Görev Tanımları
Yetki, Görev ve Sorumluluk Tanımları

1) Müdürün  Yetki, Görev ve Sorumlulukları   


Görev Tanımı: Batman Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; meslek yüksekokulunun vizyonu, misyonu doğrultusunda eğitim ve öğretimi gerçekleştirmek için gerekli tüm faaliyetlerinin etkinlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla çalışmaları yapmak, planlamak, yönlendirmek, koordine etmek ve denetlemek.
Yetkileri:                
1.Belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.
2. Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanabilmek.
3. Batman Üniversitesinin temsil yetkisini kullanmak.
4. İmza yetkisine sahip olmak,
5. Harcama yetkisi kullanmak.
6. Müdürlüğe bağlı yönetici ve personel ile görev paylaşımı, yönlendirme, işlerle ilgili süreçleri kontrol etme, düzeltme, bilgi ve rapor talep etme yetkisine sahip olmak.
7. Müdürlüğe bağlı yönetici ve personelle ilgili disiplin işlerini, performans değerlendirme faaliyetlerini yürütme, çalışma saatlerini uygulatma, izinleri verme yetkisine sahip olmak.
8. Öğretim elemanı alma sürecini yönetmek.
Görev ve Sorumlulukları:                                                                                                                                                     
1. 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanununda verilen görevleri yapar.
 2. Meslek Yüksekokulu kurullarına başkanlık eder ve kurul kararlarının uygulanmasını sağlar.
3. Meslek Yüksekokulu birimleri arasında eşgüdümü sağlayarak birimler arasında düzenli çalışmayı sağlar.
4. Meslek Yüksekokulunun misyon ve vizyonunu belirleyerek tüm personel ile paylaşır.
5. Her yıl Meslek Yüksekokulunun bütçesinin hazırlanmasını sağlar.
6. Taşınırların, Taşınır Mal Yönetmeliğine uygun teminini, kullanılmasını, takip ve denetlenmesini sağlar.
7. Meslek Yüksekokulunun kadro ihtiyaçlarını hazırlatır ve Rektörlük makamına sunar.
8. Meslek Yüksekokulunun birimlerini denetler.
9. Memnuniyet anketlerinin hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlar.
10. Meslek Yüksekokulunda eğitim-öğretimin düzenli bir şekilde sürdürülmesini sağlar.
11. Meslek Yüksekokulunun idari ve akademik personele yönelik oryantasyon ve hizmet içi eğitim programları düzenler.
12. Meslek Yüksekokulu kalite çalışmalarını sürdürür.
13. Meslek Yüksekokulunun eğitim-öğretim sistemiyle ilgili sorunları tespit eder, çözüme kavuşturur, gerektiğinde üst makamlara iletir.
14. Meslek Yüksekokulundaki programların akredite edilmesi için gerekli çalışmaların yapılmasını sağlar.
15. Meslek Yüksekokulunun stratejik planını hazırlanmasını sağlar.
16. Meslek Yüksekokulunun fiziki donanımı ile insan kaynaklarının etkili ve verimli olarak kullanılmasını sağlar.
17. Öğrenci konseyi ve temsilciliği için gerekli olan seçimlerin yapılmasını sağlar.
18. Meslek Yüksekokulu yerleşkesinde gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmasını sağlar.
19. Meslek Yüksekokulunu üst düzeyde temsil eder.
20. Her öğretim yılı sonunda Meslek Yüksekokulunun mezuniyet programının sorunsuz bir şekilde geçmesi için gerekli tedbirleri alır.
21.Ders yükü bildirim formlarını kontrol eder.
22.Harcama Yetkililiği görevine bağlı olarak ödeme evraklarını onaylar.
23. Rektörün alanı ile ilgili vereceği diğer görevleri yapar.
 
