)
 • İ.ŞD: 43/2271. 001.
 • BEO: 970/72681-2, 970/72681-3.
T.C. Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı Cumhuriyet Arşivi (BCA)
BCA. 490/1-1778-1209-2-4.; BCA. 490/1-1778-1209-2-31.
 
TİTE (Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü)
 
TİTE.K49.G111.B111001; TİTE.K44.G37.B37001;
 
ATASE (Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt ve Denetleme Başkanlığı Arşivi)   
ATASE.ISH.K.10.G.93; ATASE.ISH.K.10.G.93AA.
 
2) Kitap
Yazarın Adı Soyadı’ndan sonra Kitabın tam başlığı italik olacak, varsa cilt numarası büyük C. ve romen rakamı ile yazılacak; basımevi, basım yeri ve yılı, yararlanılan sayfa numarası gösterilecektir.
 • Mustafa Nuri Türkmen, Osmanlı’da Askeri Müzik Mehter, Kitaplık Yayınları, İstanbul 2009, s. 125.
 
Dipnotta bir kitabın ikinci ve daha sonraki kullanımları:
Referans eserin ikinci ve diğer kullanımlarında yazarın adı soyadı, a.g.e (italik) olarak kısaltılacak, cilt ve sayfa numarası yazılacaktır.
 • Mustafa Nuri Türkmen, a.g.e, s. 11.
 
3) Makale
Yazarın Adı Soyadı, “Makalenin tam başlığı” (tırnak içine alınır), İçinde yer aldığı derginin tam adı italik olacak; Cilt ve Sayı numaraları, basım yılı, sonra yararlanılan sayfa numarası yazılacaktır.
 • Tekin İdem, “Karboğazı Savaşı’nda Esir Alınan Fransız Taburu ve Kayıp Bayrak Meselesi”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, S. 102, Güz 2020, s. 23.
 
Dipnotta bir makalenin ikinci ve daha sonraki kullanımları
Referans makalenin ikinci ve diğer kullanımlarında yazarın adı soyadı, a.g.m. (italik), sayfa numarası yazılacaktır.
 • Tekin İdem, a.g.m., s. 22.
4) Basılmış sempozyum bildirileri, ansiklopedi maddeleri, kitap bölümleri
 • Mehtap Nasıroğlu Aydın, “19. Yüzyılda Nusaybin'e Uğramış Olan Batılı Seyyahlar ve Anlattıkları”, 1. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 9-11 Mart 2018, (Varsa cilt), Mardin 2018, s. 213.
 • Süleyman Hatipoğlu, “Hatay’ın Türkiye’ye Katılması”, Türkler, C. 16, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara 2002, s. 685.
 • Ahmet Caner Çatal, “1909 Adana Ermeni Olayları Sonrası Cebel-i Bereket Sancağı’na Bağlı Erzin ve Dörtyol Çevrelerine Yapılan Yardımlar”, Osmaniye Araştırmaları-I, Gazi Kitabevi, Ankara 2020, s. 231.
Eserin dipnotta tekrar eden kullanımlarında
 • Mehtap Nasıroğlu Aydın, aynı bildiri, s. 215.
 • Süleyman Hatipoğlu, a.g.m., s. 183.
 • Ahmet Caner Çatal, a.g.m., s. 233.
 
5) Tezler
 • Osman Karlangıç, “I. Meşrutiyet'ten Mondros Mütarekesi'ne kadar Adana (1876-1918)”, Harran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Tezi, Şanlıurfa 2017, s. 124.
 
Dipnotta ikinci ve daha sonraki kullanımı
 • Osman Karlangıç, a.g.t., s. 144.
 
6) Yazma Eserler
Bu kategorideki eserlerde kütüphane adı, kayıt numarası ve varak yazılacaktır.
 • Abdülmecid-i Sivâsî, Şerh-i Mesnevî, Süleymaniye Kütüphanesi, Halet Efendi, nr 683, vr. 3b.
 
7) Üçün üzerinde yazarı olan eser
Bu türden eserlerde ilk yazarın adından sonra vd. denilir ve sonraki yazarlar verilmez.
 • Yusuf Sarınay vd., Pontus Meselesi ve Yunanistan’ın Politikası, ATAM Yayınları, Ankara 1999, s. 32.
 
8) Gazetelerin dipnotta gösterilmesi
 • “Heyet-i Tahririye”, Hâkimiyet-i Milliye, 10 Kânûn-ı Sâni 1336, S. 1, s. 1.
 • Yazarı belli ise: Böcüzade Süleyman Sami, “Isparta’da Bağcılık”, Isparta, 15 Nisan 1923, s. 1.
 
