Araştırma-Geliştirme Politikası
 
ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME POLİTİKASI

Araştırma Politikası Ekibi, Üniversitenin araştırma stratejisini ve politikalarının geliştirilmesi ve uygulanmasında pay sahibidir. Bu politika; araştırmacıların çalışmalarını destekleyerek ve Üniversite üst yönetimiyle birlikte çalışarak, Üniversite'nin araştırma hedeflerini etkinleştirmesini ve desteklemesini sağlar. Ayrıca araştırmacılara destekleyici bir ortam sağlanmasını ve en yüksek araştırma bütünlüğü standartlarını karşılamaya teşvik edilmesini sağlar.
 
Temel Değerler

Araştırma odaklı bir kurum olarak Batman Üniversitesi, araştırmaların en yüksek kalite standartlarında yürütülmesini sağlayan bir ortam sağlamayı taahhüt eder.
Bilginin yaratılmasına kendi ve kamuoyunun iyiliği için değer verir. Aynı zamanda araştırmanın topluma değer sağlamasını, iş dünyası ve endüstri ile etkileşimin önemini de kabul eder.
Araştırmada öncelik olarak aşağıdaki politikaları ve uygulama esaslarını oluşturur;
 • Araştırmacı insan gücü yetiştirilmesi ve niteliklerinin yükseltilmesine yönelik politika ve hedefler,
 • Araştırma altyapısı geliştirme, iyileştirme ve etkin kullanımına yönelik politikalar,
 • Araştırma bütçesinin arttırılmasına, araştırmaya ayrılan kaynakların verimli ve etkin biçimde kullanılmasına yönelik politikalar,
 • Araştırmada İyi Uygulama Örnekleri için Kuralları politikası,
 • Araştırma Verilerinin İyi Yönetimi Politikası,
 • Çıkar Çatışmaları Politikası,
 • Araştırma Personeli Yönetimi Uygulama Esasları Politikası,
 • Lisansüstü Araştırma Uygulama Kuralları Politikası,
 • Araştırma bütünlüğü Politikası,
 • Daha geniş toplulukla etkileşim politikası,
 • Üniversite tarafından finanse edilen Konferans ve Etkinliklerde Çeşitlilik Politikası,
 • Dışarıdan Finanse Edilen Faaliyetler Politikası,
 • Danışmanlık Politikası,
 • Bilimsel, araştırma ve yayın etiği politikası,
 • Disiplinler arası araştırma ve geliştirme politikası,
 • Yerel, bölgesel ve ulusal kalkınma hedefleri politikası,
 • Araştırma kuruluşları ve üniversitelerle işbirliği politikası,
 • Öncelikli alanlar araştırma politikası,
 • Girişimcilik ve yenilikçilik politikası,
 • Başta insan ve hayvan deneyleri olmak üzere bütün araştırmalar için etik politikalar,
Araştırma-Geliştirme Stratejisi   
(Geliştirilmesi Gereken Yönler)
 
 • Ar-Ge ve bilimsel yayın konusunda kullanılmak üzere bütçe temin edilmesi,
 • Fiziksel mekan, laboratuvar ve malzeme gereksinimleri karşılanması,
 • Ar-Ge alanlarında Gerek akademik gerek idari personel sayısı arttırılması,
 • Ayrı bir Ar-Ge bütçesi oluşturulması,
 • Teknoloji ile entegre yenilikçi girişimlerde bulunulması,
 • Laboratuvarda araştırma ve geliştirme için kullanılan materyallerin yerlileştirilme çabalarına destek verilmesi,
 • İlgili akademisyenler Enerji alanında öncü üniversitelerde kısa süreli eğitimlere gönderilmesi,
 • Enerji alanında yüksek bütçeli disiplinler arası projeler üretilmesi,
 • Enerji alanında büyük üniversiteler ile ikili işbirliklerinin pratiğe aktarılması,
 • Güneş enerjisi alanında ülke çapında hizmet verecek PV hücre ileri Ar-Ge ve Ür-Ge laboratuvarlarının oluşturularak üniversitenin vizyon ürünü olarak PV hücre üretimi,
 • İleri düzeyde ülke çapında hizmet verebilecek bir yakıt laboratuvarı kurulması,
 •  Laboratuvarlarda uzman teknik personel istihdamı,
 •  Mevcut cihazların kalibrasyon ve revizyonları yapılarak faal hale getirilmesi,
 • Özellikle lisansüstü ve akademik çalışmaların gerçekleştirilebileceği laboratuvar sayısını artırılması,
 • Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) kapsamında yapılan faaliyetlerin kayıt altına alınması ve üniversite sanayi iş birliği çalışmalarının artırılması,
 • Mevcut uygulama ve araştırma merkezlerinin hedeflerine ulaşmasında gerekli desteğin sağlanması,
 • Araştırma performansının izlenmesi ve iyileştirilme çalışmalarının ve ödüllendirilmesinin takibinin yapılması,
 • Derslerde ve araştırmalarda kullanılması önem arz eden donanım ve yazılımların alınmasının tedarik edilmesinin sağlanması,
 • BAP finansman desteğinin artırılması,
  
Araştırma-Geliştirme Hedefleri
(Öngörülen Eylem veya Eylemler)
 
 • Ulusal ve uluslararası sıralamalarda Üniversitenin yerini yükseltmek,
 • Araştırma projelerinden üretilen, SCI, SCI-Expanded, SSCI, AHCI makale sayısını bir önceki yıla göre %10 artırmak ve iktisadi katma değeri yüksek patent, faydalı model, telif hakkı… vb. çıktıları artırmak,
 • Ulusal ve uluslararası kuruluşlar nezdinde yazılan ve başvurulan araştırma projelerinin sayısını artırmak ve toplam bütçe gelirini en az %20 büyütmek,
 • Araştırmaya ayrılan öz kaynak desteği miktarını en az %10 artırmak,
 • Araştırma altyapısını güçlendirmek,
 • Araştırma kuruluşlarıyla ortak yürütülen araştırma-geliştirme sayısını artırmak,
 • Üniversitemiz araştırma hedefleriyle ilişkili doktora program sayısını artırmak ve hedefler doğrultusunda programların içeriklerini eşleştirmek, doktora programları açmak ve nitelikli doktora öğrencisi çekmek,
 • Araştırma önerisi yazımı ve araştırma çıktılarının yayın ve ürüne dönüştürülmesinde sunulan yabancı dil, proje önerisi yazımı, bütçe yapımı, makale yazımı, patent başvurusu vb. konularda kurumsal destek mekanizmaları kurmak ve destek miktarını artırmak.
 • Bilimsel felsefeyi özümsemiş; bilgiye erişim, bilgiyi süzme ve toplum yararına ilerletme konularında uzmanlaşmış; liderlik vasfı sergileyen, uluslararası kültür ve kimliğe sahip öğrenci yetiştirmek ve bu vasıflara haiz öğretim elemanı sayısını artırmak,
 • Teknoloji transfer ofisi ve Teknokent aracılığıyla Üniversite sanayi iş birliğini arttırmak ve endüstrinin gelişmesine katkı sağlamak,
 • Araştırma alanlarını iç ve dış paydaş görüşleri doğrultusunda çeşitlendirmek,
 • Konusunda uzman ve araştırmacıları destekleyecek teknik personeli üniversitemize kazandırmak,