2) Müdür Yardımcısının Yetki, Görev Ve Sorumlulukları   

Görev Tanımı: Meslek Yüksekokulunun vizyonu, misyonu doğrultusunda eğitim ve öğretimi gerçekleştirmek için gerekli tüm faaliyetlerinin etkinlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla çalışmalarında Müdüre yardımcı olur.
Yetkisi: Müdürün yokluğunda vekâlet eder.
Görev ve Sorumlulukları:
1. Meslek Yüksekokulu kalite çalışmalarını yürütür.
2. Meslek Yüksekokulunda yürütülen programların çıktı yeterliliklerinin belirlenmesini sağlar.
3. Meslek Yüksekokulunun stratejik planını hazırlar.
4. Meslek Yüksekokulundaki programların akredite edilmesi için gerekli çalışmaları yapar.
5. Öğretim elemanlarına “Öğretim Süreci Değerlendirme Anketlerinin” uygulanmasını sağlar.
6. Öğrencilerin Meslek Yüksekokulunu değerlendirme anketlerini hazırlar ve uygulanmasını sağlar.
7. Dilek ve öneri kutularının düzenli olarak açılmasını ve değerlendirmesini yapar.
8. Meslek Yüksekokulu öğrencilerine yönelik sosyal faaliyetlerin düzenli bir biçimde yapılmasını sağlar.
9.Ders yükü bildirim formlarının düzenlenmesini sağlar.
10. Meslek Yüksekokulu Müdürünün görev alanı ile ilgili vereceği diğer işleri yapar.
11. Meslek yüksekokulu kurullarına katılır.
12.Müdürlüğe vekâlet ettiği sürelerde müdürün görev ve sorumluluklarını yerine getirir.
13. Açılış ve mezuniyet törenlerinde programları hazırlar.
 
3) Meslek Yüksekokulu Sekreterinin Yetki, Görev Ve Sorumlulukları   

Görev Tanımı: Meslek Yüksekokulu vizyonu, misyonu doğrultusunda eğitim ve öğretim faaliyetlerinin etkin ve verimli olarak yürütülmesi amacıyla idari ve akademik işlerde Müdüre karşı sorumluluk içinde organizasyon yapar.
Yetkileri:
1. Görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.
2. Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanabilmek.
3. İmza yetkisine sahip olmak,
4. Harcama yetkisi kullanmak.
5.İdaresindeki personele iş verme, yönlendirme, yaptıkları işleri kontrol etme, düzeltme, gerektiğinde uyarma, bilgi ve rapor isteme yetkisine sahip olmak.
 Görev ve Sorumlulukları:
1.Meslek Yüksekokulunda çalışan idari, teknik ve yardımcı hizmetler personeli arasında işbölümünü sağlar, gerekli denetim-gözetimi yapar.
2. Akademik ve idari personel ile ilgili mevzuatı bilir, değişiklikleri takip eder.
3. Meslek Yüksekokulu yerleşkesinde gerekli güvenlik tedbirlerini alır.
4. Fiziki altyapı iyileştirmelerine yönelik projeler hazırlar.
5. Resmi açılışlar, törenler ve öğrenci etkinlikleri ile ilgili hazırlıkları yapar ve sonuçlandırır.
6. Meslek Yüksekokulunda eğitim-öğretim etkinlikleri ile sınavların güvenli bir biçimde yapılabilmesi için gerekli hazırlıkları yapar.
7. Kurum/kuruluş ve şahıslardan Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne gelen yazıların cevaplandırılması için gerekli işlemleri yapar.
8. Meslek Yüksekokulunda kurullarının gündemlerini hazırlatır; alınan kararların yazdırılmasını, ilgililere dağıtılmasını ve arşivlenmesini sağlar.
9. Akademik ve idari personelin göreve atanma, görevde yükseltilme ve görev yenileme işlemlerini takip etmek.
10. Bilgi edinme yasası çerçevesinde basit bilgi istemi niteliğini taşıyan yazılara cevap verir.
11. Akademik ve idari personelin görevden ayrılma ve emeklilik işlemlerini takip etmek ve sonuçlandırmak.
12. Akademik ve idari personelin yurt içi ve yurt dışı görevlendirmelerini takip etmek.
13. Akademik ve idari personelin mal bildirim işlemlerini takip etmek ve arşivlemek.
14. Meslek Yüksekokulu ile ilgili duyuruların yapılmasını sağlar.
15. İdari personelin birinci sicil amiri olarak sicil raporlarını doldurur.
16. İdari personelin izinlerini Meslek Yüksekokulundaki işleyişi aksatmayacak biçimde düzenler.
17. Meslek Yüksekokulu Müdürünün imzasına sunulacak yazıları parafe eder.
18. Meslek Yüksekokulu için gerekli olan her türlü mal ve malzeme alımlarında taşınır kayıt kontrol yetkilisi ve ayniyat saymanı ile eşgüdümlü çalışır.
19. Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünün görev alanı ile ilgili vereceği diğer işleri yapar.
20. Meslek Yüksekokulu kurullarının (Yönetim Kurulu, Yüksekokul Kurulu) gündemlerini bir gün önceden hazırlar, alınan kararları karar defterine yazar ve ilgili birimlere dağıtımını yapar.
21. Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu ve Yüksekokul Kurulu Üyelerine toplantıları haber vermek ve kurul tutanaklarını yazar.

