Uzaktan Eğitim Politikası
UZAKTAN EĞİTİM POLİTİKASI

Batman Üniversitesi; misyonu ve vizyonu ile uyumlu olarak belirlediği strateji ve bu stratejileri ile ilişkili hedefleri doğrultusunda geliştirdiği kalite güvencesi sistemi ve eğitim-öğretim politikası ile uyumlu olarak, eş zamanlı (senkron) ve eş zamansız (asenkron) ders araçları ve uygulamaları ile uzaktan eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdüren, eğitim süresince öğrenci ve öğretim elemanlarına sunulan nitelikli bilgi kaynakları ve destek hizmetleri ile uzaktan eğitim kalitesini ve teknik altyapısını sürekli olarak geliştirmeyi hedefleyen, ilgili tüm paydaşlarının katılımı ile birlikte uzaktan eğitim sistemine ilişkin değerlendirmeleri sistematik olarak izleyen bir anlayışı uzaktan eğitim politikası olarak benimsemektedir.
 
Temel Değerler
Üniversitenin uzaktan eğitim politikasının dayandığı temel değerler şunlardır:
 
 • Teknik altyapı ve bilgi kaynağına erişim olanakları,
 • Yeterlikler,
 • Nitelikli insan kaynağı,
 • Destek hizmetleri,
 • Bilgi güvenliği ve etik,
 • Eğitim öğretim süreçlerinin dijitalleşmesi.
 
Uzaktan Eğitim Stratejileri
(Geliştirilmesi Gereken Yönler)
 
 • Uzaktan eğitim süreçlerinin gözden geçirilerek uzaktan/karma eğitim politikası doğrultusunda paydaş görüşleriyle gerekli düzenlemelerin periyodik olarak yapılması,
 • Uzaktan/karma eğitim faaliyetlerini desteklemek için kaynakların (finansal, insani, fiziksel, teknolojik vb. ) artırılması,
 • Uzaktan eğitim yoluyla verilen programlar ve derslerde akademik niteliğin artırılması     
 • Uzaktan eğitim çalışmalarını desteklemek konusunda uzman teknik personel sayısının artırılması,
 • Uzaktan eğitim programlarını, öğrenme çıktıları, öğrenci ve öğretim elemanı memnuniyeti açısından değerlendirerek gerekli iyileştirmelerin yapılması,
 • Öğrencilerden ve öğretim elemanlarından uzaktan eğitim süreci ile ilgili düzenli geri bildirimlerin alınması ve ilgili birimlerin bu konuda bilgilendirilmesi,
 • Kütüphane, bilgi kaynakları ve donanımlarına uzaktan erişimin sağlanması ve bu kaynaklardan öğrenci ve öğretim elemanlarının etkin bir şekilde faydalanmasının sağlanması,
 • Uzaktan eğitim programlarında öğretim elemanlarının öğretimini sağlayacak uygulamaların olması ve derslerin uzaktan eğitim ortamında öğretilmeye uygun şekilde hazırlanması,
 • Ders veya program süresince uzaktan eğitim pedagojisi ve teknoloji kullanımıyla ilgili öğretim elemanları için etkili destek verilmesi,
 • Öğretim elemanlarına uzaktan eğitim pedagojisine yönelik iyi uygulamaların ve uygulanabilir teknoloji araçlarıyla ilgili düzenli mesleki gelişim programların sunulması,
 • Uzaktan eğitim platformunun gelişen ve değişen öğrenci-öğretim elemanı gereksinimlerini karşılayacak ve kullanıcı dostu olacak şekilde düzenli olarak güncellenmesi.
 
Uzaktan Eğitim Hedefleri
 
 • Üniversitemizde yaşam boyu öğrenim kapsamında çalışanlara ve öğrencilere yönelik yürütülen faaliyetlerin sayısını artırmak,
 • Üniversitemizde yaşam boyu öğrenim kapsamında topluma yönelik yürütülen faaliyetlerin sayısını artırmak,
 • Uzaktan eğitim sistemlerinin etkinliğini artırmak,
 • Uzaktan eğitim faaliyetlerini düzenli olarak ihtiyaçları karşılama ve kullanılabilirlik açısından değerlendirmek ve revize etmek,
 • Uzaktan eğitim için program talebinin değerlendirilmesi, pazarlama, uygun öğretim kadrosu ve personeli, fakülte ve personel gelişimi, kütüphane ve bilgi kaynakları, öğrenci ve akademik hizmetler ve teknoloji altyapısını içeren bir mekanizma ve çalışma takvimi hazırlamak,
 • Uzaktan eğitim altyapısını programların %40’ını uzaktan eğitimle verebilecek donanıma getirmek,
 • Uzaktan eğitimle ilgili tespit edilen sorunların çözümünü sağlamak,
 • Uzaktan eğitimle ilgili bilgi güvenliği, etik ve sınav yönetmeliği geliştirmek,
 • Kişisel verilerin kullanımı kanununa göre kullanıcı verilerinin işlenmesi, saklanması ve güvenliğinin en üst düzeye çıkarmak,
 • Uzaktan eğitim sürecini bilgi teknolojileri ile desteklemek ve bilginin etkin bir şekilde kullanılması için uygulama imkânı sağlamak,
 • Farklı öğrenci gruplarına yönelik esneklik ve çeşitlilikte eğitim-öğretim sunmak,
 • Engelli öğrencilerin eğitimde fırsat eşitliğinden faydalanması için gerekli altyapı ve teknolojik desteğini sağlamak,
 • Öğrenci motivasyonunu ve uzaktan eğitime katılımı artırma politikaları izlemek,
 • Ölçme değerlendirme yöntemlerinin çeşitlendirilmesi ve kullanımını yaygınlaştırmak,
 • Farklı öğretim yöntem ve tekniklerin uzaktan eğitim sürecinde uygulanabilirliğini sağlamak.
 • Çeşitli sertifika programlarını açmak ve yaygınlaştırmak