Amaç ve Hedefler
Amaç
• Mevcut kaynakları etkin kullanmak,
• Nitelikli kamu hizmeti sunmak,
• Kamu mali yönetiminde etkinliği arttırmak,
• Kurumsal kültür ve kimliği geliştirmek,
• Eğitim kalitesini arttırmak,
• Şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim geliştirmektir.

Hedefler
• Üniversite Gelişim Planına uygun idari altyapı ve destek hizmetlerinin tesis ve idamesini sağlamak,
• Sunulan hizmet kalitesini yükseltmek,
• Kurumsal hiyerarşik yapının tesisi ile kurum kültürünün oluşturulması,
• Ekip (takım) ruhunun oluşturulması,
• Karar alma süreçleri açık, şeffaf ve rasyonel olup hesap vermekten çekinmeyen bir idari yapı,
• Dürüst, samimi, ilkeli ve tutarlı bir yönetim anlayışı ile kamuoyu ve paydaşlar nezdinde güvenilir ve saygın bir idare tesisi.