4) Bölüm Başkanının Yetki, Görev Ve Sorumlulukları

Görev Tanımı: Batman Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; meslek yüksekokulunun vizyonu, misyonu doğrultusunda eğitim ve öğretimi gerçekleştirmek için gerekli tüm faaliyetlerinin etkinlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla idari ve akademik işleri bölüm içerisinde yapar.
Yetkileri:
1. Belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.
2. Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli araç ve gereci kullanabilmek.
3. İmza yetkisine sahip olmak.
4. Bölüme bağlı yönetici ve personel ile görev paylaşımı, yönlendirme, işlerle ilgili süreçleri kontrol etme, düzeltme, bilgi ve rapor talep etme yetkisine sahip olmak.
5. Bölümüne alınacak personelin seçiminde değerlendirmeleri karara bağlama ve onaylama yetkisine sahip olmak.
6. Öğretim elemanı alma sürecinde bulunmak.
Görevi ve Sorumlulukları:
1. Bölüm kurullarına başkanlık eder.
2. Bölümün ihtiyaçlarını Meslek Yüksekokulu Müdürlük Makamına yazılı olarak rapor eder.
3. Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü ile Bölüm arasındaki her türlü yazışmanın sağlıklı bir şekilde yapılmasını sağlar.
4. Bölüme bağlı Programlar arasında eşgüdümü sağlar.
5. Bölümün ders dağılımını öğretim elemanları arasında dengeli bir şekilde yapılmasını sağlar.
6. Bölümde eğitim-öğretimin düzenli bir şekilde sürdürülmesini sağlar.
7. Bölümün eğitim-öğretimle ilgili sorunlarını tespit eder, Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne iletir.
8. Bölümün değerlendirme ve kalite geliştirme çalışmalarını yürütür, raporları Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne sunar.
9. Meslek Yüksekokulu Kalite Geliştirme Birimi ile eşgüdümlü çalışarak bölüme bağlı programların Bologna sürecine uyumunu yapar, akreditasyon çalışmalarını yürütür.
10. Eğitim-öğretimin ve bilimsel araştırmaların verimli ve etkili bir şekilde gerçekleşmesi amacına yönelik olarak bölümdeki öğretim elemanları arasında bir iletişim ortamının oluşmasına çalışır.
11. Meslek Yüksekokulu Kuruluna katılır.
12. Her dönem başında ders kayıtlarının düzenli bir biçimde yapılabilmesi için danışmanlarla toplantı yapar.
13. Bölüm öğrencilerinin eğitim-öğretim sorunları ile yakından ilgilenir.
14. Bölümündeki öğrenci-öğretim elemanı ilişkilerinin, eğitim-öğretimin amaçları doğrultusunda, düzenli ve sağlıklı bir şekilde yürütülmesini sağlar.
15. Önlisans ve Lisans eğitim-öğretim ve sınav yönetmeliğinin uygulanmasını sağlar.
16. Öğretim elemanlarının derslerini düzenli olarak yapmalarını sağlar.
17. Bölüm ERASMUS/MEVLANA programlarının planlanmasını ve yürütülmesini sağlar.
18. Bölümündeki öğretim elemanlarının izin işlerini düzenler ve imzalar.
19. Bölümündeki öğretim elemanlarının danışmanlıklarını belirler.
20. Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünün, görev alanı ile ilgili vereceği diğer işleri yapar.
 
