Kalite Güvencesi Sistemi Politikası
Kalite Güvencesi Sistemi Politikası

Batman Üniversitesi, misyon, vizyon ve değerleriyle uyumlu stratejik hedeflerine ulaşmak için tüm birimlerinin üstün performansa odaklandığı, faaliyetlerini evrensel bilime, etik ilkelere ve hukuka dayalı uluslararası standartlara ve yasal mevzuata uygun olarak yürüten, katılımcı yönetim anlayışı ile iç ve dış paydaşları sürece dahil eden, yenilikçi ve sürekli ve önleyici yaklaşım ile iyileştirme esasına dayalı, iyileşme ve sürdürülebilirliği performans göstergeleriyle izleyen, topluma ve çevreye duyarlı bir kalite güvence sistemini benimsemiştir.
Bu doğrultuda politikamız;
 
 • Kalite güvencesi sistemine tüm paydaşların katılımını sağlayarak memnuniyet ve aidiyet duygusunu geliştirmeyi,
 • Nitelikli araştırma geliştirme çalışmalarını ve nitelikli araştırmacıların istihdamını,
 • Eğitim ve öğretimde nitelik ve öğrenci odaklı yaklaşımı,
 • Uluslararasılaşmayı,
 • Kurumsal risk yönetimi stratejisinin sürdürülmesini,
 • Disiplinlerarası programların ve araştırma geliştirme çalışmalarının güçlendirilmesini,
 • İnsan kaynağının bilgi, beceri ve yetkinliklerinin geliştirilmesini,
 • Ar-Ge ve eğitimin ulusal/uluslararası akreditasyonunu,
 • Ulusal/uluslararası sıralamalarda daha üst seviyelere ulaşmayı,
 • Toplumsal duyarlılık ilkesiyle hareket ederek sosyal sorumluluk projeleri geliştirmeyi,
 • Güvenli, sağlıklı ve huzurlu bir çalışma ortamı sağlamayı,
 • Verimli kaynak kullanımını,
 • Sürekli izleme, değerlendirme ve iyileştirmeyi,
 • İlgili mevzuat ve standartları uygulamayı ve sürdürülebilirliğini sağlamayı esas almaktadır.
 
Temel Değerler
Üniversitenin kalite güvencesi sistemi politikasının dayandığı temel değerler şunlardır:
 
 • Etik değerlere bağlılık
 • Akademik özgürlük
 • Akademik dürüstlük
 • Akılcı ve eleştirel düşünce
 • Şeffaflık
 • Hesap verebilirlik
 • Katılımcılık
 • Öğrenci odaklılık
 • Toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlılık
 • Eşitlik ve her türlü ayrımcılığın önlenmesi
 • Adil uygulamalar ve bireye saygı
 • Çağdaşlık
 • Tarafsızlık
 • Özgünlük
 • Çevreye duyarlılık
Kalite Güvencesi Stratejileri
(Geliştirilmesi Gereken Yönler)

 
 • İç ve dış kalite güvencesi sisteminin yapılandırılması,
 • Akademik/idari personel ile öğrenciler dâhil tüm paydaşların farkındalığını artırarak ve katılımını sağlayarak kalite güvencesi kültürünün yaygınlaştırılması,
 • Üniversitenin eğitim, araştırma, girişimcilik ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesi,
 • Kalite güvencesi sistemi süreçlerinin sürekli izlenmesi, ölçülmesi ve iyileştirilmesi,
 • Program akreditasyonuna yönelik faaliyetlerin genişletilmesi ve tüm akademik birimlerin ulusal/uluslararası akreditasyonlar elde etmesinin sağlanması.
Kalite Güvencesi Hedefleri
(Öngörülen Eylem veya Eylemler)
Üniversitenin iç ve dış kalite güvencesi sistemini yapılandırmak ve kalite güvencesi kültürünü yaygınlaştırmak için katılımcı mekanizmaları, birimler arası koordinasyonu ve kalite politikalarının bilinirlik mekanizmalarını güçlendirmek hedefiyle;
 • İç ve dış paydaşlarla her yıl geribildirimli değerlendirme toplantıları yapmak.
 • İç ve dış paydaşlarla farkındalık ve bilgilendirme toplantıları/çalıştayları düzenlenmek.
 • İç ve dış paydaşlardan elde edilen görüş ve önerilere göre kalite çalışmalarını düzenlemek.
 • Akademik ve idari birimler ile yönetim arasında etkin bir iletişim ağı oluşturmak.
 • Üniversite kalite komisyonu alt çalışma gruplarının koordineli çalışmasını sağlamak için üç aylık periyotlarla toplantılar düzenlemek.
 • Üniversitenin ulusal/uluslararası sıralamalarda daha üst seviyelere ulaşmasını sağlamak için birlikte çalışma takvimleri oluşturmak, çalışmaların ilgili birimler tarafından koordineli bir şekilde yürütülmesini sağlamak ve sonuçlarını düzenli olarak izlemek.
 • Üniversitenin kalite politikasının ve kalite alt politikalarının görünürlüğünü ve bilinirliğini artırmak üzere herkesin görebileceği uygun alanlarda ilan etmek, kalite çalışmaları hakkında yıllık bülten düzenlenmek, web sayfasından yayımlamak ve paydaşlara göndermek.
 • Eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, toplumsal katkı ve yönetsel/idari süreçlerde iyi uygulama sayılarını artırmak ve diğer üniversitelerle paylaşmak.

