Faali̇̇̇yetler

KELENDERİS ANTİK KENTİ
 
Kelenderis Antik Kenti Kazısı 2015 yılından beri Batman Üniversitesi Arkeoloji Bölümü tarafından kazılmaktadır. 1987-2021 yılları arası Prof. Dr. Kamil Levent Zoroğlu tarafından kazılan antik kent 2021 yılı beri Doç. Dr. Mahmut AYDIN tarafından kazılmaya başlanmıştır.
Kelenderis antik kentinin kalıntıları Mersin ili, Aydıncık ilçesinin ilçe merkezinde, Mersin-Antalya karayolu üzerindedir. Kelenderis, Kilikya bölgesinde Mersin ili Aydıncık ilçesi merkezinde 1987 yılından beri arkeolojik kazıların yürütüldüğü antik bir liman kentidir. Dağlık Kilikya’da bulunmasından dolayı tarıma elverişli geniş düzlükleri bulunmayan Kelenderis, liman kenti olmasından dolayı deniz ticareti, balıkçılık ve balık ticareti yaygın bir şekilde yürütülen faaliyetlerdendir. Şu ana kadar yapılan kazılarda Liman hamamı ve tabanı 367 m2 mozaiklerle döşeli bazilika gün yüzüne çıkarılarak restorasyonları bitirilmiştir. Ortaya çıkarılmış ve restorasyonu yapılmış bir başka eser ise 15X3 m ölçülerindeki Kelenderis Liman Mozaiğidir. M.S. 5. Kelenderis Antik Kenti’nin liman ve onu çevreleyen yapılar ve geometrik desenler içermektedir. Çoğu tahrip edilmiş bir tapınak diğer önemli yapılardandır. Kazısı yapılmış diğer alanların başında da nekropollerdir. Son yıllardaki çalışmalarımız antik kente bulunan Odeion yapısı ve çevresinde yoğunlaşmıştır. Akropolu çevreleyen sur yapısının önemli kısmı ayakta olsa da kayalık üzerine oturan akropole ait yapılar yüzeye yakın olduğu için kalıntılarına ulaşılamamaktadır.
Kelenderis Antik Kenti Kazısı her yıl bünyesinde birçok akademisyen ve arkeoloji, Sanat tarihi, mimarlık, koruma ve onarım bölümleri gibi bölümlerden uzman ve öğrencilerle çalışmaktadır.

Kelenderis Kent Planı

ARKEOMETRİ LABORATUVARI
Arkeometri bilimsel yöntemlerin ve metodolojilerin arkeolojik ve tarihi malzemeye uygulanması yoluyla eserlerin yapısı, hammaddesi, kimyasal ve mineralojik kompozisyonu hakkında bilgi edinmemizin yanı sıra eserlerin tarihlendirilmesini sağlayan bir bilim dalıdır.
Batman Üniversitesi Lisansüstü seviyede 2015 yılından beri tezli yüksek lisans eğitimi vermektedir ve birçok öğrenciyi mezun etmiştir. Batman Üniversitesi arkeometri ABD bünyesinde öğrencilerin eğitimi ve tezleri için kullanılan Taşınabilir X Işını Floresans Spektrometresi (P-XRF) bulunmaktadır. Bunun yanısıra eser incelemesinde kullanılan mikroskoplarda öğrencilerimizin laboratuvarımızda kullandığı diğer ekipmanlardır. Merkez laboratuvarımızda bulunan X Işını Kırınımı Difraktometresi (XRD) de derslerimizde uygulama yaptırdığımız bir diğer spektrometremizdir.

ARKEOZOOLOJİK LABORATUVAR ÇALIŞMALARI VE ÇALIŞMALARIN ÖNEMİ
 
Laboratuvar çalışmalarında hedef, kazılarda bulunan arkeozoolojik maddi kalıntıların analizine yönelik çalışmaları disiplinler arası metotlar dâhilinde sürdürmek ve mesleki yeterliliğe sahip öğrenciler yetiştirmektir.
Yapılan Arkeozoolojik çalışmalardan bahsetmeden önce bahsi geçen bilimi tanımlamak gerekmektedir. Gündem tarafından Arkeozooloji; “Arkeolojik kazılardan çıkarılan hayvan kalıntılarından yola çıkarak, insanlar ile hayvanların en eskiye dayanan ilişkilerinden günümüze olan gelişimini, değişimini, birbirlerine ve doğaya olan olası etkilerini/etkileşimlerini belli bir kronolojiye bağlı kalarak araştıran ve bu araştırmaları bilim dünyasında kabul görmüş temel metotlar dâhilinde inceleyen bilim dalıdır.”[1] şeklinde tanımlanmıştır.
Arkeozooloji Laboratuvarında, düzenli biçimde yapılan çalışmalar ile bu alanda çalışmak isteyen lisans öğrencilerinin hazırlık eğitimlerine, alanda çalışmaya başlayan yüksek lisans öğrencilerinin başlangıç eğitimlerine yönelik yoğunlaşan çalışmalar mevcuttur. Belirli yöntemler ve çalışma dinamiği de bu süreç içerisinde belli bir çizelgede anlatılmaktadır. Arkeozoolojik çalışmalar bakımından düşünüldüğünde salt teorik bilgi ne yazık ki öğrenciyi mesleki açıdan yeterince geliştirmemektedir. Bu sebeptendir ki laboratuvarda yapılan çalışmalar ile kazılara katılmadan önce veya belli bir grup malzemenin incelenmesinden önce pratik yapılabilmektedir. Yeterli teorik eğitimin yanında koleksiyonda yer alan çeşitli hayvanlara yönelik kemikler incelenebilmektedir. Genel itibari ile laboratuvar çalışmalarının kapsamı ve yapılan uygulamalar:

  • Teorik başlangıç derslerini almış olan öğrencilerin koleksiyonlar ile çalışarak kemik elementlerini ve anatomik yapısını öğrenmesi,
  • Kemik elementlerinin tür bakımından benzerliklerinin ve farklılıklarının kavranması,
  • Başlangıç aşamasını tamamlayan öğrencilerin tanımlama yapabilmeleri dâhilinde verileri işlemesi,
  • Mesleki bakımdan tanımlama ve analiz yeterliliğini kazanmış tecrübeli öğrencilerin, daha evvel çalışılmış olan kazı alanlarından elde edilen veriler üzerinden istatistik ve analiz çalışmaları,
  • Öğrenciler arası etkileşim ile ortak çalışma bilinci ve çalışma dinamiğinin kavranması,
  • Tanımlama ve analiz için gerekli araştırma ve tarama yöntemlerinin kavranması,
  • Yeni çalışma fikirleri ve verilerin ortak bir grupta paylaşıma açık şekilde geliştirilmesi olarak sıralanabilir.
 
[1] Gündem, 2020, s.13.