5) Bölüm Başkan Yardımcısının Yetki, Görev Ve Sorumlulukları

Görev Tanımı: Batman Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; meslek yüksekokulunun vizyonu, misyonu doğrultusunda eğitim ve öğretimi gerçekleştirmek için gerekli tüm faaliyetlerinin etkinlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla idari ve akademik işleri bölüm içerisinde yapar.
Yetkileri:
1.Bölüm başkanına vekâlet ettiği sürelerde bölüm başkanı ile ilgili belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.
Görev ve Sorumlulukları:
1.Bölüm başkanına vekâlet ettiği sürelerde bölüm başkanının görev ve sorumluluklarını yerine getirir.
2. Bölüm başkanının sevk ettiği işleri yapar.

6) Öğretim Elemanlarının Yetki, Görev Ve Sorumlulukları

Görev Tanımı: Batman Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Meslek Yüksek Okulu’nun vizyonu, misyonu doğrultusunda eğitim ve öğretimi gerçekleştirmek için gerekli tüm faaliyetlerinin etkinlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla çalışmalar yapar.
Yetkileri:
1. Aşağıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.
2. Eğitim-öğretim faaliyetleri esnasında kullanılması gereken araç ve gereçleri kullanabilme yetkisine sahip olmak.
3. Önlisans ve lisans eğitim öğretim ve sınav yönetmeliğinin verdiği yetkileri kullanabilmek.
Görev ve Sorumlulukları:
1. Meslek Yüksekokulu kalite sistemi bünyesinde kendi sorumluluğunda belirtilen faaliyetleri yerine getirmek,
2. Sorumlusu olduğu dersleri Yükseköğretim mevzuatına uygun olarak vermek,
3.Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünün talep ettiği bilgileri ve dokümanları vermek,
4. Yüksek Öğretim Kanunu ve Yönetmeliklerinde belirtilen diğer görevleri yapmak,
5. Öğrencilere danışmanlık hizmetleri vermek
6. Mezuniyet sonrası eğitim ve kurslara katılmak,
7.Ders dışında ilgililerle beraber sosyal sorumluluk faaliyetleri yürütmek,             
8. Meslek Yüksekokulu Müdürü, Müdür Yardımcıları ve Bölüm Başkanı’nın verdiği görevleri yapmak.