Kalite güvencesi sistemi süreçlerinin sürekli izlenmesini, ölçülmesini ve iyileştirilmesini sağlamak için kalite performans takip sistemini işletmek, eğitim ve danışmanlık hizmetlerini sunmak hedefiyle;
 • Eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, toplumsal katkı ve yönetsel/idari süreçlerde PUKÖ döngüsünü sağlamak.
 • Akademik birimlerin öz değerlendirme süreçlerinin oluşturulmasını sağlamak, periyodik olarak takip etmek ve güvence altına almak.
 • Her bir birim yöneticisi tarafından, kendi birimleri ile ilgili stratejik planda yer alan hedefler ve hedeflerin gerçekleşme oranı hakkında her yıl rapor hazırlanmasını ve Kalite Koordinatörlüğü’ne iletilmesini sağlamak.
 • İç ve dış paydaş memnuniyet düzeylerinin belirli aralıklarla ölçülmesi, izlenmesi ve sonuçlarının sürekli iyileştirme faaliyetlerine yansıtılmasını sağlamak. Bu kapsamda;
  • Öğrenci memnuniyet anket ve analizini yapmak
  • Akademik ve idari personel memnuniyet anketi ve analizini yapmak
  • Dış paydaş memnuniyet anketi ve analizini yapmak
 • Planlı iç ve dış tetkik faaliyetlerini sürdürmek.
 • Yönetimin Gözden Geçirilmesi (YGG) toplantılarını sürdürmek.
 • Kalite toplantılarını sürdürmek.
 • Akademik ve idari personele kalite süreçleri ile ilgili eğitim vermek.
 • Kalite süreçleri ile ilgili akademik personeli kapsayan eğitici eğitimleri düzenlemek.
 • Program akreditasyonu kapsamında Kalite Koordinatörlüğü aracılığıyla eğitimler vermek.
 • İç ve dış değerlendirme raporlarına göre tespit edilen gelişmeye açık yönleri, güçlü yöne dönüştürmek için faaliyetler düzenlemek.
 • Topluma katkı uygulamalarına yönelik bilgilendirme amaçlı faaliyetler düzenlemek.
 • Birim kalite komisyonlarına düzenli olarak eğitimler vermek.
 • Rehberlik/danışmanlık hizmeti sağlamak üzere gerekli eğitimleri almış olan akademik ve idari personellerin görevlendirmelerini sağlamak.
 • Uluslararası kalite güvence ajanslarıyla profesyonel bağlantılar kurmak.

Program akreditasyonuna yönelik faaliyetleri sürdürmek ve genişletmek hedefiyle;
 • Birim akreditasyon çalışmalarına yönelik düzenli olarak eğitimler vermek.
 • Kalite Koordinatörlüğü tarafından birimlerde Akreditasyon sürecinin tanıtılması ve birimlerin kendi eylem planları ve çalışma takvimlerini hazırlamalarına yönelik toplantılar düzenlemek.
 • Tüm birimlerde birim yöneticisi tarafından “Akreditasyon Süreci Birim/Bölüm Sorumlusu” atanmasını sağlamak.
 • Tüm birimler tarafından “Akreditasyon Süreci Eylem Planı” hazırlanmasını sağlamak.
 • Tüm birimler tarafından “Akreditasyon Süreci Faaliyet Raporu” hazırlanarak Kalite Koordinatörlüğü’ne sunulmasını sağlamak.