Biyoloji Anabilim Dalı
Fen Edebiyat Fakültesi bünyesinde bulunan Biyoloji Bölümü 07/12/2007 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında alınan kararla kurulmuştur. 2009 yılından itibaren öğrenci alan Bölümümüz; Botanik, Moleküler Biyoloji, Biyoteknoloji, Hidrobiyoloji, Genel Biyoloji ve Zooloji anabilim dallarından oluşmaktadır.
Biyoloji Anabilim dalı lisansüstü programının amacı, biyoloji ile ilgili alanlarda, ulusal ve uluslararası düzeyde araştırma yapabilen, gerek teorik gerekse uygulama alanında karşılaşılan problemlere yönelik çözüm üretebilen, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmış ve evrensel bilimin geliştirilmesine katkıda bulunan uzman bireyler yetiştirmektir.
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Biyoloji Anabilim Dalında 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılı güz yarıyılından itibaren tezli yüksek lisans programı ve 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı güz yarıyılından itibaren de doktora programı açılmıştır. Anabilim dalı içerisinde 6 Öğretim üyesi (3 Profesör, 1 Doçent ve 2 Doktor Öğretim Üyesi) ve Anabilim dalı dışında ise 5 öğretim üyesi (1 Doçent ve 4 Doktor Öğretim Üyesi) olmak üzere toplam 11 öğretim üyesi eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerinde görev almaktadır.
Botanik ve Biyoteknoloji Laboratuvarımızda, özellikle tıbbi alanda kullanımı olan ve nesli tükenme tehlikesi altında bulunan bitki türlerinin; mikropropagasyon (mikroçoğaltım), sürgün, kallus, meristem ve süspansiyon kültürleri gibi doku kültürü yöntemleri ile çoğaltılma protokollerinin oluşturulması üzerine çalışmalar yürütülmektedir. Ayrıca hem bu şekilde in vitro koşullarda çoğaltımı yapılan hem de in vivo olarak toplanan bitkilerde toplam çeşitli fizyolojik, biyokimyasal ve moleküler çalışmalar (toplam fenolik, toplam flavonoid, toplam antioksidan, prolin, lipid peroksidasyonu, antioksidan enzim aktivite ölçümleri, vb) yürütülmektedir.  Bu amaçla laboratuvarımızda; bitkilerin büyüme ve gelişimini takip etmek ve çeşitli uygulamalar yapmak için bitki büyütme gelişme odası; kalitatif ve kantitatif analiz yapılmasına olanak sağlayan spektrofotometre cihazı; bitki doku kültürü çalışmalarına olanak sağlayan laminar flow kabin, TIS sistemi, cam boncuk sterilizatör; çeşitli biyokimyasal ve fizyolojik analizlerin tespitinde hazırlanacak kimyasal maddelerin tartılmasında kullanılan hassas terazi, pH metre, su banyosu, kırık buz makinası, rotary evaporatör, homojenizatör, vorteks ve orbital çalkalayıcı cihazları bulunmaktadır. Hazırlanan besi yerlerinin ve çalışmada kullanılacak cam kapların ve ekipmanların sterilize edilmesinde kullanılan otoklav, sıvı çözeltilerin mekanik olarak karıştırılmasında kullanılan mekanik karıştırıcı, kuru sterilizasyon amacıyla kullanılan etüv, saf su eldesi için ultra saf su cihazı bulunmaktadır. Zooloji Araştırma Laboratuvarımızda biyoçeşitlilik, ekoloji, sitogenetik, kromozom analizleri, kromozom bantlamaları, elektroforetik analizler ile ilgili araştırmalar yürütülmektedir. Laboratuvarımızda, dikey elektroforez sistemi, etüv, trinoküler mikroskop, hassas terazi, bilgisayar, çeker ocak, canlı yakalama kapanları, besleme kafesleri, santrifüj cihazı bulunmaktadır. Moleküler Biyoloji Araştırma Laboratuvarında antimikrobiyal aktivite, antioksidan aktivite, mutajenite-antimutajenite ile ilgili çalışmalar yapılmaktadır.
Lisansüstü öğrenim görmek isteyen adaylar, Batman Üniversitesi web sayfasından ilan edilen başvuru süresi içinde istenilen belgelerle ilgili enstitüye başvururlar.
Yüksek Lisans programına başvurmak isteyen adayların, ilgili alanlarda lisans diplomasına sahip olmaları, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavının (ALES) ilgili alanından geçerli puanı almış olmaları ve Anabilim dalı tarafından yapılan değerlendirme sınavında başarılı olmaları gerekir.
Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavının (ALES) ilgili alanından geçerli not almaları, Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen dil sınavlarının birinden (ÜDS, YDS, KPDS, TOEFL vb.) yeterli düzeyde İngilizce dil belgesine sahip olmaları ve anabilim dalı tarafından yapılan değerlendirme sınavından geçerli notu almış olmaları koşuluyla Doktora programlarında öğrenim görebilirler.