7) Mali İşler Personeli

Görevin Tanımı: 
Meslek Yüksekokulundaki gerekli tüm faaliyetlerinin etkenlik, verimlilik ilkelerine ve görevi kapsamındaki mevzuata uygun olarak yürütülmesi amacıyla mali işlemleri yapar.
 Yetkileri:
1. Aşağıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.
2. Faaliyetlerinin gerektirdiği her türlü araç, gereç ve malzemeyi kullanabilmek."
Görevi ve Sorumlulukları:
1. Meslek Yüksekokulu bütçesinde yeteri kadar ödenek bulunup bulunmadığını kontrol eder.
2. Giderlerin bütçedeki tertiplere uygun olmasını sağlar.
3. Giderlerin kanun, tüzük, kararname ve yönetmeliklere uygun olmasını sağlar.
4. Bütün işlemlerde maddi hata bulunmamasını sağlar.
5. Ödeme emrine bağlanması gereken taahhüt ve tahakkuk belgelerinin tamam olmasını sağlar.
6. Meslek Yüksekokulu uygulamaları ile ilgili ek ders çizelgelerini hazırlar ve ödemelerini gerçekleştirir, yazışmaları Öğrenci - İşleri ve Personel Birimleri ile eşgüdümlü olarak yürütür.
7. Akademik ve idari personelin maaş, terfi ve geçim indirimi bordrolarını hazırlamak.
8. Akademik ve idari personelin aile yardımı, doğum yardımı ve çocuk yardımı bordrolarını hazırlamak.
9. Akademik personele ait ek ders bordrolarını yapmak.
10. Personelin yurt içi ve yurt dışı geçici görev yollukları ile sürekli görev yollukları için gerekli işlemleri hazırlamak ve ödeme emirlerini düzenlemek.
11. Akademik ve idari personelin fazla ve yersiz ödemelere ait kişi borcu borç onayı belgelerini düzenlemek.
12. Akademik ve idari personelin sosyal güvenlik giderlerinin internet ortamında Sosyal Güvenlik Kurumu Bilgi Sistemine yüklemek.
13. Meslek Yüksekokulu bütçesi hazırlıklarını yapmak.
14. Mali işlere ait her türlü yazışmaları yapmak.
15. Akademik ve İdari Personelin fazla mesai işlemlerini yapmak,
16. Ön mali kontrol işlemi gerektiren evraklarının hazırlanması takibinin yapılması,
17. Üçer aylık dönemlerde serbest bırakılan bütçe ödeneklerinin takibinin yapılması
18. Personelin icra, ikraz gibi kesintilere ilişkin hesapları tutar bu kesintiler ile ilgili işleri yapar, sonuçlandırır ve ilgili birimlere iletir.
19. Personele ait emekli kesenekleri icmal bordrolarını hazırlar ve ilgili birimlere iletir.
20. Personel giysi yardımı evraklarını hazırlar.
21. Aylık maaş, özlük hakları ve sosyal hakların takibi ve kontrol işlemleri ile ilgili her türlü yazışmanın yapılması,
22. Sendika aidatlarının takibi ve ilgili sendikalara postalanması,
23. Bireysel emeklilik ve sigortalıların aylık bildirgelerin verilmesi ve kontrol edilmesi,
24. Meslek Yüksekokulundan maaş alan personelin maaş bilgilerinin otomasyon sistemine girilmesi,
25. Kademe ve kıdem terfilerinin takibi, Açıktan atanan, nakil gelen ve ilk defa açıktan atanan personelin kısıtlı maaşlarını hazırlanması,
26. Bordro ve banka listesinin hazırlanması,
27. Tahakkuk işlemleri sonunda aylık olarak ek derslerle ilgili her türlü dokümanın arşivlenmesi,
28. Sayıştay denetçilerince istenen evraklar düzenlenerek gönderilmesi kontrol sonucunda şahıslara çıkarılan borçların tahsili.
29. Kurumdan ayrılıp nakil gidenlere maaş nakil formu düzenlenmesi,
30. İstifa edenlerin borçlandırılması ve borçlarının tahsil edilmesi,
31. Göreve başlayan personele ait işe giriş bildirgesi, ayrılanlara ayrılış bildirgesi düzenlenmesi,
32. Emekli keseneklerinin Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ile uyumlu bir şekilde internet ortamında veri girişi yapılması,
33. Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünün görev alanı ile ilgili vereceği diğer görevleri yapar
34. Yazılan yazıları parafe etme.
35. Birimi ile ilgili yazıları teslim alma ve tutanakları imzalamak.

