Yönetim Politikası
 
 • Açık, adil, şeffaf, hesap verebilen, sorumlu ve etik kurallara uygun bir yönetim tarzı ile hareket etmek,
 • Kurumsallaşmış ve rekabet gücüne sahip bir “şehir üniversitesi” olarak kamu, sanayi, STK ve tüm paydaşlarla işbirliği ile toplum yararına projeler üreten, bölge ve ülke kalkınmasına katkı sağlayan girişimci ve yenilikçi bir üniversite olmak,
 • Kaynakları etkin ve verimli kullanarak, tüm paydaşlar için kalite odaklı üniversite ortamı oluşturmak,
 • Çalışanların Batman Üniversitesine ait olma bilinci ve gururu ile hareket etmelerini sağlamak,
 • Kurum içerisinde liyakata dayalı sistem kurmak ve geliştirmek,
 • Çalışanlar ve öğrenciler için her türlü engelleri ortadan kaldırarak engelsiz bir üniversite olmak,
 • Her alanda sorunların çözülmesinde ve yönetime katkı sağlanmasında kadınların daha fazla söz sahibi olmasını sağlamak,
 • Tüm paydaşlar ile bilgi paylaşımı yapmak, İş sağlığı ve güvenliği kapsamında tüm personelin kendilerini güvende hissedeceği bir ortamı oluşturmak,
 • Evrensel düşünen yereli gözeten politikası ile şehrin sosyo-kültürel yaşayan değerlerini tanıtmak,
 • Hareketli yaşamı geliştirmek için alt yapı imkânları sunmak,
 • Üniversitemizde ders dışı etkinliklerle öğrencilerin sosyal gelişimlerine katkı sağlamak,
 • Doğa ve çevreye olan duyarlılığın gelişmesine katkıda bulunmak.