9) İnternet kaynağının dipnotta verilmesi
 • Yazarın adı soyadı, “internet belgesi/haberinin başlığı”, (erişim tarihi), internet adresi.
KAYNAKÇA GÖSTERİMİ
Kaynakça başka bir sayfada yazarların soyadına göre alfabetik sırayla düzenlenir. Yazar adı verilmemişse eser adı, eser kurum yayınıysa kurum adı dikkate alınır, eserin ve kurumun ilk harfine göre alfabetik sıralama yapılır.
 
 1. Arşiv Vesikaları
Arşiv belgeleri kullanılırken hangi arşivden faydalanılmışsa öncelikle uzun ismi verilir. Daha sonra diğer bilgiler yer alır.
 
T.C. Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı Osmanlı Arşivi (BOA)
İrade Şura-yı Devlet (İ. ŞD): 43/2271. 001.
Bab-ıâli Evrak Odası (BEO): 970/72681-2, 970/72681-3.
 
T.C. Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı Cumhuriyet Arşivi (BCA)
BCA. 490/1-1778-1209-2-4.; BCA. 490/1-1778-1209-2-31.
 
1) Kitap
Yazarın SOYADI, Adı, Kitabın tam başlığı (italik olacak), varsa Cilt numarası, basımevi, basım yeri ve yılı.
Tek yazarlı kitap
 • YAŞAR, Selman, Siyasal Sosyal Ekonomik Yönleriyle Afyon 1923 - 1960, Gece Kitaplığı, Ankara 2020.
İki ya da üç yazarlı kitap
 • KALAYCI, İsa-Ahmet Kuşçi, Oryantalizm Bibliyografyası, Gazi Kitabevi, Ankara 2019.
Üçün üzerinde yazarı olan kitap
Çok yazarlı eserlerde ilk üç yazarın soyadı, adı verilir. Şayet daha fazla ise diğer yazarların bilgisi vd. olarak belirtilir.
 • KÜÇÜKDAĞ, Yusuf-Ayşe Değerli-Bekir Şahin, Vesâik-i Bektaşiyan’a Göre Osmanlı Devleti’nde Bektaşi Tekkeleri, Çizgi Kitabevi, Konya 2015.
 
 
2) Yazarı bilinmeyen eser
Yazarı bilinmeyen eserlerde Yayınevi bilgisine yer verilecektir.
 • Moğolların Gizli Tarihi I, Çev. Ahmet Temir, TTK Yayınları, Ankara 2019.
 
3) Çeviri ve editörlü kitap
Bu tür eserlerde varsa çeviren Çev. ….yada editör Ed. …. şeklinde belirtilecektir.
 • WHİTE, E. George, Bir Amerikan Misyonerinin Merzifon Koleji Hatıraları, Çev. Cem Tarık Yüksel, Enderun Kitabevi, İstanbul 1995.
 • CANDEĞER Ümmügülsüm. (2020), “Cebel-i Bereketten Osmaniye’ye Göç ve İskân”, Osmaniye Araştırmaları-I, Ed.: Ümmügülsüm Candeğer ve Huriye Emen, Gazi Kitabevi, Ankara. 301-322.
 
4) Makale
Yazarın SOYADI, Adı, “Makalenin tam başlığı” (tırnak içine alınır), İçinde yer aldığı derginin tam adı (italik yapılır), Cilt ve Sayı numaraları, parantez içinde basım yılı, başlangıç ve bitiş sayfa numaraları.
 • USTA, Veysel, “Ağaoğlu Ahmet Bey’in Milli Mücadele’de Trabzon’da Verdiği Konferans”, Türk Kültürü, S. 399, 1996, ss. 400-419.
 
 
5) Kitap bölümü ve Ansiklopedi maddesi
Yazarın SOYADI, Adı, “Makalenin tam başlığı” (tırnak içine alınır), İçinde yer aldığı kitabın/ansiklopedinin tam adı (italik yapılır), Cilt numaraları, basımevi, basım yeri-yılı, başlangıç ve bitiş sayfa numaraları.
 • HALAÇOĞLU, Yusuf, “Cebel-i Bereket”, DİA, C. 7, TDVY, İstanbul 1993, ss. 185-186.
6) Tez
 • TARIM, Mustafa, “Hoybun Cemiyeti ve Türkiye’ye Karşı Faaliyetleri”, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Hatay 2011.
 
7) Gazetelerin kaynakçada gösterilmesi
 • “Milliyetçi Öğretmenler: <<Türk ordusunun hizmetindeyiz>>” Hür Çoruh Gazetesi, 23 Temmuz 1974, s. 1.
 
8) İnternet bilgilerinin kaynakçada verilmesi
Yazarın SOYADI, Adı, “internet belgesi/haberinin başlığı”, (erişim tarihi), internet adresi.