8) Satın Alma, Taşınır Mal İşlemleri Personeli

Görevin Tanımı: Meslek Yüksekokulunun gerekli tüm faaliyetlerinin etkenlik ve verimlilik ilkelerine uygun olarak yürütülmesi amacıyla satın alma - tüketim ve demirbaş malzemelerini kayıt için gerekli işlemlerini yapar.
Yetkileri:
1. Aşağıda belirtilen görev ve sorumlulukları gerçekleştirme yetkisine sahip olmak.
2. Faaliyetlerinin gerektirdiği her türlü araç, gereç ve malzemeyi kullanabilmek."
Görevi ve Sorumlulukları
1. Bölümlerden ve bağlı birimlerden gelen satın alınma isteklerini Meslek Yüksekokulu Sekreterliğine sunar ve Meslek Yüksekokulu Sekreterinin teklifi ile Müdürlük Makamının onayını alır.
2. Satın alma taleplerinin mevcut ödenek durumlarını dikkate alarak takip etmek.
3. Satın alma talep formlarını hazırlamak.
4. Satın alma şekline göre diğer yazışmaları yapmak.(Yaklaşık maliyet, piyasa araştırma, mal muayene kabul, hizmet işleri kabul, ihale onay ve ödeme emri, tekliflerin alınması ve satın alma onay belgesinin hazırlanması)
5. Nakit veya mahsupları düzenleyerek teslim evrakı ile birlikte Strateji Daire Başkanlığına teslim etmek.
6. Strateji Daire Başkanlığınca ödeme onayı verilen evrakları ödeme kalemlerine göre tanzim ederek dosyalamak.
7. Elektrik, Doğalgaz, Su ve Telefon Faturalarının ödeme emirlerini hazırlamak.
8. Satın alma bürosu ile ilgili tüm yazışmaları yapmak.
9. Ön mali kontrol işlemini gerektiren evrakların hazırlanması takibinin yapılması,
10. Birim dosyalama işlemlerinin yapılması, arşive devredilecek malzemelerin tesliminin sağlanması,
11. Taşınır işlem fişinin muayene raporunun hazırlanması, satın alınan ürünün ilgili birime teslim işlemlerinin sağlanması.
12. Mal ve Hizmet alımı işlemlerinin yapılması.
13. Uygunluk onay işlemlerinin yapılması.
14. Yaklaşık maliyet tespitinin yapılması.
15. Satın alma oluru ve onay Belgesinin hazırlanması.
16. Çalışma Esasları ile ilgili plan ve programların yapılması.
17. Arşivlenecek evrakların hazırlanarak Personel İdari ve Yazı İşleri bürosuna teslimini sağlamak.
18. Bağlı olduğu proses ile üst yönetici/yöneticileri tarafından verilen diğer işlerin ve işlemlerin yapılmasını sağlamak,
19. Yazılan yazıları parafe etme.
20. Birimi ile ilgili yazıları teslim alma ve tutanakları imzalamak.
21. Satın alma islerinde en az 3 farklı satıcıdan teklif alınmasını sağlamak.
22. Tüketim ve demirbaş (eğitim malzemeleri, kırtasiye, bina bakım ve onarım malzemeleri, ahşap ve metal malzemeleri, elektronik donanım ve teknolojik malzemeleri, makine ve teçhizat alım ve bakımları vb.) malzemelerinin ihale ile satın alım işlemlerini yapar.
23. Meslek Yüksekokulunun tüketim ve demirbaş malzeme ihtiyaçlarını tespit eder.
24. Muayenesi ve/veya kontrolü gereken taşınır malzemelerin tahlil ve kontrolünü takip eder.
25. Satın alınan tüketim ve demirbaş malzemelerini kayıt altına almak için ambar memuruna teslim eder.
26. İhale ve satın alım işlemlerinde tutulan evrakların arşivlenmesini yapar.
27. İhale ve satın alım işlemlerinin kanun ve yönetmeliklere uygun bir şekilde yapılmasını sağlar.
28. Hizmet alımı ile ilgili işlemleri yürütür.
29. Taşınırların yılsonu sayım işlemlerini yaparak sayım cetvellerini düzenler ve Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına iletir.
30. Taşınır işlem fişi, zimmet fişi, sayım tutanağı vb. evrakların düzenlenmesini, kayıt altına alınmasını ve arşivlenmesini sağlar.
31. Kullanımdan düşen demirbaş malzemelerinin tespitini yapar, Değer Tespit Komisyonuna bildirir.
32. Yatırım ve analitik bütçelerinin hazırlanmasında mutemetlik ile eşgüdümlü olarak çalışır.
33. Harcama cetvellerini aylık olarak mutemetlik ile eşgüdümlü olarak takip eder.
34. Tüketim ve demirbaş malzemelerinin alım evraklarında maddi hatanın bulunmamasını sağlar.
35. Ambar memurunun bulunmadığı hallerde ambar memurunun görevlerini yapar.
36. Müdürlüğün görev alanı ile ilgili vereceği diğer işleri yapar.
37. Yukarıda belirtilen görevlerin yerine getirilmesinde Meslek Yüksekokulu Sekreterine karşı sorumludur.