Uluslararasılaşma Politikası
 
ULUSLARARASILAŞMA POLİTİKASI

Batman Üniversitesi; kalite güvence sistemi, eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, toplumsal katkı ve yönetim sistemi politikalarını, bu politikalar doğrultusunda belirlediği stratejilerini ve hedeflerini, stratejik planında uluslararasılaşma esaslı olarak belirlediği faaliyetlerini birbirlerine entegre etme sürecinde uluslararası bütünleştirme anlayışına sahiptir. Bu bağlamda uluslararası düzeyde rekabet edilebilirliği yüksek bireyler yetiştirmeyi, uluslararası bağlantı ve ortaklıklarını, uluslararası düzeyde öğrenci ve personel hareketliliğini destekleyerek uluslararası ve kültürlerarası bir kurum olarak hizmet sunmayı ve bu hizmetlerde sürdürülebilirliği sağlamayı uluslararasılaşma politikası olarak benimsemektedir.
 
Temel Değerler
Üniversitenin uluslararasılaşma politikasının dayandığı temel değerler şunlardır:
 
 • Uluslararası akreditasyon, tanınma ve denklik,
 • Kültürel çeşitlilik,
 • Uluslararası işbirlikleri,
 • Farklılıkların yönetimi,
 • Öğrenci ve akademisyen hareketliliği,
 • Uluslararası etkinlikler.
 
Uluslararasılaşma Stratejileri
(Geliştirilmesi Gereken Yönler-Kalite Eylem Planı)

 
 • Stratejik plan doğrultusunda belirlediği uluslararasılaşma faaliyetlerini destekler nitelikte uluslararası araştırmacıların ortaklığı ile kurulan araştırma ekipleri tarafından gerçekleşen projeleri ve yayınları teşvik etmek,
 • Uluslararası tanınırlığı artırmak, eğitim-öğretim ve araştırma alanlarında uluslararası işbirliklerini artırmak,
 • Üniversitenin uluslararası etkisini güçlendirmek,
 • Öğrenci, akademik personel, araştırmacı ve idari personelin uluslararası değişim programları ve ziyaretlerini teşvik etmek,
 • Uluslararası öğrenciler, nitelikli araştırıcı ve öğretim üyeleri için çekim merkezi haline gelmek,
 • Öğrencilere uluslararası kariyer için yol gösterici olmak,
 • Eğitim programlarının uluslararası kabulünü sağlamak,
 • Çok kültürlü ve uluslararası bir kampüs ortamı oluşturmak ve iç paydaşların kültürlerarası duyarlılık ve yetkinliklerini geliştirmek,
 • Öğrencilerimizin yurt dışında alacakları derslerin Batman Üniversitesindeki denklikleri konusunda sorun yaşamasını engelleyen ve öğrenci odaklı öğrenmeye dayanan Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) uygulamak.
 
Uluslararasılaşma Hedefleri
(Öngörülen Eylem veya Eylemler
)
 
 • Üniversitedeki ulusal ve uluslararası düzeyde akreditasyon almaya aday bölüm ve birimleri belirlemek, gerekli kriterlerin sağlanması için çalışmaları başlatmak ve akredite olan akademik birimlerin sayısını, her akademik yıl içinde her birim için en az bir adet olacak şekilde (tüm birimler tamamlanana kadar) artırmak,
 • Erasmus+ ve diğer uluslararası değişim programları ile Üniversitemize gelen öğretim elemanı sayısını artırmak
 • Yabancı dilde program sayısını arttırmak,
 • Önlisans, lisans ve lisansüstü müfredat programlarında ortak ders havuzuna dahil edilecek ortak ders sayısını artırmak ve yabancı dilde ortak dersler açmak
 • Öğrencilerin yurtdışında uygulamalı eğitim, staj yapabilmeleri için işbirliklerini artırmak,
 • Yabancı öğretim elemanı nitelik ve niceliğini artırmak,
 • Türkçe eğitim yapan fakülte bölümleri ve meslek yüksekokulu programlarında isteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı açmak,
 • Lisansüstü eğitimi yapan öğrencilerin yurtdışı araştırma faaliyetlerine katılmalarını desteklemek,
 • İdari personele yönelik uluslararası eğitim faaliyetlerini arttırmak.