Swot Analizi
Güçlü Yanlar
 • Konularında uzman kişiler ile eğitim verebilmek
 • Eğitim kaynaklarının ulaşılabilir olması, 
 • Üniversitenin bulunduğu coğrafi konum dolayısıyla çevre illere olan bağlantıların kolay olması.
 • Akademik ve idari yapılanmada katılımcı yönetim anlayışının uygulanması 
 • Kamu ve sanayi sektörleri ile iletişimin ön planda tutulması
 • Birim çalışanlarının kendilerini geliştirmeye açık ve özverili yapıda olması
 • Merkezin resmi kurumlar ve STK’lar ile iyi ilişkiler içerisinde olması
 • Eğitim-öğretim-uygulama-araştırma çalışmalarının niteliksel ve niceliksel olarak arttırılması yönünde üniversite yönetiminin desteği
 • Akademik ve idari yapılanmada katılımcı yönetim anlayışının uygulanması
 • Eğitim-öğretim programlarında aktif eğitim uygulamalarına önem verilmesi
 
Zayıf Yanlar
 • Planlanan eğitim-öğretim faaliyetlerinin reklam ve tanıtımı konusundaki eksiklikler
 • Bölgede merkezimizin faaliyetlerinden doğrudan faydalanacak spesifik alanlarda yeterli sanayi sektörlerinin sayıca azlığı,
 • Yabancı dil bilen idari personel eksikliği
 
Fırsatlar
 • Bilim ve teknoloji alanındaki gelişmelerin, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerinde etkinliğin artmasına olanak sağlaması 
 • Ülkede eğitim almış bireylere olan talebin artması
 • Yeni öğretim modellerinin geliştirilmesinin, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerinin verimliliğinin arttırmasında kolaylık sağlaması
 • Merkezin kamu-özel ve STK kuruluşları arasındaki iş birliği imkânı, Merkez paydaşları ile ilişkilerinin olgunlaşmasına olanak sağlaması
 
Tehditler
 • Yapılan eğitimlerin ulaşabileceği birey sayısında öngörüde bulunmanın zor olması,
 • Fiziksel alt yapı ile ilgili çeşitli eksikliklerin olması,
 • Planlanan faaliyetlerin tanıtımı konusunda yaşanan sıkıntılar dolayısıyla hedeflenen kitlenin tamamının programlardan faydalanmasının sağlanamaması,
 • Makroekonomik sorunların bireylerin ödeme güçlerini olumsuz etkilemesi