Eğitim-Öğretim Politikası

  
EĞİTİM-ÖĞRETİM POLİTİKASI

Batman Üniversitesi; uluslararası standartlara uygun, sürekli iyileştirmeye dayalı olarak tasarlanan eğitim ve öğretim program yapısını tüm ilgili tarafların ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda güncelleyen ve karşılayan, öğrenci merkezli eğitim anlayışını ve araştırma temelli yaklaşımlarını, nitelikli eğitim-öğretim kadrosu ile yeni öğrenme-öğretme tekniklerini kullanarak sürdüren, öğrencilerin araştırma süreç ve problemlerini tanımalarına, araştırarak öğrenmelerine imkân tanıyan, kalite bilincine önem veren, etik ve profesyonellik ilkelerini benimseyen yöneticiler, eğitmenler ve tüm diğer çalışanlar ile öğrencilerin alanında inovatif liderler ve okul sonrası hayatlarında başarılı olabilmelerini sağlamak amacıyla bütünleyici bir eğitim anlayışını eğitim-öğretim politikası olarak benimsemektedir.
 
Temel Değerler
Üniversitenin eğitim-öğretim politikasının dayandığı temel değerler şunlardır:
 
 • Öğrenci merkezli öğrenme-öğretme,
 • Eğitim süreçlerinde ölçme ve değerlendirme,
 • Nitelikli ve deneyimli akademik kadro,
 • Uluslararasılaşma ve öğrenci hareketliliği,
 • Yenilikçi eğitim altyapısı ve teknikleri,
 • Öğrenme kaynaklarına kolay erişilebilirlik,
 • Hayat boyu öğrenme,
 
Eğitim-Öğretim Stratejileri
(Geliştirilmesi Gereken Yönler)
 
 • Eğitim-öğretim programlarının iç ve dış paydaş görüşlerinin yansıtılarak tasarlanması,
 • Program ve ders bilgi paketlerinin güncellenmesi ve paylaşılması,
 • Programların eğitim amaçları ve öğrenme çıktılarına ulaşılmasının güvence altına alınması ve izlenmesi amacıyla gerekli mekanizmaların oluşturulması,
 • Üniversitemizin tercih edilme oranlarının izlenmesi ve gerekli iyileştirmelerin yapılması,
 • Programlarda yer alan derslerin iş yüküne dayalı kredi değerleri (AKTS) belirlenmesi, öğrenci iş yükünün tahmin edilerek gerçekçi bir şekilde tespit edilmesi ve kredilerin öğrenci geri bildirimleri dikkate alınarak güncellenmesi,
 • Öğrenci danışmanlık sisteminin niteliğinin artırılması,
 • Öğrenci iş yükü esaslı kredi transfer sisteminin uluslararası hareketlilik programlarında işletilmesi,
 • Eğitimde uygulama ve staj imkânlarının çeşitlendirilmesi,
 • Erasmus+, Mevlana gibi değişim programlara katılan öğrenci sayısının artırılması.
Eğitim-Öğretim Hedefleri
(Öngörülen Eylem veya Eylemler)
 
 • Stratejik plan doğrultusunda belirlediği eğitim-öğretim faaliyetlerini destekler nitelikte çağdaş, milli ve kültürel değerlere saygılı, sorgulayıcı, girişimci, teknolojik gelişmelere açık ve 21.yy becerilerine sahip mezunlar yetiştirmek,
 • Ulusal ve uluslararası eğitim işbirliklerini güçlendirerek evrensel bilim anlayışına uygun eğitim-öğretim hizmetleri sunmak,
 • Öğrenci merkezli eğitim-öğretim anlayışı benimseyerek, öğrencinin öğrenmesini desteklemek amacıyla bilimsel ve teknolojik imkânlar sunmak,
 • Eğitim-öğretim süreçlerini paydaşların katılımıyla ve öğrenci merkezli bir yaklaşımla, ulusal ve uluslararası işbirliklerinden de faydalanarak sürekli olarak iyileştirmek,
 • Öğrencilere, mezuniyet sonrasında ulusal kalkınma çabalarına etkili bir biçimde katılabilecekleri yüksek kalitede bir eğitim sunmak,
 • Öğrencilerin sosyo-kültürel becerilerinin artırılması için üniversite seçmeli ders havuzunu genişletmek,
 • Küresel değişimlere uyum sağlayabilen, mesleki ve etik açıdan yüksek bilgi, beceri ve yetkinliklerle tercih edilen mezunlar yetiştirmek,
 • Eğitim-öğretim programlarının amaç ve çıktılarını ulusal ve uluslararası standartlara uygun hale getirmek,
 • Ders havuzuna eklenecek seçmeli dersleri ve mevcut derslerin içeriklerini iç ve dış paydaşların görüşlerini dikkate alarak belirlemek,
 • Eğitim programlarını ulusal (TYYÇ-Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi) ve uluslararası standartlara uyumlu olarak planlamak,
 • Eğitimde yabancı dilin ağırlığını artırarak, mezunlarımızı dünya vatandaşlığına hazırlamak,
 • Sosyal farkındalık ve sosyal sorumluluk bilincinin artırılmasını hedefleyen eğitim ve öğretim programları oluşturmak ve etkinlikler düzenlemek,
 • Disiplinler arası öğretim yaklaşımını esas alarak sorgulama, eleştirme, araştırma ve yaşam boyu öğrenme odaklı çalışmayı teşvik etmek,
 • Öğrencinin niteliğini geliştirmek amacıyla, sektör temsilcilerinin katılımıyla, konferans vb. bilimsel içerikli toplantılar düzenleyerek, bu kapsamdaki eğitim uygulamalarının sayısını artırmak,
 • Kütüphane hizmetlerini daha etkin ve verimli kılmak suretiyle öğrencinin bağımsız araştırma ve öğrenme yeteneklerini geliştirmelerini desteklemek,
 • Akademik personelin eğitim-öğretim becerilerini ve yeterliliklerini artırmaya yönelik bir akademik yıl içinde en az bir eğitim vermek,
 • Eğitim-öğretim faaliyetlerinde öğrenci, akademik ve idari personelin yeterliliklerini ve memnuniyetini artırmak,
 • Özel yaklaşım gerektiren öğrencilerin eğitim ve öğretim için gerekli koşulları iyileştirmek,
 • Kariyer planlama ve iş hayatına hazırlamaya yönelik bir akademik yıl içinde en az bir faaliyet düzenlemek,
 • Bölgenin ve ülkenin ihtiyaçlarını gözeten lisans ve lisansüstü programları açmak,
 • Örgün öğretimi uzaktan öğretimle desteklemek,
 • Eğitim-öğretim faaliyetlerinde etik ve kültürel değerlerin gözetilmesine yönelik eğitimler düzenlemek,
 • Eğiticilerin eğitimi ve hayat boyu öğrenme programı yolu ile öğretim elemanı niteliğini artırmaya katkı sağlamak,
 • Çağın gereklerine uygun, farklılıkları dikkate alan, etkileşimli ve katılımcı eğitim-öğretim yöntemlerini uygulanmasını desteklemek,
 • Her akademik birimin (tamamen akredite oluna kadar) yıllık bazda en az bir alt birimini akredite etmesini sağlamak.