Akademik Birim Kalite Alt Komisyonları
Akademik Birim Kalite Alt Komisyonları
 
Birim Kalite Komisyonunun Çalışma Esasları
MADDE 11. Birim Kalite Komisyonu aşağıda belirtilen esaslar doğrultusunda çalışır;
(1) Birim Kalite Komisyonu, her akademik yılda en az iki kez, Başkanın belirleyeceği tarihlerde, Başkanın çağrısı üzerine toplanır.
(2) Toplantı gündemi, tarihi ve yeri Başkan tarafından belirlenir ve üyelere duyurulur.
(3) Birim Kalite Komisyonu, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla karar alır. Oyların eşit olması durumunda Komisyon Başkanın oyu doğrultusunda karar alınmış sayılır.
Birim Kalite Komisyonun Görevleri
MADDE 12. Birim Kalite Komisyonunun görev ve sorumlulukları:
(1) Batman Üniversitesi Kalite Komisyonunun belirleyeceği usul ve esaslar doğrultusunda faaliyetleri yürütür,
(2) Birimin kalite hedeflerini hazırlar,
(3) Birim Kalite Komisyonu, Üniversitenin hedefleri doğrultusunda, birimdeki akademik ve idari hizmetlerin değerlendirilmesi, kalitenin geliştirilmesi ve akreditasyon sürecinde gerçekleştirilecek faaliyetlerin yürütülmesini sağlar,
(4) Birim İç Değerlendirme ve Raporu’nu hazırlar,
(5) Birimde Kalite Yönetim Sistemi ile ilgili bağımsız kuruluşlar tarafından yapılacak olan belgelendirme çalışmaları için gerekli hazırlıkları yapar, (İSO süreci)
(6) Kalite Komisyonunun kararlarını ilgili birimin alt birimlerine duyurur uygulamalarına katkı sağlar ve sonuçlarını izler,
(7) Birimin faaliyetleriyle ilgili olarak hazırlayacakları yıllık raporu Aralık ayı sonuna kadar Kalite Komisyonuna sunar.